O hierarchii znaków drogowych

/ /

O hierarchii znaków drogowych

Data publikacji: 26 lutego 2015, 11:26
O hierarchii znaków drogowych
170
fot. Agata Szadkowska

Do redakcji Tygodnika Prawo Drogowe@News napisał instruktor nauki jazdy kat. B z 2,5 letnim stażem, uczestnik kursu podstawowego na egzaminatora, z pytaniem:

Pomimo, iż wiele wątpliwości, co do oznakowania pionowego i poziomego, tzw. hierarchiczności pojawia się w środowisku instruktorskim, temat przeniósł się na jeden z bloków podczas kursu na który aktualnie uczęszczam. Mianowicie egzaminator prowadzący odniósł się do hierarchii w przepisach ruchu drogowego, gdzie najważniejsze są polecenia dawane przez osobę kierujące ruchem, sygnały świetlne, znaki pionowe, znaki poziome oraz ogólnie przyjęte zasady. Pomimo, iż jego staż w egzaminowaniu jest większy, aniżeli ja mam lat (mimo że jest już 3 z przodu:)), to nie mogę się zgodzić z wyższością znaków pionowych na poziomymi.
Art. 5.1 ustawy PRD mówi:
"Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne luz znaki drogowe". Ustawa PRD nie nawiązuje w żaden sposób do podziału na znaki pionowe i poziome, jedynie do tej kwestii odnosi się "Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych" z 2002 roku, które mówi w § 1.3: na drogach stosuje się następujące znaki i sygnały drogowe:
  1) znaki pionowe w postaci tarcz, tablic z napisami lub symbolami, które występują również w postaci znaków świetlnych,
  2) znaki poziome w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni drogi.
Egzaminator odniósł się do podziału w rozporządzeniu, ale w żaden sposób nie mówi on o hierarchii, stąd też nasz "spór merytoryczny". Pomimo, iż niejednokrotnie na naszych drogach istnieje niespójność w oznakowaniu pionowym i poziomym co jest niezgodne z § 2.6 rozporządzenia (znaki poziome odzwierciedlają znaki pionowe ostrzegawcze lub zakazu stanowią powtórzenie zastosowanych znaków pionowych), winy należy upatrywać po stronie zarządcy drogi, który jest odpowiedzialny za oznakowanie, czy odnosić się jeszcze do innych aktów prawnych lub wyroków sądowych?
Mam nadzieję, że doświadczenie Państwa ekspertów w sposób jednoznaczny pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości co do tej tematyki oraz liczę na kontakt w późniejszym okresie, ponieważ jestem pewien, iż jeszcze niejednokrotnie na kursie pojawią się sytuacje sporne, a moja dociekliwość nie pozwoli na pozostawienie problemu bez rozwiązania :)
Serdecznie pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź. Tomasz Feliński

Nie wiem na jakiej podstawie egzaminator prowadzący szkolenie oparł zacytowane w liście wyjaśnienie dotyczące "hierarchii" znaków drogowych (tekst podkreślony), ponieważ żadne przepisy - ani ustawa Prawo o ruchu drogowym, ani rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych nie ustalają pierwszeństwa pomiędzy znakami drogowymi pionowymi i poziomymi.

Zasady pierwszeństwa w stosowaniu się do poleceń osób oraz wskazań znaków i sygnałów drogowych są określone w art. 5 ust 2 i 3 ustawy. Przytaczam go, łącznie z ust. 1, dla umożliwienia porównania całości tej regulacji i wskazania, że ust. 1. nie określa tego pierwszeństwa, jak to jest niekiedy interpretowane. Ust. 1 nakłada jedynie obowiązek stosowania się do wymienionych tam wskazań.

Art. 5.
1
. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.
2. Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.
3. Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu.

Jak łatwo zauważyć w grupie znaków drogowych nie są wyodrębnione znaki pionowe i poziome; te drugie mają taki charakter, że nie można im przypisać pierwszeństwa nad pionowymi. Zwykle precyzują (uzupełniają) wskazania przepisów lub znaków pionowych, co nie oznacza, iż kierujący ma stosować się do nich w “drugiej” kolejności. Na przykład znaki poziome na zakrętach dróg dwukierunkowych dwupasowych precyzują przestrzeganie przepisu o zakazie wyprzedzania na zakrętach (art. 24 ust. 7 pkt 2). Podwójna linia ciągła wskazuje odcinki jezdni, na których nie wolno wyprzedzać jadącym w obu kierunkach, zaś linie ciągłe z przerywanymi, na odcinkach poprzedzających, wskazują odpowiednio, że przy wjeżdżaniu na łuk drogi wyprzedzanie jest już zabronione, a przy wyjeżdżaniu, gdy widoczność drogi się poprawia – dozwolone.

Podobnie, przed wlotami na skrzyżowanie znaki na jezdni w postaci strzałek kierunkowych (P-8) uzupełniają znaki pionowe  (F-10) wskazujące zastosowaną na skrzyżowaniu organizację ruchu.

Dość znamiennym przykładem uzupełniania znaków pionowych znakami poziomymi jest wyznaczanie linii zatrzymania przed skrzyżowaniami, jako konkretyzującymi miejsce, w którym należy pojazd zatrzymać w związku z ustawieniem znaków B-20 “stop”, B-32 “stój” lub A-7 “ustąp pierwszeństwa”. Określa to wyraźnie § 89 rozporządzenia, który w ust. 1 i 2 stanowi, że:

  1) znak P-12 “linia bezwzględnego zatrzymania - “stop” wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32.
  2) znak P-13 “linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów ” wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7.

A zatem obowiązek zatrzymania pojazdu i/lub ustąpienia pierwszeństwa wynika nie ze znaku poziomego lecz pionowego. Same znaki poziome nie mogą o tym decydować, gdyż w niektórych okolicznościach (niekorzystne warunki atmosferyczne, zaśnieżenie jezdni lub starcie znaku) mogą być niewidoczne.

Jeżeli zaś chodzi o swego rodzaju hierarchię dotyczącą znaków poziomych to można ją wyróżnić ale tylko wewnątrz tej grupy znaków. Wynika to z art. 85 ust 3 rozporządzenia ustalającego, że jeżeli na drodze są umieszczone znaki [poziome] barwy białej i żółtej, wskazujące różny sposób zachowania się, to kierujący jest obowiązany stosować się do znaków barwy żółtej. A więc mają one swego rodzaju pierwszeństwo. Chociaż na drogach spotykamy się z różnego rodzaju błędami oznakowania, to na pewno nie należy do nich podany tu przykład ze znakami o dwóch barwach.Ta sprzeczność jest celowo dopuszczona.

fot. Jolanta MichasiewiczOczywiście spotykamy się również z błędami niezamierzonymi, zwłaszcza przy oznakowaniu tymczasowym. Na przykład, gdy podczas prowadzenia robót, znakiem pionowym B-21 wprowadzono zakaz skręcania w lewo, a na lewym pasie ruchu pozostawiono strzałki kierunkowe wskazujące możliwość takiego skręcania. Jak w takiej sytuacji ma postąpić kierujący? Powinien uwzględnić występujące okoliczności, np. ograniczenia wynikające z prowadzonych robót oraz tymczasowy sposób umieszczenia znaku B-21, i zaniechać skręcenia, jednak takie zachowanie nie powinno wynikać z zasady pierwszeństwa znaku pionowego przed poziomym, bo takiej zasady nie ma, lecz ze zdrowego rozsądku, którego wymaga się od każdego kierującego.

Zdrowym rozsądkiem należy również kierować się, gdy przed skrzyżowaniem znajduje się linia zatrzymania, o której już była mowa, natomiast brak odpowiedniego znaku pionowego. Taka sytuacja w sposób bardzo prawdopodobny oznacza zniszczenie znaku, a więc linię zatrzymania należy traktować także jako wskazanie znaku pionowego.

Zasadę bezpiecznej jazdy zawsze należy traktować jako nadrzędną.

Zbigniew DREXLER,
ekspert z zakresu prawa o ruchu drogowym, autor książek

Komentarze

 1. MrErdek1

  MrErdek1   18 kwietnia 2015, 17:19

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Jacek Kaźmierski I jeszcze pytanie czy roundabout i mini roundabout są kierunkowe czy kierunkowo neutralne w UK? A o Anglikach już pisałem. Ronda maja, podobnie jak Amerykanie MODERN ROUNDABOUT - kierunkowe. Nasz znak C-12 to u nich MINI-RONDO. I tak jak u nas na zwykłym skrzyżowaniu z wysepką i brakiem nakazu znaku C-12 jedzie się w lewo, w prawo i na wprost jak na zwykłym skrzyżowaniu , ale gdy stanie na wlotach znak C-12 to kierującego obowiązuje RUCH OKRĘŻNY, czyli jazda dookoła wyspy bez zmiany kierunku jazdy, a zjazd to skręt w prawo. Wymyślili to właśnie Anglicy i stosują na niektórych skrzyżowaniach. Wcześniej znak C-12 dotyczył tylko dużych obiektów w formie placu. W USA zaniechano ich budowy w latach 50-tych ubiegłego wieku, bo były duże prędkości i przeplatanie. Na dodatek sie blokowały bo pierwszeństwo mieli wjeżdżający. Nasz znak II-B-3 miał w definicji "SKRZYŻOWANIE (plac)". Dzięki MINI - RONDOM wróciły do łask najpierw małe ronda jednopasowe i nie było problemu, W ksiązkach i na kursach uczono, że na wjjeździe nie włacza się kierunkowskazów a sygnalizuje tylko zjazdy w prawo. Później wprowadzono obiekty dwupasowe o NAKAZANYM RUCHU OKRĘŻNYM i stało się to co mamy do dziś. Najgorszy jest zjazd wprost z wewnętrznego pasa ruchu, bo to jest powodem, poza wymuszeniami i nie ustąpieniem pierwszeństwa, największym zagrożeniem ruchu. Osobną sprawa są nasze RONDA kierunkowe ze znakami A-7 na wszystkich wlotach. Są one czymś podobnym (w kilku miejscach są dosłowną kopią) amerykańskich MODERN ROUNDABOUT, pomimo braku stosownych zapisów w naszym prawie (np. pierwszeństwo opuszczającego rondo lewym pasem przed jadącym z prawej prawym pasem na wprost z kierunku poprzecznego).

 2. Ryszard Roman Dobrowolski

  Ryszard Roman Dobrowolski   18 kwietnia 2015, 17:03

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Jacek KaźmierskiZdaje się, że to jest po portugalsku: http://minhamentecuriosa.blogspot.com/2014/01/como-circular-nas-rotundas-em-portugal.html Nie znam Portugalskiego ale z grafiki wnioskuje, że coś tu się nie zgadza z Erdkowskimi teoriami? Panie Jacku w Portugalii tak jak w Polsce obowiązują zapisy prawa ustawowego, a Pan wszedł na stronę jakiegoś portugalskiego Prokopiuka. Wiem co piszę i niech Pan to wreszcie zrozumie. Przepis art. 14-A dodany do ich Kodeksu drogowego brzmi w oryginale tak: "1 — Nas rotundas, o condutor deve adotar o seguinte comportamento: a) Entrar na rotunda após ceder a passagem aos veículos que nela circulam, qualquer que seja a via por onde o façam; b) Se pretender sair da rotunda na primeira via de saída, deve ocupar a via da direita; c) Se pretender sair da rotunda por qualquer das outras vias de saída, só deve ocupar a via de trânsito mais à direita após passar a via de saída imediatamente anterior àquela por onde pretende sair, aproximando -se progressivamente desta e mudando de via depois de tomadas as devidas precauções; d) Sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores, os condutores devem utilizar a via de trânsito mais conveniente ao seu destino; 2 — Os condutores de veículos de tração animal ou de animais, de velocípedes e de automóveis pesados, podem ocupar a via de trânsito mais à direita, sem prejuízo do dever de facultar a saída aos condutores que circulem nos termos da alínea c) do n.º 1. 3 — Quem infringir o disposto nas alíneas b), c) e d) do n.º 1 e no n.º 2 é sancionado com coima de € 60 a € 300.“

 3. Jacek Kaźmierski

  Jacek Kaźmierski   18 kwietnia 2015, 14:36

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Zdaje się, że to jest po portugalsku: http://minhamentecuriosa.blogspot.com/2014/01/como-circular-nas-rotundas-em-portugal.html Nie znam Portugalskiego ale z grafiki wnioskuje, że coś tu się nie zgadza z Erdkowskimi teoriami? I jeszcze pytanie czy roundabout i mini roundabout są kierunkowe czy kierunkowo neutralne w UK?

 4. OBSER

  OBSER   17 kwietnia 2015, 23:43

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Ja mam nasze prawko i skąd ci przychodzi do głowy Ukraina? Panie Prokopiuk - tęsknota za ojczyzną? Czy taka odzywka do mnie ma jakis sens? Prawko mam z Katowic i nie rób ze mnie fajfusa co nie umie jeździc. To ty piszesz, że nie jest skrzyżowaniem połączenie dróg bo na rondzie. A jak na rondzie będzie uprzywilejowany kierunek ruchu to podporządkowane łączące się z główną nie są osobnymi skrzyżowaniami bo na rondzie? A co ma zreszta do tego czy obwiednia główna czy nie? Połączenie jest identyczne jak na rondzie z pasami w kółko, więc cos sobie wymysliłeś i się wymądrzasz. To ty piszesz, że każdy z wlotów nie tworzy z obwiednią osobnego skrzyżowania. A niby co to jest? Piszesz też, że C-12 pokazuje tylko jak objechać wyspę, a to pokazuje znak C-9, więc bredzisz jak twój ulubieniec. Może tak jest na rondach co maja strzałki, nie wnikam, ale na tych w kółko ani u nos ani u Słowaków, u Czechów i u Niemców nikt nie SYGNALIZUJE lewym kierunkowskazem że skręca w lewo, bo skreca w prawo i musi właczyc prawy. No i jeszczee jedna twoja bredziucha. Jak na wszytskich wjazdach jest znak Ustap pierwszeństwa, to ten co jedzie dookoła na rondzie jest uprzywilejowany w stosunku do chcących wjechac, czyli jedzie jezdnią z pierwszeństwem. Może nie? Przestań sie wydurniać.

 5. Robert Prokopiuk

  Robert Prokopiuk   17 kwietnia 2015, 22:51

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Aha..i ty oczywiście w swoim stylu, czyli bezmyślnie , przenosić chcesz rozwiąznia z prawodastwa innych krajów na nasz grunt. Nie idź ta drogą. W Polsce obowiązuje polski PoRD, a nie brytyjski. Możesz sobie na Wyspach się "wymondrzać"

 6. Robert Prokopiuk

  Robert Prokopiuk   17 kwietnia 2015, 22:45

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Rysiu..dyskusja z toba nie ma sensu , póki uważasz obwiednie za drogę z pierwszenstwem a C-12 przechodzi ci w C-9. Polecam nauczyc sie czytania ze zrozumieniem i oszczędzania nam czytania swoich innowacyjnych i rewolucyjnych koncepcji, które powinny sie znaleźć w jednym, specjalnym miejscu. W koszu. .Razem ze swoją okrężną jazdą prosto, która wynika z traktowania obwiedni jako samodzielnej drogi w dodatku z pierwszeństwem. nigdzie tego miszczu nie masz napisanego, a wręćz przeciwnie. masz napisane o skrzyżowaniu...naucz sie rozróżniać określenia użyte w PoRD , a nie wymyślaj własnych.

 7. Robert Prokopiuk

  Robert Prokopiuk   17 kwietnia 2015, 22:38

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Szanowny userze OBSER.. nastapiło chyba nieporozumienie i jakis misz masz. Oczywiście,że wlot drogi w droge jet skrzyżowaniem. Tylko w przypadku ronda nie ma na obwiedni samodzielnej drogi z pierwszenstwem jak to usiłuje przedstawić nasz ulubiony Rysio. Dlatego każdy z wlotów nie tworzy z obwiednią osobnego skrzyżowania A o C-12 cudownie zmieniającym sie w C-9 pisał równiez Rysiu...przeoczyłeś w tym jego słowotoku. U nas też nikt nie mryga tylko sygnalizuje lewym kierunkowskazem..zgodnie z Art 22.2. Ale sądząc po twoim czytaniu ze zrozumieniem, co kto napisał uważam ,że dalej nie powinieneś "mrygać" Aby sygnalizować kierunkowskazem trzeba jechać samochodem, a aby prowadzić samochód trzeba mieć prawo jady..nie z Ukrainy.

 8. Rysiu Merdek

  Rysiu Merdek   17 kwietnia 2015, 19:10

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Jacek Kaźmierski Nie możemy przenosić prawa brytyjskiego do naszego, konwencja jest pewną ramą w której sygnatariusze muszą się zmieścić tworząc własne prawo. Moim zdaniem, gdybyśmy chcieli na siłę przyjąć roboczo takie rozbicie jak Brytyjczycy, to wszystkie ronda oznaczone c12 i a7 są rondami a wszystkie pozostałe oznaczone c12 w tym kierowane sygnalizacja są skrzyżowaniami z ruchem okrężnym (treffic circle). Ma Pan słuszność, że nie można wprost i bezmyślnie przenosić rozwiązań stosowanych w innym kraju na nasz polski grunt. By to robić najpierw trzeba zrozumieć ich prawo i nasze. Dla przykładu niech posłuży pomysł na to, by prawy pas na wlocie i na jezdni skrzyżowania w formie placu, z jedynie okrężnie wyznaczonymi pasami ruchu, był przeznaczony tylko do skrętu w prawo na najbliższym zjeździe. Są tacy eksperci, którzy głoszą to jako obowiązujące w Polsce prawo. Takie rozwiązanie jest stosowane TYLKO w Portugalii na dużych i wielopasowych rondach, które w związku z tym nie są "SKRZYŻOWANIAMI O RUCHU OKRĘŻNYM" w rozumieniu znaku D,3 wg Konwencji, nie są tymi znakami oznaczane. Jazda okrężna poza pierwszy zjazd jest wykroczeniem karanym grzywna od 60 do 300 EURO. U nich takich obiektów nie ma, gdyż są to małe obiekty o 2-3 pasach ruchu. Oni też takie maja o one tak jak nasze są znakowane znakami C-12, Obowiązkiem ustawowym jest jazda pasem zewnętrznym, przy prawej krawędzi jezdni, na całym jego obwodzie. Jazda pasem wewnętrznym, gdy wolny jest pas zewnętrzny jest wykroczeniem. Na jednych i na drugich zjazd jest skrętem w prawo. Inny przykład to Niemcy. tam na Skrzyżowaniu o ruchu okrężnym oznakowanym ich znakiem 215 (nasz C-12) wolno jechać okrężnie dowolnym pasem ruchu (pojazdy o masie całkowitej do 3,5 tony na terenach zabudowanych z wyłączeniem autostrad), ale u nas takiego przepisu prawa nie ma i obowiązuje nas art. 16 ust. 4 czyli jazda przy prawej krawędzi jezdni.

 9. Rysiu Merdek

  Rysiu Merdek   17 kwietnia 2015, 19:02

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Jacek KaźmierskiW opisie roundabout na brytyjskiej wikipedi jest znak C12 opisany jako: „Niemcy – (ruch prawostronny). W UK podobny znak z odwróconymi strzałkami jest stosowany na mini roundabout”. Nie możemy przenosić prawa brytyjskiego do naszego, konwencja jest pewną ramą w której sygnatariusze muszą się zmieścić tworząc własne prawo. Moim zdaniem, gdybyśmy chcieli na siłę przyjąć roboczo takie rozbicie jak Brytyjczycy, to wszystkie ronda oznaczone c12 i a7 są rondami a wszystkie pozostałe oznaczone c12 w tym kierowane sygnalizacja są skrzyżowaniami z ruchem okrężnym (treffic circle). ROUNDABOUT po angielsku ma dwa znaczenia, gdyż znaczy rondo, ale też i organizację ruchu (rozwiązanie komunikacyjne) nazwaną po Polsku RUCH OKRĘŻNY. Nasz znak C-12 to znak D,3 wg Konwencji COMPULSORY ROUNDABOUT, co znaczy w OBOWIĄZUJĄCY (NAKAZANY) RUCH OKRĘŻNY - proszę zaglądnąć do oficjalnego tłumaczenia Konwencji. Konwencja nie jest prawem brytyjskim lecz międzynarodowym. W Anglii RONDA - ROUNDABOUT są kierunkowe i nie są oznaczone znakami "OBOWIĄZUJĄCY RUCH OKRĘŻNY". Opisane są w ich prawie krajowym i nie mają nic wspólnego z Konwencją.

 10. Rysiu Nerdek

  Rysiu Nerdek   17 kwietnia 2015, 18:59

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Jacek KaźmierskiProblemem nie jest oznaczenie a znak C12 nie jest żadnym świętym gralem, problemem są zasady organizacji ruchu, w naszym prawodawstwie nie ma rozgraniczenia na ronda i skrzyżowania z ruchem okrężnym, wszystkie skrzyżowania oznaczone c12 są skrzyżowaniami z ruchem okrężnym a rondo to tylko popularna nazwa tego skrzyżowania. Brawo Panie Jacku. Zaczyna Pan nareszcie szperać i bardzo dobrze. 1. "Znak C12 nie jest żadnym świętym gralem". Co Pan opowiada? Znak nakazu jest bezwzględną dyspozycją prawa (o ruchu drogowym), a nie stosowanie się do jego nakazu jest wykroczeniem podlegającym karze. 2. Nie jest prawdą, że każde skrzyżowanie z wyspą lub w formie placu jest SKRZYŻOWANIEM O RUCHU OKRĘŻNYM w rozumieniu prawa, gdyż warunkiem jest uprawnione ustawienie znaku i zgodność jego nakazu z oznakowaniem poziomym obiektu na wlotach którego stoi. Znak C-12 wolno stawiać tylko na takich obiektach, na których można zrealizować jego nakaz, czyli na wlotach którego nie ma segregacji kierunkowej a pasy ruchu biegną wyłącznie okrężnie, POZA TAKIM OBIEKTEM NA KTÓREGO WYSPIE/PLACU biegnie dodatkowa jezdnia. Jeżeli stoją na innych obiektach to stoją bezprawnie, gdyż nie jest prawdą (nie ma nigdzie takiej dyspozycji), że znak C-12 jest odpowiednikiem znaku C-9, który istniał zanim wymyślono znak C-12. Jego istota jest jego nakaz RUCHU OKRĘŻNEGO - TRAFFIC CIRCCLE z pierwszeństwem wjeżdżających na okrężnie biegnącą jednokierunkową jezdnię tak oznakowanego obiektu. Osobną sprawą jest kierunek cyrkulacji tego ruchu i odwrócenie pierwszeństwa na wlotach. Te dwie ostatnie kwestie nie zmieniają istoty RUCHU OKRĘŻNEGO, czyli jazdy okrężnie, czyli dookoła wyspy lub placu pasami ruchu tak własnie biegnącymi.

Dodaj komentarz

Twój komentarz został wysłany do Moderatora. Zostanie opublikowany po akceptacji przez Administratorów portalu. Jeżeli chcesz uczestniczyć w dyskusji i publikować swoje opinie bez opóźnień zaloguj się lub załóż bezpłatne konto w portalu.
Wystąpił błąd podczas dodawania komentarza.
Komentujesz artykuł jako Gość. Twój adres IP będzie zapisany do wiadomości administratora serwisu L-instruktor. Kontynuując zgadzasz się na ten warunek. Zaloguj się, aby Twój komentarz był od razu widoczny.

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.