O hierarchii znaków drogowych

/ /

O hierarchii znaków drogowych

Data publikacji: 26 lutego 2015, 11:26
O hierarchii znaków drogowych
170
fot. Agata Szadkowska

Do redakcji Tygodnika Prawo Drogowe@News napisał instruktor nauki jazdy kat. B z 2,5 letnim stażem, uczestnik kursu podstawowego na egzaminatora, z pytaniem:

Pomimo, iż wiele wątpliwości, co do oznakowania pionowego i poziomego, tzw. hierarchiczności pojawia się w środowisku instruktorskim, temat przeniósł się na jeden z bloków podczas kursu na który aktualnie uczęszczam. Mianowicie egzaminator prowadzący odniósł się do hierarchii w przepisach ruchu drogowego, gdzie najważniejsze są polecenia dawane przez osobę kierujące ruchem, sygnały świetlne, znaki pionowe, znaki poziome oraz ogólnie przyjęte zasady. Pomimo, iż jego staż w egzaminowaniu jest większy, aniżeli ja mam lat (mimo że jest już 3 z przodu:)), to nie mogę się zgodzić z wyższością znaków pionowych na poziomymi.
Art. 5.1 ustawy PRD mówi:
"Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne luz znaki drogowe". Ustawa PRD nie nawiązuje w żaden sposób do podziału na znaki pionowe i poziome, jedynie do tej kwestii odnosi się "Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych" z 2002 roku, które mówi w § 1.3: na drogach stosuje się następujące znaki i sygnały drogowe:
  1) znaki pionowe w postaci tarcz, tablic z napisami lub symbolami, które występują również w postaci znaków świetlnych,
  2) znaki poziome w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni drogi.
Egzaminator odniósł się do podziału w rozporządzeniu, ale w żaden sposób nie mówi on o hierarchii, stąd też nasz "spór merytoryczny". Pomimo, iż niejednokrotnie na naszych drogach istnieje niespójność w oznakowaniu pionowym i poziomym co jest niezgodne z § 2.6 rozporządzenia (znaki poziome odzwierciedlają znaki pionowe ostrzegawcze lub zakazu stanowią powtórzenie zastosowanych znaków pionowych), winy należy upatrywać po stronie zarządcy drogi, który jest odpowiedzialny za oznakowanie, czy odnosić się jeszcze do innych aktów prawnych lub wyroków sądowych?
Mam nadzieję, że doświadczenie Państwa ekspertów w sposób jednoznaczny pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości co do tej tematyki oraz liczę na kontakt w późniejszym okresie, ponieważ jestem pewien, iż jeszcze niejednokrotnie na kursie pojawią się sytuacje sporne, a moja dociekliwość nie pozwoli na pozostawienie problemu bez rozwiązania :)
Serdecznie pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź. Tomasz Feliński

Nie wiem na jakiej podstawie egzaminator prowadzący szkolenie oparł zacytowane w liście wyjaśnienie dotyczące "hierarchii" znaków drogowych (tekst podkreślony), ponieważ żadne przepisy - ani ustawa Prawo o ruchu drogowym, ani rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych nie ustalają pierwszeństwa pomiędzy znakami drogowymi pionowymi i poziomymi.

Zasady pierwszeństwa w stosowaniu się do poleceń osób oraz wskazań znaków i sygnałów drogowych są określone w art. 5 ust 2 i 3 ustawy. Przytaczam go, łącznie z ust. 1, dla umożliwienia porównania całości tej regulacji i wskazania, że ust. 1. nie określa tego pierwszeństwa, jak to jest niekiedy interpretowane. Ust. 1 nakłada jedynie obowiązek stosowania się do wymienionych tam wskazań.

Art. 5.
1
. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.
2. Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.
3. Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu.

Jak łatwo zauważyć w grupie znaków drogowych nie są wyodrębnione znaki pionowe i poziome; te drugie mają taki charakter, że nie można im przypisać pierwszeństwa nad pionowymi. Zwykle precyzują (uzupełniają) wskazania przepisów lub znaków pionowych, co nie oznacza, iż kierujący ma stosować się do nich w “drugiej” kolejności. Na przykład znaki poziome na zakrętach dróg dwukierunkowych dwupasowych precyzują przestrzeganie przepisu o zakazie wyprzedzania na zakrętach (art. 24 ust. 7 pkt 2). Podwójna linia ciągła wskazuje odcinki jezdni, na których nie wolno wyprzedzać jadącym w obu kierunkach, zaś linie ciągłe z przerywanymi, na odcinkach poprzedzających, wskazują odpowiednio, że przy wjeżdżaniu na łuk drogi wyprzedzanie jest już zabronione, a przy wyjeżdżaniu, gdy widoczność drogi się poprawia – dozwolone.

Podobnie, przed wlotami na skrzyżowanie znaki na jezdni w postaci strzałek kierunkowych (P-8) uzupełniają znaki pionowe  (F-10) wskazujące zastosowaną na skrzyżowaniu organizację ruchu.

Dość znamiennym przykładem uzupełniania znaków pionowych znakami poziomymi jest wyznaczanie linii zatrzymania przed skrzyżowaniami, jako konkretyzującymi miejsce, w którym należy pojazd zatrzymać w związku z ustawieniem znaków B-20 “stop”, B-32 “stój” lub A-7 “ustąp pierwszeństwa”. Określa to wyraźnie § 89 rozporządzenia, który w ust. 1 i 2 stanowi, że:

  1) znak P-12 “linia bezwzględnego zatrzymania - “stop” wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32.
  2) znak P-13 “linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów ” wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7.

A zatem obowiązek zatrzymania pojazdu i/lub ustąpienia pierwszeństwa wynika nie ze znaku poziomego lecz pionowego. Same znaki poziome nie mogą o tym decydować, gdyż w niektórych okolicznościach (niekorzystne warunki atmosferyczne, zaśnieżenie jezdni lub starcie znaku) mogą być niewidoczne.

Jeżeli zaś chodzi o swego rodzaju hierarchię dotyczącą znaków poziomych to można ją wyróżnić ale tylko wewnątrz tej grupy znaków. Wynika to z art. 85 ust 3 rozporządzenia ustalającego, że jeżeli na drodze są umieszczone znaki [poziome] barwy białej i żółtej, wskazujące różny sposób zachowania się, to kierujący jest obowiązany stosować się do znaków barwy żółtej. A więc mają one swego rodzaju pierwszeństwo. Chociaż na drogach spotykamy się z różnego rodzaju błędami oznakowania, to na pewno nie należy do nich podany tu przykład ze znakami o dwóch barwach.Ta sprzeczność jest celowo dopuszczona.

fot. Jolanta MichasiewiczOczywiście spotykamy się również z błędami niezamierzonymi, zwłaszcza przy oznakowaniu tymczasowym. Na przykład, gdy podczas prowadzenia robót, znakiem pionowym B-21 wprowadzono zakaz skręcania w lewo, a na lewym pasie ruchu pozostawiono strzałki kierunkowe wskazujące możliwość takiego skręcania. Jak w takiej sytuacji ma postąpić kierujący? Powinien uwzględnić występujące okoliczności, np. ograniczenia wynikające z prowadzonych robót oraz tymczasowy sposób umieszczenia znaku B-21, i zaniechać skręcenia, jednak takie zachowanie nie powinno wynikać z zasady pierwszeństwa znaku pionowego przed poziomym, bo takiej zasady nie ma, lecz ze zdrowego rozsądku, którego wymaga się od każdego kierującego.

Zdrowym rozsądkiem należy również kierować się, gdy przed skrzyżowaniem znajduje się linia zatrzymania, o której już była mowa, natomiast brak odpowiedniego znaku pionowego. Taka sytuacja w sposób bardzo prawdopodobny oznacza zniszczenie znaku, a więc linię zatrzymania należy traktować także jako wskazanie znaku pionowego.

Zasadę bezpiecznej jazdy zawsze należy traktować jako nadrzędną.

Zbigniew DREXLER,
ekspert z zakresu prawa o ruchu drogowym, autor książek

Komentarze

 1. Jacek Kaźmierski

  Jacek Kaźmierski   17 kwietnia 2015, 16:22

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Problemem nie jest oznaczenie a znak C12 nie jest żadnym świętym gralem, problemem są zasady organizacji ruchu, w naszym prawodawstwie nie ma rozgraniczenia na ronda i skrzyżowania z ruchem okrężnym, wszystkie skrzyżowania oznaczone c12 są skrzyżowaniami z ruchem okrężnym a rondo to tylko popularna nazwa tego skrzyżowania. W opisie roundabout na brytyjskiej wikipedi jest znak C12 opisany jako: „Niemcy – (ruch prawostronny). W UK podobny znak z odwróconymi strzałkami jest stosowany na mini roundabout”. Nie możemy przenosić prawa brytyjskiego do naszego, konwencja jest pewną ramą w której sygnatariusze muszą się zmieścić tworząc własne prawo. Moim zdaniem, gdybyśmy chcieli na siłę przyjąć roboczo takie rozbicie jak Brytyjczycy, to wszystkie ronda oznaczone c12 i a7 są rondami a wszystkie pozostałe oznaczone c12 w tym kierowane sygnalizacja są skrzyżowaniami z ruchem okrężnym (treffic circle).

 2. Jacek Kaźmierski

  Jacek Kaźmierski   17 kwietnia 2015, 16:21

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Roundabout – jest rodzajem skrzyżowania najczęściej okrągłego, gdzie ruch odbywa się prawie nieprzerwanie w jednym kierunku w koło wyspy. Nowoczesna forma została opracowana w UK. Tak więc „nowoczesne” roundabout dają pierwszeństwo jadącym po okręgu i można zaobserwować różne zasady projektowania zwiększające bezpieczeństwo. Odmiany podstawowej koncepcji obejmują integracje z tramwajami i/lub pociągami, dwoma pasami, większych prędkości i wiele innych.

 3. Jacek Kaźmierski

  Jacek Kaźmierski   17 kwietnia 2015, 16:20

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Traffic circle – jest rodzajem skrzyżowania gdzie ruch odbywa się po jednokierunkowej jezdni najczęściej po okręgu. Budowane są dla uspokojenia ruchu lub ze względów estetycznych. W przeciwieństwie do rond (roundabout) gdzie pierwszeństwo ma zawsze poruszający się po jezdni skrzyżowania, wjazd na traffic circle może być regulowany na trzy sposoby: przez znaki stopu, sygnalizacją lub nie regulowane. Jednak potocznie ronda (roundabout) są nazywane skrzyżowania okrężne (circle).

 4. Jacek Kaźmierski

  Jacek Kaźmierski   17 kwietnia 2015, 16:19

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Mój angielski nie jest aż tak dobry żebym mógł studiować Brytyjskiego prawa ale pokusiłem się o próbę przetłumaczenia fragmentu w brytyjskiej wersji wikipedii, proszę wybaczyć tłumaczenie ale starałem się głównie zachować jak najwierniej potrafię sens tekstu:

 5. OBSER

  OBSER   17 kwietnia 2015, 10:45

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Robert ProkopiukTak. C-12 wskazuje tylko z której strony objeżdżamy wyspę, aby spełnić wymóg ruchu prawostronnego. jadąc na wprost przez takie skrzyzowanie jadę na wprost pomimo nawet kilku ruchów kierownicą. Jadę prosto, a nie wjeżdżam z ruchu nieokrężnego w okrężny ... Jadę po skrzyżowaniu , a nie po drodze z pierwszeństwem. Stosuję sie do Art 22.2 , a nie prostuję rondo. Robert ProkopiukRobert Prokopiuk Przy C-12+ A-7 jest napisane o pierwszeństwie pojazdu na skrzyżowaniu, a nie na wlocie drogi w drogę. Chłopie. ale ciebie pogieło. Jeden MERDEK drugi PIERDEK. Wlot drogi w drogę nie jest dla ciebie skrzyżowaniem dróg, Trzeba być poje.....em, by cos takiego pisać. Przecież to jest ich połączenie. No a teraz znak C-12 jest znakiem C-9. Skąd ty spadłeś? Walnąłeś się w czerep? Definicja znaku C-12 "ruch okrężny"oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. A definicja znaku C-9 "nakaz jazdy z prawej strony znaku". I to jest to samo? Idź do lekarza i jak nie wiesz co ci jest to on może ci pomoże. U nas na rondach nikt nie mryga w lewo, bo to nie ma sensu. kazdy daje znać prawym, że zjeżdża i tyla.

 6. Rysiu Merdek

  Rysiu Merdek   17 kwietnia 2015, 00:02

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Robert ProkopiukTak. C-12 wskazuje tylko z której strony objeżdżamy wyspę, aby spełnić wymóg ruchu prawostronnego. jadąc na wprost przez takie skrzyzowanie jadę na wprost pomimo nawet kilku ruchów kierownicą. Jadę prosto, a nie wjeżdżam z ruchu nieokrężnego w okrężny ...Jadę po skrzyżowaniu , a nie po drodze z pierwszeństwem. Stosuję sie do Art 22.2 , a nie prostuję rondo. Te idiotyzmy już czytałem wiele razy i nie mogę zrozumieć jak GENIUSZ może pisać takie brednie. Nie widzi, iż pas ruchu którym rzekomo jedzie na wprost do zjazdu nie prowadzi go do zjazdu bo biegnie okrężnie. Niech Pan Geniusz przestanie robić z siebie błazna, chyba, że to etatowe zajęcie. Niech sobie geniusz wyobrazi, że ja też stosuję się do art. 22 ust. 2. Jadąc okrężnie nigdzie nie skręcam, więc nie muszę się do niczego sygnalizować, oczywiście poza skrętem w prawo w drogę wylotową. Ja też jadę po SKRZYŻOWANIU O RUCHU OKRĘŻNYM, a nie po drodze z pierwszeństwem, gdyż obwiednia jest jezdnią tego skrzyżowania na której pasy ruchu biegną jedynie okrężnie. Skoro na wszystkich wlotach, za sprawą znaku A-7, mam pierwszeństwo przed wjeżdżającymi to siłą rzeczy jadę po obwiedni z pierwszeństwem. Jeździj Robercie dookoła wyspy lub placu okrężnie biegnącymi pasami ruchu na wprost do zjazdu, bo takie cuda tylko u geniuszy. Skręcaj nadal w lewo, które jest w prawo, bo takie cuda tylko u geniuszy. Jedź na wprost z włączonym prawym kierunkowskazem, bo takie cuda tylko u geniuszy. A jak wiadomo dobry błazen geniuszem być powinien, wiec błaznuj nadal.

 7. Robert Prokopiuk

  Robert Prokopiuk   16 kwietnia 2015, 21:56

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Tak. C-12 wskazuje tylko z której strony objeżdżamy wyspę, aby spełnić wymóg ruchu prawostronnego. jadąc na wprost przez takie skrzyzowanie jadę na wprost pomimo nawet kilku ruchów kierownicą. Jadę prosto, a nie wjeżdżam z ruchu nieokrężnego w okrężny ... Jadę po skrzyżowaniu , a nie po drodze z pierwszeństwem. Stosuję sie do Art 22.2 , a nie prostuję rondo.

 8. Robert Prokopiuk

  Robert Prokopiuk   16 kwietnia 2015, 21:53

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Rysiu..daruj sobie już te eseje..oczywiście,że się kompromitujesz swoimi tekstami, które nie są wyrwane z kontekstu tylko tworzą wisienkę na torcie. Jaki znowu skrzyżowania kierunkowe..kolejny twój wymysł ? I ty się opierasz na PoRD ? Pomyśl o karierze tekściarza kabaretowego, Dopóki dla ciebie obwiednia jest samodzielną drogą z pierwszeństwem nie mamy o czym dyskutować. Poczekam , aż zrozumiesz paragraf 36. szkoda czasu dla ciebie i twoich teorii. Bardzo interesujących oczywiście, ponieważ pokazują czym się różni geniusz od głupoty. Geniusz ma swoje granice. A ty tworzysz , tworzysz, tworzysz... A to takie proste jak jazda na wprost przez skrzyżowanie..a ty machasz tą dźwignią kierunkowskazów, machasz, machasz...nie rób przeciągu.

 9. Rysiu Merdek

  Rysiu Merdek   16 kwietnia 2015, 01:33

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Robert Prokopiuka drugi (C-12) nie pełni roli znaku nakazu RUCHU OKRĘŻNEGO, a jedynie rolę znaku C-9. ===================================================================== Proszę się nie kompromitować takimi tekstami. Sygnalizacja świetlna ma tylko pierwszeństwo nad znakami dotyczącymi pierwszeństwa przejazdu. Tylko. Nie ma wpływu na znaki dotyczące kierunku jazdy czy organizacji ruchu.( Art 5.3) To są podstawy i takimi tekstami Rysiu powodujesz,że nawet nie warto się pochylać nad twoimi przemyśleniami dotyczącymi kierunku jazdy przez skrzyżowanie oznaczone C-12+A-7. Skoro tutaj walisz takie ..hmmm... twórcze idee to o czym mamy mówić ? Robert nie zniżaj się do poziomu Malarza, który wyrywa jedno zdanie z kontekstu i wciska mi tworzone przez siebie teorie. Zdanie dotyczyło skrzyżowań KIERUNKOWYCH z pasami ruchu biegnącymi wprost do zjazdów. Inna sprawa, że to właśnie twoja teoria głosi, że znak C-12 to nie nakaz bezkierunkowego RUCHU OKRĘŻNEGO, a jedynie znak wskazujący z której strony należy objechać wyspę, więc skąd ten napastliwy ton twego postu. Przecież na takich obiektach jego rola sprowadza się tylko do znaku C-9, bo z całą pewnością nie znaczy wtedy, że ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu, gdyż pasy ruchu zgodnie z jego dyspozycją nie biegną jedynie okrężnie i ruch zamiast odbywać się tylko DOOKOŁA wyspy lub placu odbywa się obok wyspy w prawo, w lewo i na wprost. Wybacz ale tym wpisem udowodniłeś, że wcale ci nie chodzi o wymianę poglądów, a ja ze swej strony przekazałem wszystko co chciałem, z nadzieją, że nie tylko ty to czytałeś. Przecież wiesz, że tak jak ja tak i ty jesteś tylko jednym malutkim trybikiem i, że wcale nie chodzi byś ty przekonał mnie, czy ja ciebie. Dziękuję za współpracę i świetnie zagrana rolę adwokata diabła, tym razem dużo sympatyczniej niż poprzednio. Tak trzymaj, to może jeszcze kiedyś wrócimy do tematu, bo uważam wciąż, że warto. Serdecznie pozdrawiam. Ryszard Dobrowolski

 10. Rysiu Merdek

  Rysiu Merdek   15 kwietnia 2015, 23:59

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Robert ProkopiukNigdzie nie jest napisane, że zmiana kierunku jazdy to wjazd w ruch okrężny czy wyjazd z ruchu okrężnego. Jest jeden artykuł dotyczący kierunku jazdy. Drogi Robercie, pomimo odmiennych poglądów stajesz się coraz milszy i wyrozumiały. Masz rację, że nigdzie nie napisano, że wjazd na "Skrzyżowanie o ruchu okrężnym nakazanym znakiem C-12" jest zmianą kierunku, bo to kontynuacja jazdy na wprost. Nigdzie też nie napisano, że jazda okrężna, tak jak i jazda po łuku drogi jest zmianą kierunku jazdy. Natomiast czy trzeba pisać, że zjazd z drogi na której pasy ruchu biegną tak jak ona równolegle do jej osi, w drogę poprzeczną jest skrętem? Tak jak ty rozumiesz mój punkt widzenia tak ja rozumiem twój. Ty uważasz, że CAŁE skrzyżowanie typu rondo jest jednym KIERUNKOWYM skrzyżowaniem w rozumieniu art. 2 ust. 10 ustawy i to niezależnie od przebiegu pasów ruchu na jego jezdni. Wg ciebie każde skrzyżowanie z wyspa lub w formie placu jest skrzyżowaniem o pełnym wyborze kierunków ruchu. Ja wiem, że zwykłe skrzyżowanie dróg z wysepką leżącą w całości na wspólnej powierzchni utworzonej przez przecinające się, łączące lub rozwidlające drogi nie jest złożonym obiektem typu RONDO, a faktycznie skrzyżowaniem spełniającym wymagania definicji art. 2 ust. 10, Na nim skręca się w lewo, objeżdża się wysepkę i wyłącza lewy kierunkowskaz po zakończeniu manewru skrętu w lewo na drodze wylotowej. Taki obiekt mając wysepkę jest w całości jednym skrzyżowaniem w rozumieniu ustawy, ale tylko do czasu nakazania na nim znakami C-12 RUCHU OKRĘŻNEGO. Wtedy nie skręca się na nim w lewo lecz jedzie okrężnie, bo jest to wtedy MINI RONDO, najmniejsze "SKRZYŻOWANIE O RUCHU OKRĘŻNYM" ze skrętami tylko w prawo. Nie chce mi się wierzyć, że dla ciebie Robercie znak C-12 niczego na nim nie zmienia i nawet gdy jest nadal miga się w lewo i skręca w lewo, czyli tak jak gdyby ten znak nie istniał. Ty uważasz, że masz rację, więc niech tak będzie. Każdy ma prawo błądzić.

Dodaj komentarz

Twój komentarz został wysłany do Moderatora. Zostanie opublikowany po akceptacji przez Administratorów portalu. Jeżeli chcesz uczestniczyć w dyskusji i publikować swoje opinie bez opóźnień zaloguj się lub załóż bezpłatne konto w portalu.
Wystąpił błąd podczas dodawania komentarza.
Komentujesz artykuł jako Gość. Twój adres IP będzie zapisany do wiadomości administratora serwisu L-instruktor. Kontynuując zgadzasz się na ten warunek. Zaloguj się, aby Twój komentarz był od razu widoczny.

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.