Rejestracja

Podaj nick, jeśli nie chcesz przedstawiać się na portalu z imienia i nazwiska
Wybierz zdjęcie   Usuń zdjęcie

REGULAMIN PORTALU

L-instruktor.pl

z dnia 25 maja 2018 roku.

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady korzystania z Portalu internetowego dostępnego za pośrednictwem strony internetowej https://www.l-instruktor.pl.
 2. Portal internetowy jest własnością Grupa IMAGE Sp. z o.o., spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119156, NIP: 1180004559, działająca pod adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. +48 22 8110199, fax +48 22 8111993.
 3. Portal internetowy znajdujący się pod adresem https://www.l-instruktor.pl jest wyspecjalizowanym tematycznym serwisem społecznościowym skierowanym do środowiska instruktorów i wykładowców szkół nauki jazdy oraz egzaminatorów ośrodków egzaminowania i kierowców.
 4. Regulamin Portalu internetowego https://www.l-instruktor.pl jest regulaminem, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 5. Korzystanie z Portalu internetowego jest dobrowolne.
 6. Korzystanie z Portalu internetowego jest bezpłatne.

 

§ 2 Definicje

 1. Portal internetowy – wyspecjalizowany tematyczny serwisem internetowy i miejsce kształtowania opinii i wymiany poglądów środowiska zawodowo zajmującego się szkoleniem i egzaminowaniem kandydatów na kierowców i kierowców, w postaci rozwiązania teleinformatycznego znajdujący się pod adresem https://www.l-instruktor.pl, za pomocą którego świadczone są usługi drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator – firma Grupa IMAGE Sp. z o.o., spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119156, NIP: 1180004559, działająca pod adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. +48 22 8110199, fax +48 22 8111993 będąca właścicielem Portalu internetowego.
 3. Publikacje Organizatora – wszelkie treści prezentowane w Portalu internetowym przez Organizatora, w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy, inne materiały, szata graficzna oraz wybór i układ treści.
 4. Regulamin – niniejszy dokument opisujący zasady i warunki świadczenia usług realizowanych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, znajdujący się pod adresem: https://www.l-instruktor.pl.
 5. Uczestnik – osoba fizyczna spełniająca warunki określone w pkt 3.3. Regulaminu, zarejestrowana na podstawie formularza rejestracyjnego i posiadająca indywidualny login i hasło pozwalające zalogować się do Portalu internetowego.
 6. Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca stronę https://www.l-instruktor.pl, nie korzystająca z opcji rejestracji w Portalu internetowym.
 7. Wpis - wszelkie treści prezentowane w Portalu internetowym przez Uczestnika, w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy, inne materiały, szata graficzna oraz wybór i układ treści prezentowanych na Portalu.

 

§ 3 Organizacja Portalu

 1. Portal internetowy jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Portal składa się z treści dostępnych dla wszystkich Użytkowników przeglądających stronę internetową https://www.l-instruktor.pl oraz z treści dedykowanych dla Uczestników Portalu internetowego w rozumieniu § 3 pkt 3 Regulaminu, dostępnych po zarejestrowaniu się do Portalu internetowego.
 3. Uczestnikiem Portalu internetowego może być osoba fizyczna spełniająca poniższe warunki:
  1. jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; lub
  2. jest osobą w wieku 13-17 lat i posiada zgodę rodziców na rejestrację i korzystanie z Portalu; i
  3. poprawnie wypełni formularz rejestracyjny i skutecznie zakończy proces rejestracji,
  4. wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 4. Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Portalu internetowego.
 5. Osoba niespełniająca warunków określonych w § 3 pkt 3 powyżej może korzystać z Portalu internetowego jako Użytkownik.
 6. Podczas rejestracji Uczestnik zobowiązany jest podawać prawidłowe i prawdziwe dane i informacje.
 7. Jeden Uczestnik spełniający warunki korzystania z Portalu internetowego określone w § 3 pkt 3 Regulaminu, może założyć tylko jedno konto w Portalu internetowym, to znaczy tylko raz wypełnić formularz rejestracyjny.
 8. Portal internetowy ma charakter informacyjny, którego celem jest również kształtowanie opinii, wymiana poglądów środowiska zawodowo zajmującego się szkoleniem i egzaminowaniem kandydatów na kierowców i kierowców.
 9. Korzystając z Portalu internetowego Uczestnik zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Organizator jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści (i innych materiałów), co do których powziął informację, iż są bezprawne, na zasadach opisanych w dalszych postanowieniach Regulaminu.
 10. Organizator ma prawo do moderacji wszystkich Wpisów i weryfikacji, czy nie zawierają treści obscenicznych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, moralnością publiczną, zasadami współżycia społecznego, czy mogą być odebrane jako obraźliwe przez innych Uczestników lub Użytkowników, czy nie są sprzeczne z prawem.

 

§ 4 Rejestracja w Portalu internetowym

 1. Warunkiem rejestracji na Portalu internetowym jako Uczestnik, jest wypełnienie w całości danych w formularzu rejestracyjnym, zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej i jego wysłanie drogą elektroniczną do Organizatora.
 2. W formularzu rejestracyjnym zamieszczone są pola obowiązkowe i pola nieobowiązkowe. Formularz rejestracyjny wypełniony w sposób niekompletny w zakresie pól obowiązkowych nie będzie umożliwiał rejestracji i założenia konta na Portalu internetowym.
 3. W formularzu rejestracyjnym każdy Uczestnik zobowiązany jest:
  1. zaakceptować postanowienia Regulaminu,
  2. podać swoje dane,
  3. ustawić indywidualne hasło dostępu do Portalu internetowego.
 4. Przez wysłanie formularza rejestracyjnego Uczestnik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych. Organizator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Uczestnika wpisanych w formularzu rejestracyjnym pod kątem ich zgodności z prawdą.
 5. Po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, Organizator przekazuje Uczestnikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, wiadomość zwrotną z informacją o sposobie dokonania aktywacji i przyznaniu indywidualnego loginu („Konta”). Po dokonaniu aktywacji Konta Uczestnik uzyskuje dostęp do Portalu Internetowego.
 6. Uczestnik ma dostęp do swojego Konta z poziomu logowania do Portalu internetowego. Logowanie do Portalu internetowego polega na podaniu ustawionego indywidualnego loginu podczas rejestracji oraz wpisaniu ustawionego przez Uczestnika hasła.
 7. Utworzone Konto zawiera dane podane przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym. W przypadku, gdy podane podczas rejestracji dane ulegną zmianie, Uczestnik ma obowiązek dokonywania ich niezwłocznej aktualizacji za pośrednictwem funkcjonalności dostępnej w panelu edycji profilu.
 8. Uczestnik Portalu ma prawo do własnoręcznego usuwania swojego Konta w Portalu internetowym. Umożliwia to funkcjonalność dostępna w panelu edycji profilu. Po dokonaniu takiej operacji komentarze i posty autorstwa Uczestnika, który usunął Konto pozostaną widoczne dla pozostałych Uczestników, z tym, że zamiast nazwy/nazwiska autora wyświetlony zostanie napis "Konto usunięte".

 

§ 5 Wpisy

 1. Uczestnik zalogowany w Portalu internetowym korzystać z wszystkich funkcji Portalu internetowego, może tworzyć własne profile, kreować listy znajomych z grona Uczestników, prowadzić korespondencję wewnętrzną, kreować własne blogi.
 2. Z zastrzeżeniami wskazanymi w § 3 pkt 9, Uczestnik Portalu internetowego jest uprawniony do swobodnej wypowiedzi.
 3. Korzystanie z Portalu internetowego nie niesie ze sobą żadnych zobowiązań organizacyjnych ani komercyjnych.
 4. Nad kształtem merytorycznym czuwają także moderatorzy Organizatora, którzy moderują treści Portalu internetowego, dbając o ich aktualność poziom językowy (przestrzeganie norm językowych, rugowanie wulgaryzmów i treści nieobyczajnych), inicjują dyskusję i zapewniają udział ekspertów i specjalistów.

 

§ 6 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Uczestnik może w każdej chwili usunąć swoje Konto i zaprzestać korzystać z funkcjonalności Portalu internetowego, co jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Skutkiem usunięcia konta Uczestnika jest brak możliwości zalogowania się do Portalu Internetowego.
 4. Organizator może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w przypadku:
  1. wykorzystywania przez Uczestnika Portalu internetowego niezgodnie z przeznaczeniem,
  2. naruszenia przez Uczestnika istotnych postanowień Regulaminu albo powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3. umieszczania przez Uczestnika w Portalu internetowym Wpisów i treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  4. powzięcia informacji, że login jest sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich,
  5. powzięcia informacji, że są naruszane prawa autorskie osób trzecich lub Organizatora.
 5. Organizator dokonuje rozwiązania umowy poprzez wysłanie na wskazany przez Uczestnika podczas rejestracji adres e-mail informacji, o planowanym usunięciu Konta Uczestnika.
 6. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 11 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Organizator zastrzega, że korzystanie z Portalu internetowego wiąże się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 9. Organizator zapewnia działanie Portalu internetowego, który umożliwia korzystanie przez Uczestników z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści Wpisu, a także umożliwia jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 10. Organizator ma prawo czasowo zablokować dostęp do Portalu internetowego i Konta Uczestnika ze względów bezpieczeństwa, w tym nieprawidłowego korzystania z Portalu internetowego i Konta, wystąpienia okoliczności, które mogą narazić na szkodę interesy Organizatora lub Uczestnika na czas niezbędny do ich usunięcia.
 11. Uczestnik Portalu internetowego zobowiązuje się nie dokonywać prób uzyskania dostępu do Konta innych Uczestników Portalu internetowego lub działać na ich szkodę.

 

§ 7 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu internetowego

 1. Do współpracy z Portalem internetowym Uczestnik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
  1. komputer z systemem operacyjnym Windows lub Mac Os lub Linux,
  2. połączenie z siecią Internet,
  3. poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna,
  4. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
 2. Zaleca się korzystanie z poniższych przeglądarek internetowych, ich aktualnych wersji i nie starszych niż:
  1. MS Internet Explorer 10.0+,
  2. Opera 12+,
  3. Chrome 24+,
  4. Firefox.
 3. Do prawidłowego działania Portalu internetowego konieczne może być zainstalowanie dodatkowego oprogramowania na komputerze w postaci:
  1. Adobe Flash Player 11+,
  2. Włączenie obsługi JavaScript i plików Cookies.
 4. Organizator Portalu internetowego zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności Portalu internetowego w przypadkach od niego niezależnych.
 5. Organizator ma prawo czasowo wstrzymać działanie Portalu internetowego w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
 6. O planowanym czasowym wstrzymaniu dostępności do Portalu internetowego, Uczestnicy zostaną poinformowani na co najmniej 48 (czterdzieści osiem) godzin wcześniej, za pomocą informacji zamieszczonej na stronie głównej Portalu internetowego.
 7. Organizator ma prawo czasowo zablokować dostęp do Portalu internetowego lub Konto ze względów bezpieczeństwa lub w przypadku wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę interesy stron.
 8. O zablokowaniu Konta lub dostępu do Portalu internetowego Uczestnicy zostaną poinformowani na adres email podany podczas rejestracji do Portalu internetowym.

 

§ 8 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Indywidualne ustawienia i konfiguracje komputera, monitora, wykorzystywanego łącza internetowego lub urządzeń sieciowych, powodujące błędne lub jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu Portalu internetowego, nie mogą być podstawą reklamacji.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Uczestnika z Portalu internetowego, w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 3. Organizator nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Uczestnika wynikające z zagrożeń występujących w sieci Internet.
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość działania i konfiguracji systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych Uczestnika.

 

§ 9 Prawa autorskie Organizatora

 1. Wszelkie treści, materiały, elementy graficzne itp. składające się na Publikacje Organizatora, są chronione prawami autorskimi.
 2. Aplikacja, strona internetowa Serwisu, w tym jej zawartość, treść, kształt podlega ochronie prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej. Prawa do Aplikacji, strony internetowej Serwisu oraz Publikacji Organizatora i wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie internetowej, w tym tekstów, grafik, szaty graficznej oraz wyboru i układu treści prezentowanych w Serwisie, przysługują Organizatorowi i są objęte ochroną na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 880) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776).
 3. Przeglądanie i/lub wykorzystywanie Publikacji Organizatora przez Użytkowników jest dopuszczalne wyłącznie do celów wskazanych w niniejszym Regulaminie i wykorzystywanie ich w celach komercyjnych jest prawnie niedozwolone.
 4. Korzystanie z materiałów lub baz danych udostępnionych w Serwisie Internetowym nie powoduje nabycia przez Użytkowników praw do tych utworów lub baz danych.
 5. Zabroniona jest publiczna prezentacja Publikacji Organizatora, ich kopiowanie, modyfikowanie, dystrybuowanie, publikowanie, wyświetlanie, utrwalanie, bądź wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących do celów komercyjnych, o ile nie zostanie to dopuszczone wyraźnym zapisem, bądź zgodą Organizatora wyrażoną pisemnie.
 6. Strona internetowa Serwisu Internetowego w całości lub we fragmentach, w tym zamieszczone na niej teksty, dokumenty, grafiki, nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez wyraźniej pisemnej zgody Organizatora.
 7. Użytkownik wykorzystujący Publikacje Organizatora w celach innych niż wskazane w Regulaminie ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, w tym podlega wszelkim sankcjom prawnym przewidzianym w przypadkach naruszenia praw autorskich, praw do znaków towarowych.
 8. Organizatora udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Publikacji Organizatora oraz licencji na korzystanie z Usług Serwisu na zasadach wskazanych poniżej.
 9. Licencje na korzystanie z Publikacji Organizatora udzielane są jako licencje niewyłączne, na czas nieoznaczony.
 10. Licencje upoważniają do korzystania z Publikacji Organizatora bez prawa do udzielania sublicencji na następujących polach eksploatacji:
  1. wprowadzenie do pamięci komputera;
  2. wyświetlania w komputerze.

 

§ 10 Prawa autorskie Uczestników.

 1. W Serwisie mogą być zamieszczane przez Użytkownika jedynie takie Wpisy Użytkownika, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich, praw własności intelektualnych oraz praw osobistych osób trzecich.
 2. W zakresie, w jakim Wpisy Użytkownika zamieszczone w Serwisie stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 29 kwietnia 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 666) (dalej: „Utwory”).
 3. Użytkownik z chwilą zamieszczania Wpisu w Serwisie udziela na rzecz Organizatora nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na terytorium Polski na korzystanie przez Organizatora z Wpisów Użytkownika w ramach Serwisu oraz wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z wizerunku wskazanego na zdjęciach i z głosu na nagraniach (filmach) na czas nieoznaczony, z prawem udzielania sublicencji na rzecz podmiotów trzecich, na następujących polach eksploatacji:
  1. kopiowania i powielania dowolną techniką,
  2. wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie Utworów w następujących technikach: drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu magnetycznego,
  3. rozpowszechniania i emitowania w szczególności w sieciach internetowych i za pomocą każdego systemu umożliwiającego taką eksploatację,
  4. użyczania i najmu Utworów,
  5. rozpowszechniania w formie materiałów informacyjnych osób, do których kierowane są takie materiały,
  6. publicznego odtwarzania, wystawiania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym Internetu,
  7. użyczania i najmu nośników, na których zarejestrowano Utwory,
  8. dokonywania obróbki Utworów metodą cyfrową i analogową,
  9. sporządzania opracowań Utworów,
  10. prezentacja i wprowadzanie Utworów do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet oraz ich udostępniania w celach reklamowych użytkownikom takich sieci,
  11. publikacje Utworów, w każdym rodzaju prasy zarówno w treści gazet/pism, jak i na ich pierwszych stronach, w tym w ramach reklam i ogłoszeń prasowych,
  12. wyświetlanie Utworów,
  13. korzystania z Utworów w pełnym zakresie związanym z przedmiotem prowadzonej przez Organizatora działalności gospodarczej,
  14. wykonywanie zależnych praw autorskich oraz udzielanie zgody na wykonywanie przez podmioty trzecie zależnych praw autorskich, w szczególności na sporządzanie, korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich modyfikacji, opracowań (przeróbek) Utworów lub jego fragmentów, zlecanie dokonywania modyfikacji lub/i przeróbek Utworów innym podmiotom oraz wykorzystywanie i rozpowszechnianie tak zmodyfikowanych, przerobionych Utworów na polach eksploatacji wskazanych powyżej.
 4. Z chwilą zamieszczania Wpisu w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora oraz jej następców prawnych do:
  1. wykorzystywania Utworów lub jej dowolnych części w innych utworach lub materiałach lub w sąsiedztwie z innymi dziełami, elementami lub materiałami, znakami towarowymi i nazwami, swobodnego używania lub korzystania z Utworów oraz jej pojedynczych elementów na terenie kraju oraz za granicą,
  2. rozporządzania i korzystania z opracowań Utworów,
  3. nieoznaczania Utworów informacjami identyfikującymi jego twórcę.
 5. W zakresie wskazanym w ust. 3 i 4 powyżej, Użytkownik nie będzie wykonywać autorskich praw osobistych do Utworów, w tym nadzoru autorskiego oraz upoważni Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworów. Organizatorowi przysługuje prawo do rozpowszechniania Utworów bez podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu twórcy.
 6. Z chwilą zamieszczania Wpisu w Serwisie Użytkownik przenosi na Organizatora prawa do decydowania o publikacji Utworów.
 7. Korzystanie z Utworów na wskazanych powyżej polach eksploatacji może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd.
 8. Licencja, o której mowa w niniejszym paragrafie obejmuje prawo do wykonywania autorskich praw zależnych do Utworów jak również prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworów, w tym prawo dokonywania i zezwalania na dokonywanie wszelkich przeróbek, zmian według uznania Organizatora, a w szczególności na łączenie z innymi elementami w materiałach reklamowych, prawo do korzystania i rozpowszechnia opracowań.
 9. Niniejsza licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji), w szczególności Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez wynagrodzenia z tego tytułu.
 10. Załączenie przez Użytkownika w Serwisie zdjęcia lub filmu jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że wyraża zgodę na publikację w Serwisie swojego wizerunku, głosu, a jeżeli na zdjęciu lub w filmie znajduje się wizerunek lub/i głos osoby trzeciej, że posiada zgodę na udostępnienie wizerunku lub/i głosu osób znajdujących się na zdjęciu lub filmie.
 11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia w Serwisie Wpisu Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie oraz z tytułu udzielenia zezwoleń, o których mowa w Regulaminie.

 

§ 11 Odpowiedzialność

 1. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Publikacji Organizatora Serwisu w celach innych niż wskazane w Regulaminie.
 2. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkownika w Serwisie Wpisów Użytkownika, w szczególności tekstów, grafik, zdjęć, dźwięków, innych materiałów, które są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym, w szczególności:
  1. Propagujące używanie alkoholu, narkotyków i niedozwolonych środków odurzających;
  2. Nawołujące do nienawiści rasowej;
  3. Zachęcające do przemocy wobec osób lub grupy osób;
  4. Zawierające groźby, nękanie zastraszanie osób lub grupy osób, jak również materiały promujące rasizm, nienawiść czy treści nawołujące do ataku, obrazy i zniesławiania innych;
  5. Zawierające treści i materiały pornograficzne i erotyczne z udziałem dorosłych oraz nieletnich;
  6. Zawierające oferty sprzedaży obiektów zabronionych przez przepisy prawne;
  7. Zawierające treści oczerniające innych Użytkowników Serwisu;
  8. Zawierające treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, zawierających treści propagujące nielegalną działalność;
  9. Zawierające nieprawdziwe dane Użytkownika, tj. podawanie lub sugerowanie nieprawdziwej tożsamości Użytkownika, przybieranie cudzej tożsamości;
  10. Zawierające treści zniesławiające osoby publiczne (w tym wszystkie aspekty reputacji osoby publicznej);
  11. Treści powszechnie uznawane za szydercze, wulgarne i obraźliwe;
  12. Komentarze lub treści, które stanowią zagrożenie dla osoby trzeciej (podżeganie do popełnienia samobójstwa, zaburzeń odżywiania takich jak anoreksja lub bulimia i innych ryzykownych zachowań, itp.),
  13. Komentarze przy użyciu pseudonimów lub treści, które stygmatyzują określoną kategorię osób (np. wiadomości o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, seksistowskim, homofobicznym, itp.),
  14. Zawierające materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora, będące przywłaszczeniem znaku towarowego lub łamiące w inny sposób prawa własności intelektualnej.
 3. Użytkownik zamieszczający w Serwisie Wpisy mające charakter wymienionych w punkcie powyżej ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą.
 4. Użytkownik zamieszczający w Serwisie Wpis ponosi pełną odpowiedzialność za Wpis, w szczególności za naruszenie:
  1. dóbr osobistych,
  2. praw autorskich,
  3. praw do znaków towarowych,
  4. praw do prywatności,
  5. z tytułu udzielenia zezwoleń, o których mowa w Regulaminie.
 5. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw osób trzecich Użytkownik pokryje wszelkie koszty związane z roszczeniami takich osób.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. Organizator nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość działania i konfiguracji systemów operacyjnych, przeglądarek internetowych, wykorzystywanych przez Użytkownika.

 

§ 12 Postępowanie reklamacyjne

 1. Uczestnikom przysługuje prawo do składania reklamacji związanych z niezgodnym z Regulaminem działaniem Portalu internetowego.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane listownie pod adres: Grupa IMAGE Sp. z o.o adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11. Reklamacja powinna obejmować:
  1. imię i nazwisko składającego reklamację,
  2. adres zamieszkania zgłaszającego,
  3. dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia reklamacji,
  4. wskazanie żądań składającego reklamację.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu reklamacji zgłaszanej listownie decyduje data stempla pocztowego na kopercie z listem reklamacyjnym.
 4. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje spełniające wymogi określone w ust. 2 i 3 powyżej.
 5. Organizator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji.
 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikom przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Za przebieg postępowania reklamacyjnego odpowiada Organizator.
 8. Przed wszczęciem postępowania sądowego, Uczestnikom przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestników z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 9. Uczestnik uprawniony jest w szczególności do:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214;
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
  • uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

§ 13 Dane osobowe

 Link: Polityka Ochrony danych osobowych

§ 14 Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie internetowej Portalu internetowego.
 2. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. O zmianie Regulaminu i dacie, od której będzie obowiązywał zmieniony Regulamin, Organizator informuje przez umieszczenie na stronie internetowej Portalu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, treści zmienionego Regulaminu i wiadomości opisującej zmiany Regulaminu.
 3. Informacja o zmianie Regulaminu musi się znaleźć na stronie internetowej https://www.l-instruktor.pl na co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 4. Uczestnicy Portalu internetowego, którzy dokonali rejestracji i posiadają Konto, Organizator informuje o zmianie Regulaminu przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianie Regulaminu oraz zmienionego Regulaminu.
 5. Uczestnikom przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu. Uczestnik Portalu informacyjnego może dokonać wypowiedzenia Regulaminu w terminie 14 dni od dnia wysłania do niego przez Organizatora wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu.
 6. Wypowiedzenie Regulaminu przez Uczestnika równoznaczne jest z rezygnacją z posiadania Konta i korzystania z usług Portalu internetowego.
 7. Zmieniony Regulaminu obowiązuje Uczestników Portalu internetowego, którzy:
  • nie dokonali wypowiedzenia Regulaminu zgodnie z uprawnieniem wskazanym w punkcie 5 powyżej;
  • dokonali aktywacji Konta/ którzy po raz pierwszy zalogowali się do Portalu internetowego, po dacie wskazanej jako data, od której obowiązuje zmieniony Regulamin.
 8. Usunięcie konta Uczestnika lub modyfikacja danych nie powoduje usunięcia danych, których obowiązek archiwizacji wynika z przepisów prawa.

 

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Uwagi, pytania, zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Portalu internetowego należy kierować na adres pomocportalu@l-instruktor.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań i uprawnień związanych z Portalem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Organizator może publikować w Portalu internetowym bannery i linki do innych Portalów internetowych. Użytkownik lub Uczestnik, korzystając z bannera lub linku, przechodzi na stronę należącą do innego podmiotu świadczącego usługi. Po przejściu na taką stronę należącą do innego podmiotu, niniejszy Regulamin nie ma zastosowania.

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.