O hierarchii znaków drogowych

/ /

O hierarchii znaków drogowych

Data publikacji: 26 lutego 2015, 11:26
O hierarchii znaków drogowych
170
fot. Agata Szadkowska

Do redakcji Tygodnika Prawo Drogowe@News napisał instruktor nauki jazdy kat. B z 2,5 letnim stażem, uczestnik kursu podstawowego na egzaminatora, z pytaniem:

Pomimo, iż wiele wątpliwości, co do oznakowania pionowego i poziomego, tzw. hierarchiczności pojawia się w środowisku instruktorskim, temat przeniósł się na jeden z bloków podczas kursu na który aktualnie uczęszczam. Mianowicie egzaminator prowadzący odniósł się do hierarchii w przepisach ruchu drogowego, gdzie najważniejsze są polecenia dawane przez osobę kierujące ruchem, sygnały świetlne, znaki pionowe, znaki poziome oraz ogólnie przyjęte zasady. Pomimo, iż jego staż w egzaminowaniu jest większy, aniżeli ja mam lat (mimo że jest już 3 z przodu:)), to nie mogę się zgodzić z wyższością znaków pionowych na poziomymi.
Art. 5.1 ustawy PRD mówi:
"Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne luz znaki drogowe". Ustawa PRD nie nawiązuje w żaden sposób do podziału na znaki pionowe i poziome, jedynie do tej kwestii odnosi się "Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych" z 2002 roku, które mówi w § 1.3: na drogach stosuje się następujące znaki i sygnały drogowe:
  1) znaki pionowe w postaci tarcz, tablic z napisami lub symbolami, które występują również w postaci znaków świetlnych,
  2) znaki poziome w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni drogi.
Egzaminator odniósł się do podziału w rozporządzeniu, ale w żaden sposób nie mówi on o hierarchii, stąd też nasz "spór merytoryczny". Pomimo, iż niejednokrotnie na naszych drogach istnieje niespójność w oznakowaniu pionowym i poziomym co jest niezgodne z § 2.6 rozporządzenia (znaki poziome odzwierciedlają znaki pionowe ostrzegawcze lub zakazu stanowią powtórzenie zastosowanych znaków pionowych), winy należy upatrywać po stronie zarządcy drogi, który jest odpowiedzialny za oznakowanie, czy odnosić się jeszcze do innych aktów prawnych lub wyroków sądowych?
Mam nadzieję, że doświadczenie Państwa ekspertów w sposób jednoznaczny pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości co do tej tematyki oraz liczę na kontakt w późniejszym okresie, ponieważ jestem pewien, iż jeszcze niejednokrotnie na kursie pojawią się sytuacje sporne, a moja dociekliwość nie pozwoli na pozostawienie problemu bez rozwiązania :)
Serdecznie pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź. Tomasz Feliński

Nie wiem na jakiej podstawie egzaminator prowadzący szkolenie oparł zacytowane w liście wyjaśnienie dotyczące "hierarchii" znaków drogowych (tekst podkreślony), ponieważ żadne przepisy - ani ustawa Prawo o ruchu drogowym, ani rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych nie ustalają pierwszeństwa pomiędzy znakami drogowymi pionowymi i poziomymi.

Zasady pierwszeństwa w stosowaniu się do poleceń osób oraz wskazań znaków i sygnałów drogowych są określone w art. 5 ust 2 i 3 ustawy. Przytaczam go, łącznie z ust. 1, dla umożliwienia porównania całości tej regulacji i wskazania, że ust. 1. nie określa tego pierwszeństwa, jak to jest niekiedy interpretowane. Ust. 1 nakłada jedynie obowiązek stosowania się do wymienionych tam wskazań.

Art. 5.
1
. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.
2. Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.
3. Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu.

Jak łatwo zauważyć w grupie znaków drogowych nie są wyodrębnione znaki pionowe i poziome; te drugie mają taki charakter, że nie można im przypisać pierwszeństwa nad pionowymi. Zwykle precyzują (uzupełniają) wskazania przepisów lub znaków pionowych, co nie oznacza, iż kierujący ma stosować się do nich w “drugiej” kolejności. Na przykład znaki poziome na zakrętach dróg dwukierunkowych dwupasowych precyzują przestrzeganie przepisu o zakazie wyprzedzania na zakrętach (art. 24 ust. 7 pkt 2). Podwójna linia ciągła wskazuje odcinki jezdni, na których nie wolno wyprzedzać jadącym w obu kierunkach, zaś linie ciągłe z przerywanymi, na odcinkach poprzedzających, wskazują odpowiednio, że przy wjeżdżaniu na łuk drogi wyprzedzanie jest już zabronione, a przy wyjeżdżaniu, gdy widoczność drogi się poprawia – dozwolone.

Podobnie, przed wlotami na skrzyżowanie znaki na jezdni w postaci strzałek kierunkowych (P-8) uzupełniają znaki pionowe  (F-10) wskazujące zastosowaną na skrzyżowaniu organizację ruchu.

Dość znamiennym przykładem uzupełniania znaków pionowych znakami poziomymi jest wyznaczanie linii zatrzymania przed skrzyżowaniami, jako konkretyzującymi miejsce, w którym należy pojazd zatrzymać w związku z ustawieniem znaków B-20 “stop”, B-32 “stój” lub A-7 “ustąp pierwszeństwa”. Określa to wyraźnie § 89 rozporządzenia, który w ust. 1 i 2 stanowi, że:

  1) znak P-12 “linia bezwzględnego zatrzymania - “stop” wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32.
  2) znak P-13 “linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów ” wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7.

A zatem obowiązek zatrzymania pojazdu i/lub ustąpienia pierwszeństwa wynika nie ze znaku poziomego lecz pionowego. Same znaki poziome nie mogą o tym decydować, gdyż w niektórych okolicznościach (niekorzystne warunki atmosferyczne, zaśnieżenie jezdni lub starcie znaku) mogą być niewidoczne.

Jeżeli zaś chodzi o swego rodzaju hierarchię dotyczącą znaków poziomych to można ją wyróżnić ale tylko wewnątrz tej grupy znaków. Wynika to z art. 85 ust 3 rozporządzenia ustalającego, że jeżeli na drodze są umieszczone znaki [poziome] barwy białej i żółtej, wskazujące różny sposób zachowania się, to kierujący jest obowiązany stosować się do znaków barwy żółtej. A więc mają one swego rodzaju pierwszeństwo. Chociaż na drogach spotykamy się z różnego rodzaju błędami oznakowania, to na pewno nie należy do nich podany tu przykład ze znakami o dwóch barwach.Ta sprzeczność jest celowo dopuszczona.

fot. Jolanta MichasiewiczOczywiście spotykamy się również z błędami niezamierzonymi, zwłaszcza przy oznakowaniu tymczasowym. Na przykład, gdy podczas prowadzenia robót, znakiem pionowym B-21 wprowadzono zakaz skręcania w lewo, a na lewym pasie ruchu pozostawiono strzałki kierunkowe wskazujące możliwość takiego skręcania. Jak w takiej sytuacji ma postąpić kierujący? Powinien uwzględnić występujące okoliczności, np. ograniczenia wynikające z prowadzonych robót oraz tymczasowy sposób umieszczenia znaku B-21, i zaniechać skręcenia, jednak takie zachowanie nie powinno wynikać z zasady pierwszeństwa znaku pionowego przed poziomym, bo takiej zasady nie ma, lecz ze zdrowego rozsądku, którego wymaga się od każdego kierującego.

Zdrowym rozsądkiem należy również kierować się, gdy przed skrzyżowaniem znajduje się linia zatrzymania, o której już była mowa, natomiast brak odpowiedniego znaku pionowego. Taka sytuacja w sposób bardzo prawdopodobny oznacza zniszczenie znaku, a więc linię zatrzymania należy traktować także jako wskazanie znaku pionowego.

Zasadę bezpiecznej jazdy zawsze należy traktować jako nadrzędną.

Zbigniew DREXLER,
ekspert z zakresu prawa o ruchu drogowym, autor książek

Komentarze

 1. Jacek Kaźmierski

  Jacek Kaźmierski   5 marca 2015, 19:32

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Panie Romanie gdyby w końcu do Pana dotarło,że nie koniecznie ma Pan rację i czasami warto posłuchać autorytetów, żyło by się Panu dużo lepiej, znak C12 oznacza tylko i wyłącznie kierunek objechania wyspy i nic więcej, organizacja ruchu może być rożna. Zaklina Pan rzeczywistość i choćby Pan pisał jeszcze dłuższe posty(w kółko to samo i nawet już nie muszę tego czytać), rzeczywistości Pan nie zmieni, z Pańskich postów wynika, że większość rond wielopasowych trzeba by przerobić, co jest niewykonalne, niepotrzebne i bzdurne.

 2. Ryszard Roman Dobrowolski

  Ryszard Roman Dobrowolski   5 marca 2015, 12:16

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Nie dam się sprowokować etatowemu hejterowi, bo działa on tu za zgodą wydawcy i za aprobatą moderatora. Sprawa portalu, że toleruje chamstwo, brak kultury i imienne obelgi. Nie dyskutuję z prowokatorami. Opisuję stan faktyczny, czyli tak jak to jest na drodze i co widzi kierujący. A widzi: 1. „Skrzyżowanie o ruchu okrężnym” na którego wlotach nie ma strzałek P-8 i znaków F-10, za to są znaki C-12, a na jezdni skrzyżowania okrężnie biegnące pasy ruchu. Wszystkie zjazdy to skręty w prawo z pasa zewnętrznego. 2. To samo "Skrzyżowanie o ruchu okrężnym" z jedynie okrężnie biegnącymi pasami ruchu i zjazdami tylko w prawo, ale ze strzałkami kierunkowymi P-8 i znakami F-10 które wskazują na prawym pasie na wprost do zjazdu (?) i w prawo, a na lewym pasie na wprost (?) i w lewo (?). 3. Skrzyżowanie w formie placu ze znakami C-12 (?) na wlotach oznaczonych strzałkami kierunkowymi i pasami ruchu do jazdy na wprost prowadzącymi, niezależnie od ich konfiguracji (np. zwykłej kierunkowej, spiralnej, turbinowej) kierującego wprost do drogi wylotowej. Takie "Skrzyżowanie nie jest skrzyżowaniem o ruchu okrężnym" w rozumieniu art. 24 ust. 7 ustawy. Czytelnik przejedzie przez te obiekty wg własnej wiedzy i uznania, a jak to wygląda widać na naszych drogach. Moja wiedza pozwala mi na publiczne przedstawienie mojego punktu widzenia w oparciu o ustawę Prawo o ruchu drogowym, co bardzo łatwo zweryfikować, bez potrzeby uciekania się do pozaustawowych wymysłów, jak skręt w lewo i jazda na wprost z włączonym prawym kierunkowskazem. Wybór należy do czytelnika. Na drodze i w sądach warto jednak znać prawo, a nie książkowe, jedyne na świecie, teorie z tym prawem sprzeczne. Temat zamknięty. Szerokości.

 3. Robert Prokopiuk

  Robert Prokopiuk   5 marca 2015, 00:04

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  I prosze mi wskazać, gdzie jest w dyspozycji znaku C-12 cokolwiek napisane o kierunku jazdy. Ruch okrężny to nie kierunek jazdy opisany za pomocą znaków F-10, P-8x, Art 22.2. Tak samo jak nie ma z tym nic wspólnego "ruch prawostronny lub ruch lewostronny. Prosze się nauczyć czytać ze zrozumieniem-są podstawówki eksternistyczne. Szkoda więcej czasu na ciebie trollu.

 4. Robert Prokopiuk

  Robert Prokopiuk   5 marca 2015, 00:01

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Nie będę się bawił w wersal. Trollu, nie jest istotne, czy w nicku sobie napiszesz Merdek, Prawnik czy inna sobaka. Generalnie wypisujesz bzdury i nawet nie ma sensu z tobą polemizować, jeśli mi piszesz ,że C-12 ma cos wspólnego z kierunkiem jazdy i oznakowanie w postaci F-10 jest sprzeczne. Czy nagle Art 22.2 zostaje anulowany przez C-12 To są brednie. W zrozumieniu znaczenia C-12 pomoże wycieczka na Wyspy i spojrzenie na problem w punktu widzenia ruchu lewostronnego. Jeśli i to nie pomoże to spieszę donieść,że coraz bardziej są popularne ronda turbinowe, które pozwolą pójść w niepamięć tym bzdetom, które trollu wypisujesz. Tyle w temacie. Proszę sobie kupić PoRD wydany po 1997 roku i nie śmiecić w kolejnym wątku.

 5. Ryszard Roman Dobrowolski

  Ryszard Roman Dobrowolski   4 marca 2015, 16:46

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  3. Zupełnie inaczej ma się sprawa, gdy na wlotach są namalowane strzałki kierunkowe P-8 i stoi znak C-12, ALE PASY RUCHU do jazdy na wprost na wlocie biegną na jezdni skrzyzowania wprost do zjazdów. Takie skrzyżowanie dróg w formie placu nie jest "Skrzyżowaniem o ruchu okrężnym" w rozumieniu znaku C-12, gdyż segregacja kierunkowa na wlotach i KIERUNKOWY przebieg pasów ruchu są ze sobą spójne, ale zaprzeczają wprost idei „Ruchu okrężnego”wg której pasy ruchu biegna jedynie okrężnie. Tu kierujący ma obowiązek wyboru kierunku jazdy, właściwego do tego wyboru pasa ruchu oraz jazdy zgodnej z KIERUNKOWYM oznakowaniem poziomym. Tu pasuje wszystko oprócz znaku C-12. U innuch sygnatariuszy Konwencji wiedeńskiej o znakach, by wskazać kierunek jazdy na wjazdach, zamiast niego, syawia sie znaki B-2 lub lepiej widoczne znaki C-1 na wyspie. W Austrii dodatkowo pod znakiem A-7 umieszcza się tabliczke T-6 wskazującą okrężny przebieg drogi głównej. To tu kierujący powinien bezwzglednie uznać za ważniejsze oznakowanie poziome i zignorować pionowy znak nakazu C-12, bo widać jednoznacznie, że pełni on tu jedynie funkcję zgodną z drugą częścią swojej definicji czyli to co symbolizują groty strzałek na znaku, a mianowicie kierunk objeżdżania wyspy. Tu ruch dookoła wyspy/placu też jest możliwy, ale musi być prowadzony przy wyspie z włączonym lewym kierunkowskazem, gdyż jazda taka jest permanentnym skrętem w lewo, a zjazd nie jest skrętem w prawo z zewnętrznego pasa ruchu, lecz jazdą na wprost do zjazdu lewym pasem ruchu. Jesli oznakowanie poziome na to pozwala, to można ten pas zmienić na inny, ale nie ma tu obowiązku zjadu praym pasem z właczonym prawym kierunkowskazem, co jest obowiązkiem na "Skrzyożwaniach o ruchu okrężnym" wg znaku C-12.

 6. Ryszard Roman Dobrowolski

  Ryszard Roman Dobrowolski   4 marca 2015, 16:21

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  2. Zdarza się, że jakiś "specjalista" uznający wyższość zasad ogólnych nad nakazem znaku C-12 "Ruch okrężny" namaluje, dla zdyscyplinowania kierujących, na wlotach "Skrzyżowania o ruchu okrężnym" na którym pasy ruchu biegną jedynie okrężnie, strzałki kierunkowe P-8 zgodne z ogólnymi zasadami ruchu, czyli na prawym pasie na wprost i w prawo, na lewym na wprost i w lewo. Do czasu kiedy takie rozumienie zasad ruchu jest osobistą sprawą kierującego, który tylko w swojej wyobraźni malował na wlotach takie właśnie strzałki, to jest to tylko jego sprawą i tylko on ponosi odpowiedzialność za to jak rozumie prawo. W przypadku kolizji lub wypadku Policja lub Sąd rozstrzygną czy takie rozumienie prawa było właściwe czy nie. Z chwilą gdy zarządca drogi narzuca takie rozumienie obowiązującego prawa to sprawa staje się poważnym problemem zarówno dla niego jak i dla kierującego, gdyż sankcjonuje on bezprawie w postaci przyzwolenia na zjazd ze skrzyżowania bezpośrednio z wewnętrznego pasa ruchu, co jest podstawowym zagrożeniem BRD na „Skrzyżowaniach o ruchu okrężnym” w rozumieniu znaku C-12. Tu kierujący powinien uznać wyższość znaku C-12 i zignorować z pełną świadomością oznakowanie poziome na wlocie. Poqinien pojechac tak jak opisano to w punkcie 1. czyli zewnętrznym pasem ruchu okrężnie i po zasygnalizowaniu skrętu w prawo opuścić skrzyżowanie. Można wjechać lewym pasem ruchu, także bez włączania kierunkowskazów, ale tylko wtedy gdy prawy pas ruchu jest np. zajęty, gdyż jazda przy lewej krawędzi jezdni, w sytuacji wolnego pasa ruchu po jej prawej stronie, bezzasadne i niebezpieczne jako takie manewry zmiany pasów ruchu oraz sygnalizowanie zamiaru skrętu w nieistniejące lewo są zachowaniami niebezpiecznymi i jako takie są wykroczeniami zagrożonymi karą grzywny. \ Niestety taki sposób jazdy jest codzienną praktyką instruktorów OSK i państwowych egzaminatorów WORD, co jest karygodne i narusza postanowienia zarówno naszego prawa krajowego oraz obowiązujących Polskę zobowiązań międzynarodowych. cdn

 7. Ryszard Roman Dobrowolski

  Ryszard Roman Dobrowolski   4 marca 2015, 14:33

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  c.d. wypowiedzi z 3.03.15 . Zjazd wprost z pasów wewnętrznych oraz jazda w poprzek pasów ruchu jest ZAWSZE wykroczeniem, więc kierujący zostanie ukarany przynajmniej za niewłaściwą zmianę pasa ruchu lub skręt w prawo z pasa ruchu, który nie jest pasem leżącym przy prawej krawędzi jezdni. Nie ma tu zastosowania przepis ogólny o pierwszeństwie z prawej strony, gdyż nie ma tu przecinania się kierunków ruchu. Wszyscy jadą tak samo jedynie okrężnie i równolegle względem siebie, co widać wprost na jezdni skrzyżowania. Skrzyżowanie wygląda tak jak wygląda i trzeba na nim jechać zgodnie z zapisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. To w ustawie zapisano, że znaki drogowe są ważniejsze od ogólnych zasad ruchu, co to jest ruch prawostronny i którą stroną jezdni należy się poruszać oraz co to jest jezdnia i pas ruchu, skręt w prawo, zmiana pasa ruchu, wyprzedzanie i sygnalizowanie zamiarów. Nie ma tu mowy o żadnych teoriach i wymysłach. Tak jest i takie są fakty widziane przez kierującego na drodze. W następnych postach przejdę do sedna sprawy, czyli do dylematu kierującego, który musi na skrzyżowaniu typu rondo wybrać między oznakowaniem poziomym i pionowym.

 8. Ryszard Roman Dobrowolski

  Ryszard Roman Dobrowolski   4 marca 2015, 13:30

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Robert ProkopiukRysiu , nie męcz się z tymi bredniami. Od kiedy to C-12 ma cos wspólnego z kierunkiem jazdy.Gdzie to napisane ? Skrzyżowanie i zmiana kierunku jazdy zaczyna sie trochę wczesniej niz zjazd z ronda. Od kiedy jest konflikt F-10 z c-12 Od kiedy ustalona jest hierarchia pt F-10-C-12- PoRD . Poza tym jest wątek o rondach i nie śmieć w innych. Temat dotyczy wyboru między oznakowaniem poziomym i pionowym, a rondo jest takim miejscem, gdzie każdy z nas każdego dnia musi ocenić wg własnej wiedzy, czy stosować się do tego co na jezdni, czy do tego co na znaku. Sedno sprawy jest w drugiej części mojej wypowiedzi, którą przekażę w następnym poście, bo tu się nie zmieściła. Ten wstęp był konieczny, by pokazać na czym polega problem. Ja tu nie dyskutuję tylko opisuję stan faktyczny, czyli tak jak to jest na drodze i co widzi kierujący. A na „Skrzyżowaniu o ruchu okrężnym” widzi wloty bez strzałek P-8 i znaków F-10, za to ze znakiem C-12, a na jezdni skrzyżowania np. dwa okrężnie biegnące pasy ruchu. Takie są fakty. Pan uważa, że na wjeździe obowiązują ogólne zasady ruchu, bo nie ma strzałek na wlotach. Wg Pana znak C-12 to znak wskazujący z której strony należy objechać wyspę, by nie jechać pod prąd, czyli taki odpowiednik znaku C-1 lub C-9. Dla Pana "Ruch okrężny" i DOOKOŁA znaczy, że jadąc w lewo, w prawo lub na wprost należy OKRĄŻYĆ wyspę ze strony wskazanej przez strzałki znaku. Tak Pan uważa i to Pana sprawa. Ja uważam, że to co dla Pana znaczy cały znak C-12, dla mnie wskazują jedynie groty strzałek i mówi DRUGA część definicji znaku. Wg mnie najważniejsza jest jej pierwsza część, bo dla mnie "Ruch okrężny" i DOOKOŁA, znaczy to co pokazuje układ strzałek na znaku i to co widać na jezdni w postaci okrężnie biegnących pasów ruchu. Każdy z nas pojedzie tu inaczej, bo inaczej odczytał znaczenie symbolu znaku C-12 oraz inaczej zrozumie jego definicję. Jazda na wprost. Pan wybierze na wlocie dowolny pas ruchu, Załóżmy, że wybierze Pan pas lewy i wjedzie na skrzyżowanie bez włączania kierunkowskazu. Pana pas ruchu biegnie okrężnie i by pojechać prosto do zjazdu musi Pan ten pas opuścić i przejechać w poprzek pasa zewnętrznego. Ja będę kontynuował dotychczasową jazdę na wprost prawym pasem ruchu i wjadę nim też bez włączania kierunkowskazu. NIE POJADĘ NA WPROST, lecz okrężnie biegnącym pasem i SKRĘCĘ w prawo. Skręt w lewo. Wjeżdża Pan z włączonym lewym kierunkowskazem lewym pasem ruchu. Przed zjazdem musi Pan opuścić okrężnie biegnący pas wewnętrzny i pojechać w poprzek pasa zewnętrznego identycznie jak Pan to zrobił jadąc na wprost lewym pasem ruchu, bo układ pasów jest identyczny. Ja pojadę dokładnie tak jak poprzednio, tyle tylko, że o jeden zjazd dalej. Dla mnie wewnętrzny pas ruchu jest przeznaczony tylko do wyprzedzania, a dla Pana pasem przeznaczonym do jazdy na wprost i do skrętów w lewo, pomimo, że pasy ruchu nie biegną wprost do zjazdów, ale to Pana sprawa. Słusznie Pan zauważył, że znak C-12 nie ma nic wspólnego z kierunkiem jazdy, gdyż jazda pasami ruchu biegnącymi dookoła wyspy/placu jest bezkierunkowa, dlatego znak C-12 (§36) jest wydzielony z grupy znaków nakazu kierunku jazdy (§35). Definicja mówi „w kierunku wskazanym na znaku”, ale dotyczy to tylko kierunku rotacji w jeździe dookoła wyspy/placu, a nie jazdy.

 9. Robert Prokopiuk

  Robert Prokopiuk   4 marca 2015, 09:47

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Rysiu , nie męcz się z tymi bredniami. Od kiedy to C-12 ma cos wspólnego z kierunkiem jazdy.Gdzie to napisane ? Skrzyżowanie i zmiana kierunku jazdy zaczyna sie trochę wczesniej niz zjazd z ronda. Od kiedy jest konflikt F-10 z c-12 Od kiedy ustalona jest hierarchia pt F-10-C-12- PoRD . Poza tym jest wątek o rondach i nie śmieć w innych.

 10. Ryszard Roman Dobrowolski

  Ryszard Roman Dobrowolski   3 marca 2015, 19:54

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Wbrew pozorom problem jest poważny, a Sądy bardzo często dokonują takiej właśnie analizy. Czyni to także każdego dnia, każdy z polskich kierowców kiedy staje przed wjazdem na skrzyżowanie typu rondo oznakowane znakiem C-12, na wlotach którego wprowadzono kierunkową segregację ruchu, czyli namalowano strzałki kierunkowe P-8 i postawiono znaki F-10. Kierujący musi wtedy zdecydować, czy ma jechać wg wskazań strzałek i zignorować znak C-12 nakazujący RUCH OKRĘŻNY, czyli wymyślone 110 lat temu rozwiązanie komunikacyjne opisane PIERWSZĄ CZŚCIĄ definicji znaku, wg której kierujący ma poruszać się pasami ruchu biegnącymi dookoła wyspy/placu, co pokazuje układ strzałek na znaku i biegnące okrężnie pasy ruchu na jezdni skrzyżowania. DRUGA CZĘŚĆ definicji mówi o kierunku jazdy tymi pasami, co pokazują GROTY strzałek. Zignorowanie Znaku C-12 jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny w wysokości 250 zł + 5PK. Kierujący może zignorować oznakowanie poziome, co tez jest zagrożone kara grzywny, i pojechać okrężnie zgodnie z wolą ustawodawcy i dyspozycją znaku C-12. Odpowiedź na pytanie, co jest w tej sytuacji ważniejsze, oznakowanie poziome czy pionowy znak nakazu, wcale nie jest taka prosta. Widać to każdego dnia na naszych polskich skrzyżowaniach typu rondo. Sprawa staje się bardzo poważna, kiedy dochodzi do wypadku z pieszym, rowerzystą lub motocyklistą, a ci ostatni z kat. B masowo wyjadą na nasze drogi już wiosną i mogą zapomnieć, że nie chroni ich już blacha ich własnego samochodu. Zacznijmy od początku, bez teorii, a jedynie w oparciu o przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym i o to co widać na jezdni dwupasowego skrzyżowanie typu rondo. 1. Na dwupasowych wlotach nie ma strzałek kierunkowych, a na jezdni skrzyżowania pasy ruchu biegną jedynie okrężnie. Takie skrzyżowanie jest w całości jednym "Skrzyżowaniem o ruchu okrężnym" w rozumieniu znaku C-12, skrzyżowaniem o którym mówi art. 24 ust. 7 pozwalając na wyprzedzanie na nim, nawet jak jest niekierowane, a zabraniające w tym samym przepisie wyprzedzania jadących na wprost na „Skrzyżowaniu” o którym jest mowa w art. 2 ust. 10 ustawy PoRD. Nie jest prawdą, że skoro na wlocie nie ma strzałek kierunkowych, to obowiązują ogólne zasady ruchu, czyli w lewo z lewego, a na wprost z każdego pasa ruchu, gdyż znak NAKAZU jest ważniejszy od zasad ogólnych, a nakazany nim RUCH OKRĘŻNY to poruszanie się pasami ruchu, jak widać, nie biegnącymi na wprost do zjazdów, lecz dookoła wyspy/placu. Ideą Ruchu okrężnego jest wyeliminowanie przecinania się kierunków ruchu i równie niebezpiecznych skrętów w lewo. Wjazd i jazda okrężna nie są skrętem, bo jadąc okrężnie nigdzie się nie skręci. Jeżeli się nie skręca to wjazd i jazda okrężna są kontynuacją dotychczasowej jazdy na wprost, co do zasady prawym i zewnętrznym pasem ruchu bez włączania kierunkowskazów. Jeżeli są zajęte to wolno wjechać i jechać pasem obok, bez jego zmiany podczas wjazdu, czyli z prawego na zewnętrzny, za z lewego na pas obok, tu wewnętrzny. Na dodatek na "Skrzyżowaniu o ruchu okrężnym" można skręcić jedynie w prawo, więc zgodnie z art. 22 ust.2 pkt. 1 ustawy PoRD kierujący ma obowiązek, poza obowiązkiem jazdy prawą strona jezdni (art. 16 ust. 4 ustawy PoRD) zbliżyć sie do prawej krawędzi jezdni. Pasy wewnętrzne służą jedynie do wyprzedzania i omijania innych kierujących. Trzeba jednak pamiętać, że jak tylko będzie można powrócić na pas zewnętrzny należy to niezwłocznie zrobić, gdyż przed zjazdem trzeba mieć czas na zasygnalizowanie, zawczasu i wyraźnie (art. 22 ust. 5 ustawy PoRD). Jadący okrężnie pasem zewnętrznym nigdzie nie skręca i nie nadjeżdża z prawej strony, gdyż jedzie równolegle. Jadący wewnętrznym pasem ruchu może jedynie zmieniać pasy ruchu. Zjazd wprost z pasów wewnętrznych oraz jazda w poprzek pasów ruchu je

Dodaj komentarz

Twój komentarz został wysłany do Moderatora. Zostanie opublikowany po akceptacji przez Administratorów portalu. Jeżeli chcesz uczestniczyć w dyskusji i publikować swoje opinie bez opóźnień zaloguj się lub załóż bezpłatne konto w portalu.
Wystąpił błąd podczas dodawania komentarza.
Komentujesz artykuł jako Gość. Twój adres IP będzie zapisany do wiadomości administratora serwisu L-instruktor. Kontynuując zgadzasz się na ten warunek. Zaloguj się, aby Twój komentarz był od razu widoczny.

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.