Regulamin

 1. „L-instruktor.pl”, zwany dalej Portalem, jest społecznościowym portalem środowiska instruktorów i wykładowców szkół nauki jazdy oraz egzaminatorów  ośrodków egzaminowania. Portal „L-instruktor.pl” jest administrowany przez "Grupę e-media", działającą z upoważnienia Grupy IMAGE Sp. z o.o. - wydawcy Portalu i umiejscowiony na użytkowanych przez wydawcę serwerach. Aktualny adres portalu to www.L-instruktor.pl. Pracami portalu na bieżąco kieruje Redakcja.
 2. Portal jest platformą kształtowania opinii i wymiany poglądów  środowiska zawodowo zajmującego się szkoleniem i egzaminowaniem kandydatów na kierowców i kierowców w różnych formach organizacyjnych. Nie jest podporządkowany interesom wizerunkowym ani komercyjnym żadnego podmiotu, w tym firmie administrującej Portalem.
 3. Kształt merytoryczny i zawartość Portalu jest dziełem Uczestników Portalu. Uczestnikiem Portalu zostaje każda osoba, która zaloguje się w Portalu, deklarując w ten sposób swoje uczestnictwo. Nad kształtem merytorycznym portalu czuwają także Administratorzy, którzy moderują treści Portalu, dbając o ich aktualność poziom językowy (przestrzeganie norm językowych, rugowanie wulgaryzmów i treści nieobyczajnych), inicjują dyskusję i zapewniają udział ekspertów i specjalistów.
 4. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych na Portalu oraz prawo do zawieszenia lub zakończenia działania Portalu. O każdej takiej sytuacji użytkownicy zostaną poinformowani co najmniej 14 dni przed jej nastąpieniem. Uczestnikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
 5. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych na Portalu dla wybranych użytkowników lub wstrzymania publikacji wypowiedzi z powodu:
  a) obecności w nich wulgaryzmów,
  b) obecności w nich treści mających na celu poniżenie lub naruszenie dobrego imienia innych podmiotów i Uczestników,
  c) obecności w nich intencji szkodzenia innym uczestnikom,
  d) naruszenia praw osób fizycznych lub prawnych,
  e) obecności w nich odnośników do innych stron internetowych.
  Uczestnikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
 6. Uczestnikiem może zostać osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów.
 7. Uczestnik uzyskuje możliwość korzystania z bezpłatnego konta w portalu l-instruktor.pl po zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu oraz wypełnieniu i wysłaniu przez niego formularza rejestracyjnego. Przez wysłanie formularza rejestracyjnego Uczestnik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych. Administrator  nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Uczestnika zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi Konta Uczestnika.
 9. Konta w portalu l-instruktor.pl udostępniane są bezpłatnie przez "Grupę e-media" z upoważnienia wydawcy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 11. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne konto w domenie l-instruktor.pl. Administrator przekazuje sądowi, prokuraturze, Policji i innym uprawnionym organom na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, pozostające w jej posiadaniu dane osób posiadających konta w domenie l-instruktor.pl
 12. Uczestnicy portalu mogą tworzyć własne profile, kreować listy znajomych z grona uczestników, prowadzić korespondencję wewnętrzna, kreować własne blogi, prowadzić własną politykę prywatności. Mogą korzystać z wszystkich funkcji Portalu w zakresie wypowiedzi, pytań i opinii.
 13. Podstawowym prawem każdego Uczestnika Portalu jest swoboda wypowiedzi na jego łamach.
 14. Uczestnictwo w Portalu nie niesie ze sobą żadnych zobowiązań organizacyjnych ani komercyjnych.
 15. Uczestnicy Portalu mają prawo do wyłączenia lub ograniczenia dostępności do informacji o sobie zgodnie z określoną przez samych siebie polityką prywatności. Administrator zapewnia każdemu Uczestnikowi konta dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.
 16. Uczestnicy Portalu mają prawo do własnoręcznego usuwania swojego konta w Portalu. Umożliwia to funkcjonalność dostępna w panelu edycji profilu. Po dokonaniu takiej operacji komentarze i posty autorstwa Uczestnika, który usunął konto pozostaną widoczne dla pozostałych Uczestników, z tym, że zamiast nazwy/nazwiska autora wyświetlony zostanie napis "Konto usunięte".
 17. Korzystanie przez Uczestników Portalu z usług i treści udostępnianych w ramach Portalu jest bezpłatne. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia usług płatnych.
 18. Wszelkie treści i zasoby publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Uczestników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego – o ile nie zostanie określone inaczej. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone, o ile nie zostanie to dopuszczone wyraźnym zapisem bądź zgodą Redakcji wyrażoną pisemnie.
 19. Upublicznianie uformowanych i wyrażonych na łamach Portalu opinii i stanowisk o charakterze zbiorowym powinno zawierać informacje o Portalu, jako miejscu ich powstania i publikacji.
 20. Prawem autorskim chronione są autorskie treść i zasoby, a w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na łamach Portalu, jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści prezentowanych na Portalu. Korzystanie z ww. elementów przez użytkowników Portalu nie oznacza nabycia do nich jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych.
 21. Wszelkie prawa materialne do Portalu jako całości należą do wydawcy. Zarówno Portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).
 22. Własność praw materialnych przynależna wydawcy nie dotyczy treści umieszczanych przez Uczestników.
 23. Dane osobowe Uczestnika  podane w procesie rejestracji Konta będą pobierane, przetwarzane lub wykorzystywane tylko wtedy, gdy Uczestnik wyrazi na to zgodę bądź zezwalają na to obowiązujące przepisy.
 24. Dane osobowe użytkowników są zbierane, przetwarzane i udostępniane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
 25. Administratorem danych osobowych zbieranych na Portalu jest wydawca. W celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych wydawca nie może powierzyć przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi.
 26. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z Portalu przez Uczestników. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi użytkowników forum.
 27. Wszelkie uwagi, pytania, zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Portalu należy kierować na adres
  pomocportalu@l-instruktor.pl
 28. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po 7 dniach od opublikowania ich na stronach Portalu. Administrator zastrzega sobie możliwość zablokowania na serwerach portalu l-instruktor.pl nadawców wiadomości, domen i adresów IP w razie wykorzystywania konta  przez Uczestnika niezgodnie z postanowieniami prawa lub niniejszego Regulaminu.
 29. Administrator udostępnia Uczestnikom możliwość zamknięcia kont założonych przez nich w domenie l-instruktor.pl  w przypadku braku zgody Uczestnika na zmiany w Regulaminie.
 30. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania bezpłatnych kont w domenie l-instruktor.pl. Administrator dołoży starań, aby przerwy te miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i trwały nie dłużej niż 24 godzin.

 

Wydawca:
Grupa IMAGE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000119156, NIP 119-000-45-59

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.