REGULAMIN PORTALU L-instruktor.pl z dnia 9 stycznia 2020 roku

/

REGULAMIN PORTALU L-instruktor.pl z dnia 9 stycznia 2020 roku

REGULAMIN PORTALU

L-instruktor.pl

z dnia 9 stycznia 2020 roku.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady korzystania z Portalu internetowego dostępnego za pośrednictwem strony internetowej https://www.l-instruktor.pl.
 2. Portal internetowy jest własnością Grupa IMAGE Sp. z o.o., spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119156, NIP: 1180004559, działająca pod adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. +48 22 8110199, fax +48 22 8111993.
 3. Portal internetowy znajdujący się pod adresem https://www.l-instruktor.pl jest wyspecjalizowanym tematycznym serwisem społecznościowym skierowanym do środowiska instruktorów i wykładowców szkół nauki jazdy oraz egzaminatorów ośrodków egzaminowania i kierowców.
 4. Regulamin Portalu internetowego https://www.l-instruktor.pl jest regulaminem, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 5. Korzystanie z Portalu internetowego jest dobrowolne.
 6. Korzystanie z Portalu internetowego jest bezpłatne.

§ 2 Definicje

 1. Portal internetowy – wyspecjalizowany tematyczny serwisem internetowy i miejsce kształtowania opinii i wymiany poglądów środowiska zawodowo zajmującego się szkoleniem i egzaminowaniem kandydatów na kierowców i kierowców, w postaci rozwiązania teleinformatycznego znajdujący się pod adresem https://www.l-instruktor.pl, za pomocą którego świadczone są usługi drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator – firma Grupa IMAGE Sp. z o.o., spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119156, NIP: 1180004559, działająca pod adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. +48 22 8110199, fax +48 22 8111993 będąca właścicielem Portalu internetowego.
 3. Publikacje Organizatora – wszelkie treści prezentowane w Portalu internetowym przez Organizatora, w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy, inne materiały, szata graficzna oraz wybór i układ treści.
 4. Regulamin – niniejszy dokument opisujący zasady i warunki świadczenia usług realizowanych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, znajdujący się pod adresem: https://www.l-instruktor.pl.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca stronę https://www.l-instruktor.pl.
 6. Wpis – wszelkie treści prezentowane w Portalu internetowym, w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy, inne materiały, szata graficzna oraz wybór i układ treści prezentowanych na Portalu.

§ 3 Organizacja Portalu

 1. Portal internetowy jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Portal składa się z treści dostępnych dla wszystkich Użytkowników przeglądających stronę internetową https://www.l-instruktor.pl.
 3. Portal internetowy ma charakter informacyjny, którego celem jest również kształtowanie opinii, wymiana poglądów środowiska zawodowo zajmującego się szkoleniem i egzaminowaniem kandydatów na kierowców i kierowców.

§ 4 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Organizator zastrzega, że korzystanie z Portalu internetowego wiąże się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 3. Organizator ma prawo czasowo zablokować dostęp do Portalu internetowego, wystąpienia okoliczności, które mogą narazić na szkodę interesy Organizatora lub Uczestnika na czas niezbędny do ich usunięcia.

§ 5 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu internetowego

 1. Do współpracy z Portalem internetowym Uczestnik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
  1. komputer z systemem operacyjnym Windows lub Mac Os lub Linux,
  2. połączenie z siecią Internet,
  3. poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna,
  4. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
 2. Zaleca się korzystanie z poniższych przeglądarek internetowych, ich aktualnych wersji i nie starszych niż:
  1. MS Internet Explorer 11.0+,
  2. Opera 60+,
  3. Chrome 70+,
  4. Firefox.
 3. Do prawidłowego działania Portalu internetowego konieczne może być zainstalowanie dodatkowego oprogramowania na komputerze w postaci:
  1. Adobe Flash Player 11+,
  2. Włączenie obsługi JavaScript i plików Cookies.
 4. Organizator Portalu internetowego zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności Portalu internetowego w przypadkach od niego niezależnych.
 5. Organizator ma prawo czasowo wstrzymać działanie Portalu internetowego w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

§ 6 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Indywidualne ustawienia i konfiguracje komputera, monitora, wykorzystywanego łącza internetowego lub urządzeń sieciowych, powodujące błędne lub jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu Portalu internetowego, nie mogą być podstawą reklamacji.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Portalu internetowego, w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 3. Organizator nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Użytkownika wynikające z zagrożeń występujących w sieci Internet.
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość działania i konfiguracji systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych Użytkownika.

§ 7 Prawa autorskie Organizatora

 1. Wszelkie treści, materiały, elementy graficzne itp. składające się na Publikacje Organizatora, są chronione prawami autorskimi.
 2. Aplikacja, strona internetowa Serwisu, w tym jej zawartość, treść, kształt podlega ochronie prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej. Prawa do Aplikacji, strony internetowej Serwisu oraz Publikacji Organizatora i wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie internetowej, w tym tekstów, grafik, szaty graficznej oraz wyboru i układu treści prezentowanych w Serwisie, przysługują Organizatorowi i są objęte ochroną na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 880) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776).
 3. Przeglądanie i/lub wykorzystywanie Publikacji Organizatora przez Użytkowników jest dopuszczalne wyłącznie do celów wskazanych w niniejszym Regulaminie i wykorzystywanie ich w celach komercyjnych jest prawnie niedozwolone.
 4. Korzystanie z materiałów lub baz danych udostępnionych w Serwisie Internetowym nie powoduje nabycia przez Użytkowników praw do tych utworów lub baz danych.
 5. Zabroniona jest publiczna prezentacja Publikacji Organizatora, ich kopiowanie, modyfikowanie, dystrybuowanie, publikowanie, wyświetlanie, utrwalanie, bądź wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących do celów komercyjnych, o ile nie zostanie to dopuszczone wyraźnym zapisem, bądź zgodą Organizatora wyrażoną pisemnie.
 6. Strona internetowa Serwisu Internetowego w całości lub we fragmentach, w tym zamieszczone na niej teksty, dokumenty, grafiki, nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez wyraźniej pisemnej zgody Organizatora.
 7. Użytkownik wykorzystujący Publikacje Organizatora w celach innych niż wskazane w Regulaminie ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, w tym podlega wszelkim sankcjom prawnym przewidzianym w przypadkach naruszenia praw autorskich, praw do znaków towarowych.
 8. Organizatora udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Publikacji Organizatora oraz licencji na korzystanie z Usług Serwisu na zasadach wskazanych poniżej.
 9. Licencje na korzystanie z Publikacji Organizatora udzielane są jako licencje niewyłączne, na czas nieoznaczony.
 10. Licencje upoważniają do korzystania z Publikacji Organizatora bez prawa do udzielania sublicencji na następujących polach eksploatacji:
  1. wprowadzenie do pamięci komputera;
  2. wyświetlania w komputerze.

§ 8 Odpowiedzialność

 1. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Publikacji Organizatora Serwisu w celach innych niż wskazane w Regulaminie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. Organizator nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość działania i konfiguracji systemów operacyjnych, przeglądarek internetowych, wykorzystywanych przez Użytkownika.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikom przysługuje prawo do składania reklamacji związanych z niezgodnym z Regulaminem działaniem Portalu internetowego.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane listownie pod adres: Grupa IMAGE Sp. z o.o., 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11. Reklamacja powinna obejmować:
  1. imię i nazwisko składającego reklamację,
  2. adres zamieszkania zgłaszającego,
  3. dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia reklamacji,
  4. wskazanie żądań składającego reklamację.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu reklamacji zgłaszanej listownie decyduje data stempla pocztowego na kopercie z listem reklamacyjnym.
 4. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje spełniające wymogi określone w ust. 2 i 3 powyżej.
 5. Organizator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji.
 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikom przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Za przebieg postępowania reklamacyjnego odpowiada Organizator.
 8. Przed wszczęciem postępowania sądowego, Użytkownikom przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestników z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 9. Użytkownik uprawniony jest w szczególności do:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214;
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
  3. uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§ 10 Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie internetowej Portalu internetowego.
 2. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. O zmianie Regulaminu i dacie, od której będzie obowiązywał zmieniony Regulamin, Organizator informuje przez umieszczenie na stronie internetowej Portalu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, treści zmienionego Regulaminu i wiadomości opisującej zmiany Regulaminu.
 3. Informacja o zmianie Regulaminu musi się znaleźć na stronie internetowej https://www.l-instruktor.pl na co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Uwagi, pytania, zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Portalu internetowego należy kierować na adres pomocportalu@l-instruktor.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań i uprawnień związanych z Portalem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Organizator może publikować w Portalu internetowym bannery i linki do innych Portalów internetowych. Użytkownik lub Uczestnik, korzystając z bannera lub linku, przechodzi na stronę należącą do innego podmiotu świadczącego usługi. Po przejściu na taką stronę należącą do innego podmiotu, niniejszy Regulamin nie ma zastosowania.

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.