A może spółka?

Data publikacji: 9 lutego 2017, 14:13
Autor: Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy Sp. k.
A może spółka?
0
fot. Pexels

Niekiedy w miarę rozwoju firmy warto pomyśleć o zmianie formy prawnej prowadzonej firmy na spółkę prawa handlowego – osobową lub kapitałową. Jak wygląda przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę?

Dla poczatkującego przedsiębiorcy zazwyczaj najlepszym rozwiązaniem jest prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, jako najtańsze i pod wieloma względami najmniej skomplikowane. Niekiedy jednak, w miarę rozwoju firmy, taka forma może stać się niewystarczająca i wówczas warto pomyśleć o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności na spółkę prawa handlowego – osobową lub kapitałową. Co do zasady, są dwie metody przeniesienia majątku przedsiębiorstwa do spółki – wniesienie tego majątku aportem (jako wkład niepieniężny) do spółki albo przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. W tym artykule postaramy się przybliżyć nieco proces takiego przekształcenia.

Zgodnie z art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą). Tzw. jednoosobową działalność możemy zatem przekształcić wyłącznie w spółkę kapitałową (tj. spółkę z o.o. albo spółkę akcyjną), nie ma natomiast możliwości przekształcenia takiej działalności w spółkę osobową (do których należą: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna).

Do przekształcenia przedsiębiorcy wymaga się:

1)      sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;

2)      złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;

3)      powołania członków organów spółki przekształconej;

4)      zawarcia umowy spółki albo podpisania statutu spółki przekształconej;

5)      dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Co do zasady zatem, pierwszym etapem jest sporządzenie planu przekształcenia wraz z załącznikami do niego.

Plan przekształcenia

Plan przekształcenia przedsiębiorcy sporządza się w formie aktu notarialnego. Powinien on zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy.

Dodatkowo, do planu przekształcenia należy dołączyć:

1) projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;

2) projekt aktu założycielskiego (statutu) spółki przekształconej;

3) wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego;

4) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy.

Jeżeli przedsiębiorca nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 2 pkt 4, sporządza się w oparciu o podsumowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji prowadzonych przez przedsiębiorcę dla celów podatkowych, spis z natury, a także inne dokumenty pozwalające na sporządzenie tego sprawozdania.

Badanie planu przekształcenia przez biegłego

Plan przekształcenia przedsiębiorcy należy poddać badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności.

Sąd rejestrowy (czyli w praktyce – wydział gospodarczy KRS), właściwy według siedziby przedsiębiorcy przekształcanego, wyznacza biegłego rewidenta na wniosek przedsiębiorcy przekształcanego. Do wniosku o wyznaczenie biegłego należy załączyć sam plan przekształcenia wraz z załącznikami. W praktyce, często w takim wniosku wskazuje się konkretnego biegłego, z prośbą o jego wyznaczenie przez sąd. Sąd rejestrowy określa wynagrodzenie za pracę biegłego rewidenta i zatwierdza rachunki jego wydatków. Jeżeli przedsiębiorca przekształcany dobrowolnie tych należności nie uiści w terminie dwóch tygodni, sąd rejestrowy ściągnie je w trybie przewidzianym dla egzekucji opłat sądowych.

Biegły rewident, w terminie określonym przez sąd, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia jego wyznaczenia, sporządza na piśmie opinię i składa ją wraz z planem przekształcenia sądowi rejestrowemu oraz przedsiębiorcy przekształcanemu.

Oświadczenie o przekształceniu oraz zawarcie aktu założycielskiego spółki z o.o.

Oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy powinno zostać sporządzone w formie aktu notarialnego i określać co najmniej:

1)      typ spółki, w jaki zostaje przekształcony przedsiębiorca;

2)      wysokość kapitału zakładowego;

3)      zakres praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy przekształcanemu jako wspólnikowi albo akcjonariuszowi spółki przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane;

4)      nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej.

Na tym etapie powinno również nastąpić powołanie władz spółki przekształconej oraz zawarcie – również w formie aktu notarialnego – aktu założycielskiego spółki  z o.o.

Powołanie władz spółki z o.o. może nastąpić jednocześnie z podpisaniem aktu założycielskiego spółki i może zostać objęte treścią jednego aktu notarialnego. Poprawne będzie także powołanie pierwszych władz w odrębnym dokumencie, w zwykłej formie pisemnej.

Wniosek do KRS

Wniosek o wpis przekształcenia do rejestru wnoszą wszyscy członkowie zarządu spółki przekształconej.

Co ważne, wniosek do KRS należy złożyć w terminie 6 miesięcy od podpisania przez przedsiębiorcę przekształcanego aktu założycielskiego spółki z o.o. Jeżeli nie dopełnimy tego obowiązku, akt założycielski spółki ulegnie rozwiązaniu.

Wniosek do KRS należy złożyć na urzędowych formularzach, opłacić i dołączyć do niego wszystkie te dokumenty, których wymaga Kodeks spółek handlowych przy zakładaniu spółki z o.o.

Spółka z o.o. powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

Warto podkreślić, że przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę jest korzystne szczególnie w sytuacji, gdy zależy nam na pełnym następstwie prawnym – spółce powstałej po przekształceniu przysługują bowiem wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Oznacza to przede wszystkim, że cały majątek przedsiębiorcy staje się majątkiem spółki, nie trzeba zawierać na nowo umów z kontrahentami, spółka z mocy prawa staje się podmiotem wszelkich koncesji, zezwoleń, ulg oraz uprawnień z innych decyzji administracyjnych (chyba, że przepisy szczególne lub sama decyzja o udzieleniu koncesja lub zezwolenia albo ulgi stanowią inaczej).

Autorzy zastrzegają, że niniejszy artykuł zawiera jedynie ogólny zarys poruszonych w nim zagadnień. Artykuł nie stanowi porady prawnej, opinii prawnej, ani też analizy konkretnego stanu faktycznego. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z Państwa strony, serdecznie zachęcamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój komentarz został wysłany do Moderatora. Zostanie opublikowany po akceptacji przez Administratorów portalu. Jeżeli chcesz uczestniczyć w dyskusji i publikować swoje opinie bez opóźnień zaloguj się lub załóż bezpłatne konto w portalu.
Wystąpił błąd podczas dodawania komentarza.
Komentujesz artykuł jako Gość. Twój adres IP będzie zapisany do wiadomości administratora serwisu L-instruktor. Kontynuując zgadzasz się na ten warunek. Zaloguj się, aby Twój komentarz był od razu widoczny.

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.