Co z kontrolami OSK?

Data publikacji: 5 stycznia 2017, 12:01
Co z kontrolami OSK?
0
fot. A. Szadkowska

1 stycznia utraciło moc rozporządzenie w sprawie kontroli OSK. Najprawdopodobniej przez przeoczenie nie przygotowano nowej wersji. Nie istnieje teraz żaden akt prawny, który ustalałby reguły kontroli w szkołach jazdy.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wiele aktów musiało być znowelizowanych, m.in. wobec ekspresowej ustawy przesuwającej termin wdrożenia CEPiK 2.0. Ich liczba to dziesiątki, konsultowane i opublikowane w Dzienniku Ustaw. Czyli wszystko zgodnie z prawem. Czy tak? Otóż okazuje się, iż prawdopodobnie o jednym jednak zapomniano. Z dniem 1 stycznia 2017 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (2013.84). To rozporządzenie wykonawcze zostało wydane na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami, a ta uległa zmianom, które obwarowano terminami.

Tekst pierwotny delegacji ustawowej. Pierwotne brzmienie tej delegacji ustawowej oraz zakres, warunki i tryb przeprowadzania kontroli (2015.155) określono w przywołanym art. 48: „Art. 48. 1. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 1) szczegółowy zakres, warunki i tryb przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 44, oraz wzory stosowanych przy tym dokumentów; 2) warunki i tryb przekazywania staroście przez administratora centralnej ewidencji kierowców informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez osoby szkolone w ośrodku szkolenia kierowców w okresie 2 lat od dnia uzyskania przez nie prawa jazdy określonej kategorii. 2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio: 1) potrzebę ujednolicenia w skali kraju zakresu, warunków i trybu przeprowadzanej kontroli oraz zapewnienia jej efektywności; 2) potrzebę ujednolicenia w skali kraju systemu przekazywania informacji.”.

Zmiana brzmienia delegacji ustawowej: Nowelizację przepisu wprowadziła ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (2015.2281 art. 29). Zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i brzmią następująco: „Art. 48. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, warunki i tryb przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 44, oraz wzory stosowanych przy tym dokumentów, uwzględniając potrzebę ujednolicenia w skali kraju zakresu, warunków i trybu przeprowadzanej kontroli oraz zapewnienia jej efektywności.”

I tu zaczyna się problem. W przepisach końcowych ustawy nowelizującej pomieszczono także następujący przepis - cytujemy: „Art. 40. (…) 2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 48, art. 74, art. 124 ust. 10 oraz art. 136 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 29, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 48, art. 48a, art. 74, art. 74a, art. 124 ust. 10 i 12 oraz art. 136 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 29, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.” Rok minął właśnie 1 stycznia 2017 r. Oczywiście rozporządzenie można było wydać wcześniej, ale nie wydano go do dnia dzisiejszego!

Pytania. Ustawa obowiązuje nadal, więc kontrole mogą być prowadzone. Tylko jak one powinny być prowadzone? Jakie dokumenty używane podczas nich? Na jakim druku ośrodki mają przekazywać „Informacje o terminie, czasie i miejscu prowadzenia zajęć wraz z listą uczestników kursu”? I na jaki akt wykonawczy zgodnie z prawem powinni powoływać się kontrolujący? Jakie przywołują  w dokumentach pokontrolnych? My zapytamy: - Czy rozporządzenie, które utraciło moc może obowiązywać? (jm)

Dodaj komentarz

Twój komentarz został wysłany do Moderatora. Zostanie opublikowany po akceptacji przez Administratorów portalu. Jeżeli chcesz uczestniczyć w dyskusji i publikować swoje opinie bez opóźnień zaloguj się lub załóż bezpłatne konto w portalu.
Wystąpił błąd podczas dodawania komentarza.
Komentujesz artykuł jako Gość. Twój adres IP będzie zapisany do wiadomości administratora serwisu L-instruktor. Kontynuując zgadzasz się na ten warunek. Zaloguj się, aby Twój komentarz był od razu widoczny.

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.