Deregulacja: nowe wymagania

/ /

Deregulacja: nowe wymagania

Data publikacji: 30 lipca 2013, 09:07

fot.: PD@N 466-30giUstawa deregulująca niektóre grupy zawodów opublikowana. Jakie wymogi względem instruktorów i egzaminatorów uległy zmianie? Co wykreślono, a co dodano do dotychczas obowiązujących wymagań? Publikujemy zestawienie zmian w formie czytelnej tabeli

Ponad rok informowaliśmy o losach pomysłu byłego już dzisiaj ministra Jarosława Gowina, pomysł tzw. deregulacji grup zawodów. Dzisiaj ustawa została już opublikowana i za 30 zacznie obowiązywać. Właśnie w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Oto, co ostatecznie zostało zmienione.

W poniższej tabeli oznaczono zmiany dotychczasowych przepisów ustawy o kierujących pojazdami:

INSTRUKTORZY

EGZAMINATORZY

Art. 33. 1. Instruktorem jest osoba, która:

1) posiada co najmniej wykształcenie średnie; (uchylony)

2) posiada prawo jazdy:

a)       kategorii A co najmniej przez okres 3 lat 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A;

b)       kategorii B co najmniej przez okres 3 lat 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B;

c)       kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;

3) posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 3 lat 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;

4) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;

5) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;

6) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;

7) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;

8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

a)       przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

b)       przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

c)       przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

d)       prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

e)       przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,

f)        przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

9) jest wpisana do ewidencji instruktorów.

 Art. 58. 1. Egzaminatorem jest osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe; (zmieniony)

1) posiada co najmniej wykształcenie średnie;

2) posiada przez okres co najmniej 6 lat 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu:

a)       prawo jazdy właściwej kategorii lub

b)       pozwolenie na kierowanie tramwajem;

(dodany) 2a) ukończyła 23 lata;

3) posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy;

4) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora;

5) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;

6) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs kwalifikacyjny potwierdzony zaświadczeniem o jego ukończeniu;

7) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu;

8) daje rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków;

9) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

a)       przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

b)       przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

c)       przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

d)       prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

e)       przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub

f)        przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

10) jest wpisana do ewidencji egzaminatorów.

Pierwsze komentarze:

  • poziom szkolenia zapewne obniży się. Na szczęście to właściciel szkoły jazdy czy szef ośrodka egzaminowania kierowców nadal będą decydowali o tym, kogo przyjmą do pracy;
  • regulacja da możliwość zatrudnienia osoby z niższym wykształceniem, ale o bardzo dużym stażu w branży, na przykład za kierownicą ciężarówki. Taki człowiek mógłby egzaminować kandydatów na kierowców wyższych kategorii prawa jazdy - ciężarówek, autobusów. Dziś trudno w WORD-zie o takich fachowców;
  • nastąpi zwiększenie konkurencji, ceny kursów spadną;
  • instruktorzy będą gorzej przygotowani do zawodu.

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.