"Drugi wyrok"

Data publikacji: 19 grudnia 2016, 12:51
"Drugi wyrok"
102
fot. A. Szadkowska

Publikujemy fragmenty treści drugiego orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, dotyczącego rond. Kilka dni później, inny skład sędziowski, ta sama decyzja, ale nieco inne uzasadnienie.

Pozostaje pytanie, zasadnicze z punktu widzenia przedmiotowej sprawy, czy wjazd na skrzyżowanie z ruchem okrężnym jest jednocześnie manewrem polegającym na zmianie kierunku ruchu.
WSA w Gliwicach,
Wyrok z dn 14.11.2016 II SA/Gl 709/16

Mowa o wyroku WSA w Gliwicach z 14 listopada br. (sygnatura II SA/Gl 709/16). Sprawa trafiła przed oblicze sądu jako skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Skarga - podobnie jak w poprzednim, szeroko opisywanym także na łamach L-instruktora przypadku - została oddalona. Nieco inaczej natomiast Sąd tym razem skonstruował uzasadnienie swojej decyzji.

--- --- ---

Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Marszałek Województwa [...] unieważnił egzamin praktyczny na kategorię "B" prawa jazdy prowadzony w dniu [...] r. wobec ubiegającej się o prawo jazdy P. D. Egzamin odbywał się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w C. a egzaminatorem był A. C.

Uzasadniając swe rozstrzygnięcie organ wyjaśnił, że przyczyną negatywnego wyniku egzaminu było dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania wskazanego w pozycji 8 tabeli nr 7 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania (...) (dalej: rozporządzenie): przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy. Błędne wykonanie zadania, zdaniem egzaminatora, polegało na tym, że osoba egzaminowana dojeżdżając do ronda nie włączyła lewego kierunkowskazu.

W ocenie Marszałka Województwa [...] (dalej: Marszałek), stanowisko egzaminatora co do prawidłowości wykonanego zadania było błędne. Skrzyżowanie z ruchem okrężnym traktowane jest tak jak zwykłe skrzyżowanie. Ustawodawca nie reguluje zasad sygnalizowania związanych z ruchem na skrzyżowaniach. Przepis art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym stanowi, że kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności, w szczególności obowiązany jest zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru. Jak zauważa organ, w kontekście braku wyraźnego przepisu w tym względzie, sygnalizowanie wjazdu na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym lewym kierunkowskazem manewru skrętu w lewo ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Brak było zatem podstaw do przyjęcia przez egzaminatora, że egzaminowana nieprawidłowo wykonała zadanie, a tym samym do uznania jej egzaminu za zakończony wynikiem negatywnym.

W konsekwencji, zdaniem Marszałka, egzamin państwowy był przeprowadzony w sposób niezgodny z przepisami ustawy, a ujawnione nieprawidłowości miały wpływ na jego wynik, co w świetle art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami stanowiło podstawę jego unieważnienia.

Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i w ramach tej "szczególnej ostrożności" być może powinien sygnalizować wjazd na rondo w taki sposób, jak to to przedstawia egzaminator (skarżący). (...) Sąd nie kwestionuje tej interpretacji, stwierdza jedynie tyle, że nie może być ona podstawą oceny prawidłowości zadania wykonywanego przez osobę egzaminowaną.
WSA w Gliwicach,
Wyrok z dn 14.11.2016 II SA/Gl 709/16

W odwołaniu od tej decyzji złożył egzaminator, kwestionując rozstrzygnięcie organu I instancji. Odnosząc się do ustaleń wskazanych w uzasadnieniu zwraca uwagę na to, że osoba egzaminowana wykonywała dwa zadania: nr 8 - przejazd przez skrzyżowanie, na którym ruch odbywa się wokół wyspy; nr 20 - wykonywanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo i prawo. Ponieważ egzaminowana nie sygnalizowała zamiaru skrętu w lewo na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym nieprawidłowo wykonała zadnie nr 20 i nr 8.

(...)

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. decyzją z dnia [...] r. nr [...] utrzymało skarżoną decyzję w mocy uznając, iż ocena zaistniałej sytuacji dokonana przez organ I instancji jest prawidłowa. Podkreśliło, że zgodnie z § 36 rozporządzenia (...) znak C-12 "ruch okrężny" oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się ruchem okrężnym dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. Współwystępowanie tego znaku ze znakiem A-7 "ustąp pierwszeństwa przejazdu" skutkuje tym, że wjeżdżający jest zobowiązany do ustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdom znajdującym się już na skrzyżowaniu. Nie zmienia to tego, że ruch odbywa się dalej w kierunku wskazanym znakiem C-12. Czyli przy wjeździe na skrzyżowanie o ruchu okrężnym nie następuje zmiana kierunku jazdy i brak podstaw by taki manewr sygnalizować.

W skardze z dnia 23 czerwca 2016 r. egzaminator domaga się uchylenia decyzji organów obu instancji oraz zasądzenia kosztów postępowania, zarzucając Marszałkowi Województwa [...] naruszenie prawa procesowego i materialnego.

Następnie, (...) podjął próbę wykazania, że w przypadku skrzyżowania z ruchem okrężnym może dochodzić do zmiany kierunku jazdy, co powinno być sygnalizowane przez prowadzącego pojazd wjeżdżający na takie skrzyżowanie (rondo). W jego ocenie, w przypadku egzaminu przeprowadzonego w dniu [...] r. egzaminowana, mając wyraźne polecenie egzaminatora "W lewo na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym tj. drugi wyjazd" powinna była zasygnalizować lewym kierunkowskazem zmianę kierunku jazdy przed wjazdem na rondo.

(...)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

(...)

Jak wynika z akt sprawy, egzaminowana dwukrotnie źle wykonała to zadanie ze względu na wjazd na skrzyżowanie z ruchem okrężnym bez wcześniejszej sygnalizacji zmiany kierunku jazdy lewym kierunkowskazem. W trakcie egzaminu praktycznego egzaminator wydał polecenie: "W lewo na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym tj. drugi wyjazd." (k.14 akt administracyjnych). W "Arkuszu przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego" (k.6 a.a.) odnotowano: "2 x niesygnalizowana zmiana kierunku jazdy."

W tej sytuacji egzaminator uznał, iż zachodzą podstawy do negatywnej oceny egzaminu w rozumieniu § 28 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia.

W ocenie Sądu, o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego w rozumieniu art. § 28 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia można mówić jedynie wtedy, kiedy tak samo zadanie, sformułowane przez egzaminatora, jak i jego ocena co do prawidłowości wykonania przez osobę egzaminowaną są zgodne z prawem, w szczególności z przepisami prawa o ruchu drogowym. Innymi słowy rzecz ujmując, egzaminator nie ma w tym względzie uprawnień dyskrecjonalnych. Nawet jeśli uzna, że wykonanie określonego zadania jest nieprawidłowe z punku widzenia zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, natomiast wykonanie to nie pozostaje sprzeczne z wzorcem ustanowionym przepisami prawa, to fakt taki nie może stanowić podstawy do negatywnej oceny egzaminu. Zatem nieprawidłowe wykonanie zadania to wykonanie niezgodne z normą prawną.

Poszukując ustawowego (prawnego) wzorca prawidłowego wykonania zadania sformułowanego przez egzaminatora podczas przeprowadzania praktycznej części egzaminu na kategorię "B" w dniu [...] r. trzeba sięgnąć do art. 22 ust. 5 i art. 25 p.r.d.

(...)

Wobec powyższego obowiązek sygnalizacji, o którym mowa w art. 22 ust. 5 p.r.d., powstaje w sytuacji, w której kierujący pojazdem wykonuje manewr zmiany kierunku jazdy lub zmienia pas ruchu. Pozostaje pytanie, zasadnicze z punktu widzenia przedmiotowej sprawy, czy wjazd na skrzyżowanie z ruchem okrężnym jest jednocześnie manewrem polegającym na zmianie kierunku ruchu.

(...)

Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i w ramach tej "szczególnej ostrożności" być może powinien sygnalizować wjazd na rondo w taki sposób, jak to to przedstawia egzaminator (skarżący). Obowiązek taki nie wynika jednak wyraźnie z przepisów prawa, jest on wynikiem interpretacji norm regulujących ruch drogowy przez doktrynę oraz prowadzących szkolenia przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy. Sąd nie kwestionuje tej interpretacji, stwierdza jedynie tyle, że nie może być ona podstawą oceny prawidłowości zadania wykonywanego przez osobę egzaminowaną.

(...)

Skoro w rozpoznawanej sprawie podstawą uznania zadania za niewykonane, a w ślad za tym podstawą negatywnego wyniku egzaminu państwowego było niespełnienie przez osobę egzaminowana standardu nie wynikającego z przepisów prawa, a jedynie z interpretacji, to tym samym zachodziła przesłanka unieważnienia egzaminu w oparciu o art. 72 ust. 1 pkt. 2 u.k.p. Egzamin był przeprowadzony w sposób niezgodny z przepisami ustawy, a ujawnione nieprawidłowości miały wpływ na jego wynik.

(...)

Zgodnie z art. 134 § 1 p.p.s.a. Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Rozpatrując w takim zakresie sprawę Sąd nie dopatrzył się naruszeń skutkujących koniecznością uchylenia zaskarżonej decyzji. W tym stanie rzeczy na mocy art. 151 p.p.s.a. Sąd oddalił skargę.

Sonda

Czy używasz lewego kierunkowskazu skręcając w lewo na rondzie (skrzyżowaniu o ruchu okrężnym)?
Wyślij

Komentarze

 1. Cyryl

  Cyryl   23 lutego 2017, 17:46

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Robert Prokopiuk...wielu sołtysów za punkt honoru stawia sobie posiadanie SoRO we własnej wsi.I są skutki... masz rację, ale we wspomnianym przeze mnie przykładzie w miejscowości Wińsko zarządcą drogi krajowej 36, bo na niej jest wspomniane SoRO jest nie sołtys, ale GDDKiA posiadający dział inżynierii organizacji ruchu.

 2. OBSERWATOREX

  OBSERWATOREX   23 lutego 2017, 12:33

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  RONDEM, jeśli w ogóle można użyć tej nazwy (brak w ustawie i Konwencji o ruchu drogowym) dla takiego obiektu budownictwa drogowego skanalizowanego wyspą środkową, które pod względem zasad ruchu jest w całości jednym skrzyżowaniem (art. 2.10 prd) jest JEDYNIE jednopoziomowe skrzyżowanie dróg publicznych z wysepką leżącą w całości na wspólnych powierzchniach krzyżujących się dróg (wloty nie są od siebie oddalone). Może być takie "skrzyżowanie dróg" zorganizowane wg ogólnych zasad ruchu z pierwszeństwem określonym znakami A-7 i D-1 lub bez określania pierwszeństwa znakami drogowymi (skrzyżowanie równorzędne). *************Jednak gdy wyspa środkowa lub centralny park będzie na tyle duży, że wloty się od siebie oddalą i powstaną między nimi odcinki przeplatania strumieni ruchu lub gdy postawimy na jego wszystkich wlotach znak A-7 to taki obiekt przestaje być pod względem zasad ruchu w całości JEDNYM skrzyżowaniem (nie ma klasycznych pojedynczych skrzyżowań z podporządkowanymi wszystkimi wlotami). Takie "skrzyżowanie" staje się tzw. "modern roundabout" czyli "nowoczesnym rondem" na którym pasy ruchu mogą biec odśrodkowo, spiralnie lub turbinowo na wprost do wylotów. Pod względem zasad ruchu będziemy mieć tyle skrzyżowań ile przecięć dróg wlotowych i wylotowych na tak zorganizowanym obiekcie (zwykle 3 lub 4). ************ Każdy obiekt z wyspą środkową lub w formie placu, NIEZALEŻNIE OD ICH WIELKOŚCI I KSZTAŁTU, można też zorganizować wg znanych od ponad 100 lat zasad "ruchu okrężnego" (dyspozycja znaku C-12 i D,3 wg Konwencji wiedeńskiej) które sprowadzają się do tego, że jezdnia lub jej część przeznaczona do jazdy w jednym kierunku biegnąc dookoła wyspy lub placu łączy się ze sobą samą na wlocie i dalej biec już jedynie okrężnie. Każde takie połączenie na obiekcie zorganizowanym wg zasad "ruchu okrężnego" to w rozumieniu zasad ruchu osobne "skrzyżowanie (art. 2.10 prd) o ruchu okrężnym" wg Konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym "skrzyżowanie z ruchem okrężnym". Jest ich tyle ile wlotów. W obecnie stosowanych rozwiązaniach od jednego do max 12. Tylko tak zorganizowany obiekt ma prawo być znakowany na wlotach znakami C-12 (w Polsce od 1960 roku) bez znaku A-7 "ustąp pierwszeństwa" lub ze znakiem A-7 (w Polsce od 1984 roku).

 3. Robert Prokopiuk

  Robert Prokopiuk   23 lutego 2017, 10:11

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Pierwsza sprawa-te molochy nie powinny być oznaczone C-12. I Rysiu nie miałby "argumentów". Opieranie się na głupocie urzędnika to słaba podstawa. Aha...i faktycznie masz rację...wizje Rysia można pozostawić bez komentarza. To dyletant.

 4. Robert Prokopiuk

  Robert Prokopiuk   23 lutego 2017, 10:09

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  @nickt-podałem przykład absurdalnego powoływania się na Art 5. Jest wiele miejsc, gdzie oznakowanie budzi duże wątpliwości co do jego zgodności z rozporządzeniem. Umiejscowienie miejsc parkingowych na powierzchni skrzyżowania także do nich należy. Nie wspominam o czymś takim jak kwestia widoczności, bezpieczeństwa itp. Wspominałem wcześniej..wielu sołtysów za punkt honoru stawia sobie posiadanie SoRO we własnej wsi.I są skutki.Do tego dochodzi malowanie i jest cyrk.

 5. Nickt

  Nickt   23 lutego 2017, 09:01

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  DYLEK nie odpowiedział, więc odpowiem temu, który głos zabrał (mimo, że ten "głos" zniknął): Robert ProkopiukCzy jak ci na autostradzie postawią strefę zamieszkania to też się będziesz powoływał na Art 5 ?... Wprawdzie to nie jest wątek o autostradach, ale chętnie odpowiem na to pytanie jak podasz link do GSV do takiej sytuacji. Robert Prokopiukkwadratowe i podłużne. SoRO , na których jazda zewnętrznym pasem ujdzie nie powinny być SoRO. Niestety, ale są ronda o takich właśnie kształtach, na których jazda zewnętrznym pasem (dookoła ronda) nie ujdzie, np Nowy Targ - Rynek http://tiny.pl/gfczg Robert ProkopiukMacie kilka molochów pod ktore chcecie podporządkować resztę. Nie rozumiem dlaczego liczba mnoga? Ja "molochom" (domyślam się, że chodzi o duże ronda) niczego nie podporządkowuję. Jazdę po KAŻDYM rondzie uzależniam od indywidualnych uwarunkowań każdego z nich. Robert ProkopiukTylko taki przygłup Rysiu nie łapie. Dalej widzi drogę...prosty chłopek. Bez komentarza.

 6. Robert Prokopiuk

  Robert Prokopiuk   21 lutego 2017, 19:02

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  OBSERWATOREX Znak ten oznajmia kierującemu, że droga biegnie tak jak na znaku oraz, że pozostałe wloty są tak samo oznaczone i jeśli są podporządkowane to nie spotka on na swej drodze znaków D-1. Dlatego aż do zamiaru opuszczenia tak biegnącej drogi nie sygnalizuje zamiaru zmiany kierunku jazdy, także na wlocie. .Pierwsze słysz ę, aby przy C-12 było coś o drodze. Rysiu...przepisy trzeba rozumieć. Nie spotkamy D-1 bo to nie jest droga z pierwszeństwem. W paragrafie 36 jasno napisali,że pojazdy poruszające się po skrzyżowaniu ( a ni9e po drodze) mają pierwszeństwo. Czy dotarło do ciebie dlaczego jednak jesteś no ten tego ?

 7. Robert Prokopiuk

  Robert Prokopiuk   21 lutego 2017, 18:59

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  OBSERWATOREX . Nie moja wina, że tak trudno pojąć oczywiste, ale wystarczy już tylko chwila skupienia i wszystko stanie się jasne. RUCH OKRĘŻNY to jazda drogą która "owija" się dookoła wyspy lub placu o dowolnej wielkości i kształcie, a połączenie jej ze sobą samą tworzy w rozumieniu zasad ruchu "skrzyżowanie", które jest oznaczone znakiem C-12..Rysiu to nie nasza wina ,że nie umiesz czytać ze zrozumieniem. Wszystko jest jasne tylko ty na tej budowie łopatą się w głowkę uderzyłeś i BREDZISZ o drodze "owijającej się" wokół wyspy.Drogę to masz w swoich wytycznych abyś z taczką nie zabładził.

 8. Nickt

  Nickt   19 lutego 2017, 22:23

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  dylek nie widzę przyzwolenia na parkowanie na żadnym rodzaju skrzyżowania - wręcz przeciwnie - widzę w przepisach zakaz. A czy widzi Pan również art. 5 ust. 1 PoRD, oglądając omawiane rondo? Takie ronda, choć niezbyt często, ale występują, np. Kartuzy https://www.google.pl/maps/@54.3340559,18.2027021,3a,75y,282.92h,87.45t/data=!3m6!1e1!3m4!1s1zmPvXijdMOIY7EpHPlBdA!2e0!7i13312!8i6656 . . . dylek A sprzeczności nie ma - gdyby pojawiły się A-7 + C-2 na wlotach, to każdy wlot tworzyłby odrębne skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem biegnącą wokół wyspy/placu. Po takiej drodze mogli byście sobie w kółko jeździć do woli zewnętrznym pasem bez kierunkowskazów - można by również przy niej wyznaczyć parkingi. Sprzeczność wyjaśniłem poprzednio - proszę przeczytać swój tekst i moją odpowiedź......... . Natomiast co do jazdy na SoRO zewnętrznym pasem dookoła wyspy to są ronda, na których jest to niezgodne z przepisami, ale są i takie, na których nie jest to zabronione. Po prostu ronda są bardzo różne. . . . PS Forum ma paskudną cechę - brak możliwości tworzenia akapitów.

 9. OBSERWATOREX

  OBSERWATOREX   18 lutego 2017, 07:44

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  dylekOBSERWATOREX tworzy NA WLOCIE "skrzyżowanie (art. 2.10 prd) o ruchu okrężnym" na którym kierujący ma jechać zgodnie ze wskazaniem znaku C-12 i przed którym ostrzega znak A-8? Jasne... na wlocie ma krążyć (bączki kręcić ? ), czy też wlot na skrzyżowanie jest skrzyżowaniem ? Nijak nie możesz tej swojej teorii uzasadnić, by miało to jakikolwiek sens... @Nickt - nie widzę przyzwolenia na parkowanie na żadnym rodzaju skrzyżowania - wręcz przeciwnie - widzę w przepisach zakaz. A sprzeczności nie ma - gdyby pojawiły się A-7 + C-2 na wlotach, to każdy wlot tworzyłby odrębne skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem biegnącą wokół wyspy/placu. Po takiej drodze mogli byście sobie w kółko jeździć do woli zewnętrznym pasem bez kierunkowskazów - można by również przy niej wyznaczyć parkingi. Określenie "skrzyżowanie o ruchu okrężnym" dotyczy skrzyżowania (2.10 prd) wlotowego na obiekt zorganizowany wg zasad "ruchu okrężnego" w rozumieniu dyspozycji znaku C-12. Nie moja wina, że tak trudno pojąć oczywiste, ale wystarczy już tylko chwila skupienia i wszystko stanie się jasne. RUCH OKRĘŻNY to jazda drogą która "owija" się dookoła wyspy lub placu o dowolnej wielkości i kształcie, a połączenie jej ze sobą samą tworzy w rozumieniu zasad ruchu "skrzyżowanie", które jest oznaczone znakiem C-12. Znak ten oznajmia kierującemu, że droga biegnie tak jak na znaku oraz, że pozostałe wloty są tak samo oznaczone i jeśli są podporządkowane to nie spotka on na swej drodze znaków D-1. Dlatego aż do zamiaru opuszczenia tak biegnącej drogi nie sygnalizuje zamiaru zmiany kierunku jazdy, także na wlocie. A teraz co do oznakowania wlotów znakami A-7 + C-2 lub C-1 na placu. Przy takim oznakowaniu jednokierunkowa jezdnia nie będzie biegła OKRĘŻNIE. Wtedy jednokierunkowe jezdnie będą biegły na wprost do wylotów. Poza tym obowiązkiem jest stosowanie także znaków D-1. By upodobnić przebieg jezdni do tego wg zasad "ruchu okrężnego" (upodobnić, gdyż tam jedna jezdnia biegnie niczym wstęga już od wlotu) należałoby wprowadzić na każdym narożniku tego placu tzw. pierwszeństwo łamane z tabliczkami pod znakami A-7 i D-1. Wjazd na tą jednokierunkową okrężną jezdnię będzie wtedy zmianą kierunku jazdy w prawo z każdego z pasów ruchu (wjazd z jednej drogi na inną). Przy "ruchu okrężnym" kierujący jedzie od wlotu tą samą drogą, która zmienia swój kierunek w zależności od kształtu placu lub wyspy.

 10. dylek

  dylek   17 lutego 2017, 23:52

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  OBSERWATOREX tworzy NA WLOCIE "skrzyżowanie (art. 2.10 prd) o ruchu okrężnym" na którym kierujący ma jechać zgodnie ze wskazaniem znaku C-12 i przed którym ostrzega znak A-8? Jasne... na wlocie ma krążyć (bączki kręcić ? ), czy też wlot na skrzyżowanie jest skrzyżowaniem ? Nijak nie możesz tej swojej teorii uzasadnić, by miało to jakikolwiek sens... @Nickt - nie widzę przyzwolenia na parkowanie na żadnym rodzaju skrzyżowania - wręcz przeciwnie - widzę w przepisach zakaz. A sprzeczności nie ma - gdyby pojawiły się A-7 + C-2 na wlotach, to każdy wlot tworzyłby odrębne skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem biegnącą wokół wyspy/placu. Po takiej drodze mogli byście sobie w kółko jeździć do woli zewnętrznym pasem bez kierunkowskazów - można by również przy niej wyznaczyć parkingi.

Dodaj komentarz

Twój komentarz został wysłany do Moderatora. Zostanie opublikowany po akceptacji przez Administratorów portalu. Jeżeli chcesz uczestniczyć w dyskusji i publikować swoje opinie bez opóźnień zaloguj się lub załóż bezpłatne konto w portalu.
Wystąpił błąd podczas dodawania komentarza.
Komentujesz artykuł jako Gość. Twój adres IP będzie zapisany do wiadomości administratora serwisu L-instruktor. Kontynuując zgadzasz się na ten warunek. Zaloguj się, aby Twój komentarz był od razu widoczny.

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.