Egzamin będzie bardziej przyjazny?

/ /

Egzamin będzie bardziej przyjazny?

Data publikacji: 15 maja 2019, 14:59
Egzamin będzie bardziej przyjazny?
19
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Resort Infrastruktury przygotował raport z konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. W oparciu o zgłoszone i uwzględnione uwagi przygotował nową wersję aktu - opatrzoną datą 14 maja 2019 r. Odnotowano 87. uwag – jak policzyliśmy – uwzględniono 43 uwagi, częściowo uwzględniono 15, 31 (przy różnym uzasadnieniu) pominięto. Czyli uprawnionym jest twierdzenie, iż większość ze zgłoszonych propozycji trafiło do nowego projektu. W większości mają one charakter zmian formalnych. Dotyczą organizacji pracy egzaminatorów, ułatwień dla nich samych, ale też pozwalają na elastyczne stosowanie niektórych przepisów, czyli – ja zakładano – mogą wpływać na polepszenie zdawalności egzaminów? Czy egzamin będzie łatwiejszy dla zestresowanego kandydata na kierowcę?

Uwagi uwzględnione lub częściowo uwzględnione. Wśród uwzględnionych uwag w wyniku tych ekspresowych konsultacji społecznych wymienić należy:

* egzaminator nadzorujący - rozszerzono zakres wymaganych od egzaminatora nadzorującego kategorii uprawnień do egzaminowania, uzasadniając, iż egzaminator nadzorujący zatrudniony w ośrodku sprawuje nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów wszystkich kategorii prawa jazdy, na które egzaminy odbywają się w ośrodku, wobec tego koniecznym jest, aby posiadał również uprawnienia do egzaminowania w zakresie kategorii prawa jazdy, nad którymi sprawuje nadzór (§ 3 ust. 2);

* ułatwienie zapoznania się z nagraniem/zapisem przebiegu egzaminu w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń złożenia skargi na sposób przeprowadzenia egzaminu (§7 ust. 3 pkt 4);

* odstąpienie od obowiązku przedkładania zaświadczenia o odbyciu szkolenia uzupełniającego, uznano, iż byłoby to kolejne obciążenie biurokratyczne osk, dokonano zmiany brzmienia przepisu w kierunku przedłożenia karty przeprowadzonych zajęć (§10 ust. 2 pkt 5);

* dopisanie do wykazu pojazdów egzaminacyjnych „motoroweru trójkołowego” (§ 10, ust. 5);

* dopuszczenie użycia środków komunikacji elektronicznej - w sytuacji potrzeby poinformowania ośrodka egzaminowania o nieprzybyciu na wyznaczony egzamin państwowy (§11 ust.4);

* dodanie przepisu adresowanego do kandydatów na kierowców bez polskiego obywatelstwa, osoba taka ma przedstawić tymczasowe zaświadczenie tożsamości (§ 12 ust. 1 pkt 4);

dostosowanie warunków bezpieczeństwa - w trakcie przeprowadzanego egzaminu państowego młodych osób niepełnosprawnych (pomiędzy 14, a 16 rokiem życia) (kamizelka, kask itp (§ 13 ust 1 pkt 1 lit. f);

* losowy dobór osoby egzaminowanej zakwalifikowanej na egzamin przez egzaminatora, ten pozostaje w procedurze przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania. Uwaga została częściowo uwzględniona, bowiem to system dokonuje wyboru losowego. Nad wyborem koordynator wyłącznie sprawuje nadzór (§ 13 ust. 1 pkt 5);

* niezawinione spóźnienie osoby egzaminowanej na wyznaczony egzamin nie będzie obciążone konsekwencjami finansowymi (§13 ust.3);

* uwzględnienie w planie pracy egzaminatora czasochłonności i specyfiki egzaminu praktycznego na prawo jazdy kat. C+E. Wskazano, iż egzamin na prawo jazdy kat. C+E trwa od 1godz. 20 min. do 1 godz. 30 min. (§ 13. ust. 3);

* możliwość opóźnienia rozpoczęcia egzaminu (szczególnie w sytuacjach losowych np. nieplanowanych nieobecności egzaminatora, awarii systemu, warunków drogowych) (§ 13);

* doprecyzowanie możliwości przerwania egzaminu państwowego: „§ 16.1. Egzaminator przerywa egzamin państwowy (…)”. Dotychczasowe brzmienie: „§ 16. 1. Egzaminator: 2) może przerywać egzamin państwowy (…)”.Jak czytamy w uzasadnieniu zmiany - „Wprowadzenie zapisu „może” stanowi naruszenie Ustawy o Kierujących. (Uzupełnienie zapisu o słowo „może” był prawdopodobnie jedną z przyczyn tragedii w Szaflarach). Dlatego proponuje się do przywrócenia pierwotnego brzmienia tego paragrafu – pisze Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów wnioskując o przywrócenie wersji pierwotnej przepisu (§ 16);

* obecność na sali egzaminacyjnej lub na placu manewrowym, też w pojeździe egzaminacyjnym tłumacza (języka migowego lub tłumacza systemu językowo-migowego) zarówno zapewnionego przez osobę egzaminowania, także zapewnionego przez ośrodek egzaminowania (§ 18);

* uzupełnienie przepisów mówiących o możliwości przeprowadzania egzaminu państwowego także w języku migowym (§ 19);

* możliwości losowania elementów zadania nr 1 na placu manewrowym przez osobę egzaminowaną w przypadku awarii systemu teleinformatycznego także w zadaniach dla kat. B+E i wyższych (§ 23);

* określenie dokumentów na podstawie których ma być sprawdzana tożsamość osób, które dodatkowo mogą uczestniczyć w egzaminie (§ 26);

* zmianę kryteriów oceny dla pojazdów egzaminacyjnych o długości powyżej 5 m (w przypadku osób niepełnosprawnych, gdy długość pojazdu egzaminacyjnego uniemożliwia wykonanie zadania egzaminacyjnego ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu) (§ 27);

* doprecyzowanie przepisów dotyczących określenia „wyniku egzaminu państwowego” (§ 28);

* doprecyzowanie określenia minimalnej wysokości pachołka używanych na stanowiskach wymienionych w tabeli nr 10 i 11 załącznika nr 2 do rozporządzenia (§ 29);

* rozszerzenie przepisów o urządzenia techniczne, w jakie wyposażony jest pojazd egzaminacyjny (§ 32);

* zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowanych na kursie kwalifikacyjnym dla kandydatów na egzaminatorów w zakresie pokazu egzaminu dla osoby niepełnosprawnej (§ 42);

* zredukowanie i wyeliminowanie przerwań egzaminów państwowych nieuzasadnionych wytycznymi ustawowymi, co według zgłaszających uwagę spowoduje znaczący wzrost wskaźnika zdawalności egzaminów (załącznik nr 1 tabela 1);

* i inne.

Uwagi nieuwzględnione to propozycje, które - w szerszym czy węższym zakresie - dotyczą m.inn.: ograniczenia godzin dostępności placu manewrowego WORD; zawężenia możliwości rejestracji przeprowadzanego egzaminu (ograniczenie liczby kamer); sytuacji awarii sprzętu nagrywającego egzamin; osób skierowanych na egzamin w trybie art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy o kierujących (uznanych za przystępujących po raz pierwszy); kosztu egzaminu osoby niepełnosprawnej przystępującej do egzaminu kat. AM czterokołowcem lekkim lub motorowerem trójkołowym; zmiany przepisów w sprawie warunków technicznych dot. czterokołowców używanych podczas egzaminu; uniemożliwienia w niektórych przypadkach wyjechania do ruchu drogowego osobie egzaminowanej; zmiany kryteriów wykonywania określonych zadań egzaminacyjnych w kat. B1 i B; udziału w egzaminie tłumacza przyprowadzonego przez osobę egzaminowaną (w tym tłumacza języka migowego); zdawalności egzaminów praktycznym - tzw. wydajności egzaminatorów i potrzeby zatrudnienia dodatkowych egzaminatorów, które wg twórców zmian w rozporządzeniu „nie powinno być problemem”; dopuszczenia ręcznego losowego doboru osób egzaminowanych w przypadku awarii systemu; usunięcia zapisu o 25 minutowym egzaminie teoretycznym, skrócenia wyświetlania treści pytań egzaminacyjnych i czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi; wydłużenia czasu egzaminu teoretycznego dla każdej następnej kategorii; minimalnego czasu trwania egzaminu praktycznego; przejrzystości i jednoznaczności procesu egzaminowania poprzez wyeliminowanie sytuacji wydawania przez egzaminatorów poleceń w sposób nieprecyzyjny; rozszerzenia zapisów o niezwłocznym informowaniu przez egzaminatora o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego, poprzez zwięzłe określenie istoty popełnionego błędu i konkretnego zadania; warunków technicznych pojazdów z automatyczną skrzynią biegów; przedłużenia ważności zdanego egzaminu teoretycznego przyszłego egzaminatora; zmian w rozdziale poświęconym uprawnieniom egzaminatorów; i innych.

Zachęcamy do lektury projektu z dn. 14 maja 2019 r.: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321640/katalog/12587836#12587836

Aktualna wersja projektu zawiera także ustalenia poczynione w ramach przeprowadzonych już konsultacji międzyresortowych. Dalszym etapem jest przesłanie projektu do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, gdzie poddany zostanie debacie w trakcie posiedzenia Komisji Infrastruktury. Ostatnim etapem jest analiza prawna w Rządowym Centrum Legislacji. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2019 r. (jm)

Komentarze

 1. Robert Prokopiuk

  Robert Prokopiuk   22 maja 2019, 18:28

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  ZNIESMACZONYW uzasadnieniu do prawomocnego wyroku sędzia WSA w Gliwicach prof Grzegorz Dobrowolski jednoznacznie stwierdził, że wjazd i jazda w "ruchu okrężnym" nie jest zmianą kierunku jazdy. Tak dokładnie było napisane ? Mija się Pan z prawdą Panie Ryszardzie. Napisane było,że wjazd nie jest zmianą kierunku jazdy i to jest jedno z dwóch prawdziwych zdań w tym orzeczeniu. Drugie to że "rondo to zwykłe skrzyżowanie". I na tym koniec. Pan profesor( nie wiem od czego, ale na pewno nie od PoRD) dalej ma poważny problem z odróżnieniem kierunku ruchu od kierunku jazdy. To ja bardzo dziękuję takim fachowcom.

 2. Cyryl

  Cyryl   22 maja 2019, 15:17

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  wydaje mi się, że zabierasz się do tego problemu nie od tej strony. tacy pośledni instruktorzy jak ja, nie mają wiele do gadania, albo możemy się dostosować do tego, jakie wymagania stawiają egzaminatorzy, albo pożegnać się z zawodem. więc tak dokładnie nie wiem co chcesz osiągnąć: żebym zaczął uczyć po swojemu, co będzie skutkowało drastycznym spadkiem mojej skuteczności i albo moje zarobki obniżą się, albo po prostu wywalą mnie z roboty. czy o to Ci chodzi? we Wrocławiu jest grubo ponad 1000 instruktorów, egzaminatorów dużo mniej, ale wystarczy abyś przekonał dwóch Górskiego i Hryniewieckiego, bo oni o wszystkim decydują i sprawa będzie z głowy.

 3. Cyryl

  Cyryl   22 maja 2019, 14:27

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  ZNIESMACZONYnapisałeś, że w ubiegłą środę PROSIŁEŚ o zgodę egzaminatorów z wrocławskiego WORD, by egzaminowani na kategorie C, C+E i D mogli jechać na lewą stronę okrężnie zorganizowanego ronda w Iwinach okrężnie biegnącą jezdnią przy jej prawej krawędzi!!!... albo źle przeczytałeś, albo ja źle napisałem. na spotkaniu prosiliśmy o określenie jednoznacznego kryterium oceny i nic więcej. żeby nie było iż jeden egzaminator poczyta za błąd, to co dla innego jest prawidłowe. ps. na Iwinach nawet gdybyś chciał jechać lewym pasem jest ciężko: 1. zmieścić się, 2.jeżeli chcesz się zmieścić musisz jechać bardzo wolno (C+E 3 bieg) i później jest kłopot ze zjechaniem na prawo. ale jeszcze raz apeluję jedź do naszego WORD-u i tam naucz przepisów, a wszyscy wykładowcy i instruktorzy we Wrocławiu podziękują Ci.

 4. Robert Prokopiuk

  Robert Prokopiuk   22 maja 2019, 09:56

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Cyryl możesz uczyć według własnych interpretacji, ale Twoja skuteczność będzie bardzo kiepska i stracisz klientów.Nie straci, ponieważ nie ma nic wspólnego ze szkoleniem czy egzaminowaniem.Z PoRD też nie za wiele wspólnego.

 5. ZNIESMACZONY

  ZNIESMACZONY   22 maja 2019, 09:30

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Cyryl ...,dobrze byłoby abyś pisał prawdę, podczas szkolenia w pojeździe jest osoba ucząca się i ja, w jaki sposób miałbym prosić egzaminatora o cokolwiek? Masz ze sobą jakiś problem, bo wbrew temu co teraz piszesz, to Ty napisałeś, że w ubiegłą środę PROSIŁEŚ o zgodę egzaminatorów z wrocławskiego WORD, by egzaminowani na kategorie C, C+E i D mogli jechać na lewą stronę okrężnie zorganizowanego ronda w Iwinach okrężnie biegnącą jezdnią przy jej prawej krawędzi!!! Jeszcze raz przypominam ci, że to żadna łaska, bo to prawny obowiązek. W uzasadnieniu do prawomocnego wyroku sędzia WSA w Gliwicach prof Grzegorz Dobrowolski jednoznacznie stwierdził, że wjazd i jazda w "ruchu okrężnym" nie jest zmianą kierunku jazdy. Ten następuje dopiero na wylotach, gdyż jest skrętem w prawo z tej okrężnie biegnącej jezdni. Nikt tego wyroku nie zaskarżył, gdyż żaden egzaminator nie ma prawa ustalać kryteriów sprzecznych z obowiązującym prawem. Dlatego coraz częściej egzaminatorzy będą przegrywali z EGZAMINOWANYMI w sądach, nie tylko administracyjnych.

 6. Cyryl

  Cyryl   22 maja 2019, 07:24

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  ZNIESMACZONY...Nie wiecie, bo słuchacie posłusznie egzaminatorów od których jesteście zależni, i ja to rozumiem...Dlatego śmieszy mnie i smuci zarazem, że musisz prosić egzaminatora, by ten pozwolił jechać egzaminowanemu zgodnie z obowiązującym od 20 lat prawem. po pierwsze to egzaminatorzy ustalają kryteria na egzaminie, nie Ty. możesz uczyć według własnych interpretacji, ale Twoja skuteczność będzie bardzo kiepska i stracisz klientów. po drugie, dobrze byłoby abyś pisał prawdę, podczas szkolenia w pojeździe jest osoba ucząca się i ja, w jaki sposób miałbym prosić egzaminatora o cokolwiek? jego nie ma podczas szkolenia, mnie nie ma podczas egzaminu - takie zasady teraz obowiązują.

 7. Robert Prokopiuk

  Robert Prokopiuk   21 maja 2019, 14:32

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  ZNIESMACZONY Zrozum wreszcie, że ustawowym obowiązkiem każdego kierującego w całej Europie jest jazda możliwie blisko prawej krawędzi jezdni, na tym rondzie pięknie oznaczonej, okrężnie biegnącej, zgodnie z nakazem znaku "ruch okrężny" (art. 16.4 ustawy Prawo o ruchu drogowym). Na Wyspach też ? A...to nie Europa. Panie Ryszardzie, a dlaczego tylko na rondzie ? Skręcajmy na skrzyżowaniach w lewo od prawej krawędzi bo Art 16.4

 8. ZNIESMACZONY

  ZNIESMACZONY   21 maja 2019, 13:14

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  CyrylZNIESMACZONY...CYRYLU. Zrozum wreszcie, że ustawowym obowiązkiem... ale co Ty mi tłumaczysz? pojedź do naszego WORD-u, tam przekonaj egzaminatorów, a większość instruktorów, w tym ja, do tego się dostosujemy i nie będziesz musiał tyle osób przekonywać. Wytłumacz zatem jak to jest, że w tym samym Wrocławiu, w OSK Kursant, uczą że, przy okrężnie biegnącej jezdni wg nakazu znaku C-12, jazda dookoła wyspy powinna odbywać się prawym pasem ruchu? Czy w WORD Wrocław co kategoria lub egzaminator , to INNE PRAWO? https://www.youtube.com/watch?v=P7e2N8hoFHo&t=116s

 9. Cyryl

  Cyryl   21 maja 2019, 11:59

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  ZNIESMACZONY...CYRYLU. Zrozum wreszcie, że ustawowym obowiązkiem... ale co Ty mi tłumaczysz? pojedź do naszego WORD-u, tam przekonaj egzaminatorów, a większość instruktorów, w tym ja, do tego się dostosujemy i nie będziesz musiał tyle osób przekonywać.

 10. Robert Prokopiuk

  Robert Prokopiuk   20 maja 2019, 23:45

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Może Pan Ryszard nie pojedzie, ale książkę swego autorstwa pewnie sprezentuje.

 • 1 (current)
 • 2

Dodaj komentarz

Twój komentarz został wysłany do Moderatora. Zostanie opublikowany po akceptacji przez Administratorów portalu. Jeżeli chcesz uczestniczyć w dyskusji i publikować swoje opinie bez opóźnień zaloguj się lub załóż bezpłatne konto w portalu.
Wystąpił błąd podczas dodawania komentarza.
Komentujesz artykuł jako Gość. Twój adres IP będzie zapisany do wiadomości administratora serwisu L-instruktor. Kontynuując zgadzasz się na ten warunek. Zaloguj się, aby Twój komentarz był od razu widoczny.

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.