Egzamin będzie bardziej przyjazny?

/ /

Egzamin będzie bardziej przyjazny?

Data publikacji: 15 maja 2019, 14:59
Egzamin będzie bardziej przyjazny?
139
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Resort Infrastruktury przygotował raport z konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. W oparciu o zgłoszone i uwzględnione uwagi przygotował nową wersję aktu - opatrzoną datą 14 maja 2019 r. Odnotowano 87. uwag – jak policzyliśmy – uwzględniono 43 uwagi, częściowo uwzględniono 15, 31 (przy różnym uzasadnieniu) pominięto. Czyli uprawnionym jest twierdzenie, iż większość ze zgłoszonych propozycji trafiło do nowego projektu. W większości mają one charakter zmian formalnych. Dotyczą organizacji pracy egzaminatorów, ułatwień dla nich samych, ale też pozwalają na elastyczne stosowanie niektórych przepisów, czyli – ja zakładano – mogą wpływać na polepszenie zdawalności egzaminów? Czy egzamin będzie łatwiejszy dla zestresowanego kandydata na kierowcę?

Uwagi uwzględnione lub częściowo uwzględnione. Wśród uwzględnionych uwag w wyniku tych ekspresowych konsultacji społecznych wymienić należy:

* egzaminator nadzorujący - rozszerzono zakres wymaganych od egzaminatora nadzorującego kategorii uprawnień do egzaminowania, uzasadniając, iż egzaminator nadzorujący zatrudniony w ośrodku sprawuje nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów wszystkich kategorii prawa jazdy, na które egzaminy odbywają się w ośrodku, wobec tego koniecznym jest, aby posiadał również uprawnienia do egzaminowania w zakresie kategorii prawa jazdy, nad którymi sprawuje nadzór (§ 3 ust. 2);

* ułatwienie zapoznania się z nagraniem/zapisem przebiegu egzaminu w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń złożenia skargi na sposób przeprowadzenia egzaminu (§7 ust. 3 pkt 4);

* odstąpienie od obowiązku przedkładania zaświadczenia o odbyciu szkolenia uzupełniającego, uznano, iż byłoby to kolejne obciążenie biurokratyczne osk, dokonano zmiany brzmienia przepisu w kierunku przedłożenia karty przeprowadzonych zajęć (§10 ust. 2 pkt 5);

* dopisanie do wykazu pojazdów egzaminacyjnych „motoroweru trójkołowego” (§ 10, ust. 5);

* dopuszczenie użycia środków komunikacji elektronicznej - w sytuacji potrzeby poinformowania ośrodka egzaminowania o nieprzybyciu na wyznaczony egzamin państwowy (§11 ust.4);

* dodanie przepisu adresowanego do kandydatów na kierowców bez polskiego obywatelstwa, osoba taka ma przedstawić tymczasowe zaświadczenie tożsamości (§ 12 ust. 1 pkt 4);

dostosowanie warunków bezpieczeństwa - w trakcie przeprowadzanego egzaminu państowego młodych osób niepełnosprawnych (pomiędzy 14, a 16 rokiem życia) (kamizelka, kask itp (§ 13 ust 1 pkt 1 lit. f);

* losowy dobór osoby egzaminowanej zakwalifikowanej na egzamin przez egzaminatora, ten pozostaje w procedurze przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania. Uwaga została częściowo uwzględniona, bowiem to system dokonuje wyboru losowego. Nad wyborem koordynator wyłącznie sprawuje nadzór (§ 13 ust. 1 pkt 5);

* niezawinione spóźnienie osoby egzaminowanej na wyznaczony egzamin nie będzie obciążone konsekwencjami finansowymi (§13 ust.3);

* uwzględnienie w planie pracy egzaminatora czasochłonności i specyfiki egzaminu praktycznego na prawo jazdy kat. C+E. Wskazano, iż egzamin na prawo jazdy kat. C+E trwa od 1godz. 20 min. do 1 godz. 30 min. (§ 13. ust. 3);

* możliwość opóźnienia rozpoczęcia egzaminu (szczególnie w sytuacjach losowych np. nieplanowanych nieobecności egzaminatora, awarii systemu, warunków drogowych) (§ 13);

* doprecyzowanie możliwości przerwania egzaminu państwowego: „§ 16.1. Egzaminator przerywa egzamin państwowy (…)”. Dotychczasowe brzmienie: „§ 16. 1. Egzaminator: 2) może przerywać egzamin państwowy (…)”.Jak czytamy w uzasadnieniu zmiany - „Wprowadzenie zapisu „może” stanowi naruszenie Ustawy o Kierujących. (Uzupełnienie zapisu o słowo „może” był prawdopodobnie jedną z przyczyn tragedii w Szaflarach). Dlatego proponuje się do przywrócenia pierwotnego brzmienia tego paragrafu – pisze Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów wnioskując o przywrócenie wersji pierwotnej przepisu (§ 16);

* obecność na sali egzaminacyjnej lub na placu manewrowym, też w pojeździe egzaminacyjnym tłumacza (języka migowego lub tłumacza systemu językowo-migowego) zarówno zapewnionego przez osobę egzaminowania, także zapewnionego przez ośrodek egzaminowania (§ 18);

* uzupełnienie przepisów mówiących o możliwości przeprowadzania egzaminu państwowego także w języku migowym (§ 19);

* możliwości losowania elementów zadania nr 1 na placu manewrowym przez osobę egzaminowaną w przypadku awarii systemu teleinformatycznego także w zadaniach dla kat. B+E i wyższych (§ 23);

* określenie dokumentów na podstawie których ma być sprawdzana tożsamość osób, które dodatkowo mogą uczestniczyć w egzaminie (§ 26);

* zmianę kryteriów oceny dla pojazdów egzaminacyjnych o długości powyżej 5 m (w przypadku osób niepełnosprawnych, gdy długość pojazdu egzaminacyjnego uniemożliwia wykonanie zadania egzaminacyjnego ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu) (§ 27);

* doprecyzowanie przepisów dotyczących określenia „wyniku egzaminu państwowego” (§ 28);

* doprecyzowanie określenia minimalnej wysokości pachołka używanych na stanowiskach wymienionych w tabeli nr 10 i 11 załącznika nr 2 do rozporządzenia (§ 29);

* rozszerzenie przepisów o urządzenia techniczne, w jakie wyposażony jest pojazd egzaminacyjny (§ 32);

* zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowanych na kursie kwalifikacyjnym dla kandydatów na egzaminatorów w zakresie pokazu egzaminu dla osoby niepełnosprawnej (§ 42);

* zredukowanie i wyeliminowanie przerwań egzaminów państwowych nieuzasadnionych wytycznymi ustawowymi, co według zgłaszających uwagę spowoduje znaczący wzrost wskaźnika zdawalności egzaminów (załącznik nr 1 tabela 1);

* i inne.

Uwagi nieuwzględnione to propozycje, które - w szerszym czy węższym zakresie - dotyczą m.inn.: ograniczenia godzin dostępności placu manewrowego WORD; zawężenia możliwości rejestracji przeprowadzanego egzaminu (ograniczenie liczby kamer); sytuacji awarii sprzętu nagrywającego egzamin; osób skierowanych na egzamin w trybie art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy o kierujących (uznanych za przystępujących po raz pierwszy); kosztu egzaminu osoby niepełnosprawnej przystępującej do egzaminu kat. AM czterokołowcem lekkim lub motorowerem trójkołowym; zmiany przepisów w sprawie warunków technicznych dot. czterokołowców używanych podczas egzaminu; uniemożliwienia w niektórych przypadkach wyjechania do ruchu drogowego osobie egzaminowanej; zmiany kryteriów wykonywania określonych zadań egzaminacyjnych w kat. B1 i B; udziału w egzaminie tłumacza przyprowadzonego przez osobę egzaminowaną (w tym tłumacza języka migowego); zdawalności egzaminów praktycznym - tzw. wydajności egzaminatorów i potrzeby zatrudnienia dodatkowych egzaminatorów, które wg twórców zmian w rozporządzeniu „nie powinno być problemem”; dopuszczenia ręcznego losowego doboru osób egzaminowanych w przypadku awarii systemu; usunięcia zapisu o 25 minutowym egzaminie teoretycznym, skrócenia wyświetlania treści pytań egzaminacyjnych i czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi; wydłużenia czasu egzaminu teoretycznego dla każdej następnej kategorii; minimalnego czasu trwania egzaminu praktycznego; przejrzystości i jednoznaczności procesu egzaminowania poprzez wyeliminowanie sytuacji wydawania przez egzaminatorów poleceń w sposób nieprecyzyjny; rozszerzenia zapisów o niezwłocznym informowaniu przez egzaminatora o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego, poprzez zwięzłe określenie istoty popełnionego błędu i konkretnego zadania; warunków technicznych pojazdów z automatyczną skrzynią biegów; przedłużenia ważności zdanego egzaminu teoretycznego przyszłego egzaminatora; zmian w rozdziale poświęconym uprawnieniom egzaminatorów; i innych.

Zachęcamy do lektury projektu z dn. 14 maja 2019 r.: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321640/katalog/12587836#12587836

Aktualna wersja projektu zawiera także ustalenia poczynione w ramach przeprowadzonych już konsultacji międzyresortowych. Dalszym etapem jest przesłanie projektu do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, gdzie poddany zostanie debacie w trakcie posiedzenia Komisji Infrastruktury. Ostatnim etapem jest analiza prawna w Rządowym Centrum Legislacji. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2019 r. (jm)

Komentarze

 1. CZYTAJNIAK

  CZYTAJNIAK   16 lipca 2019, 15:19

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Zgodnie z art. 2.1 ustawy Prawo o ruchu drogowym z 1997 roku, droga to wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. Droga składa się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów. Sama jezdnia, jeżeli nie będzie po jej obu stronach pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, jest wydzielonym pasem terenu spełniającym te wymagania, zatem także sama jezdnia jest wtedy, w rozumieniu zasad ruchu, drogą.

 2. Robert Prokopiuk

  Robert Prokopiuk   15 lipca 2019, 17:33

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  ABCDEa ja widzę że tutaj dla niektórych droga to jezdnia a jezdnia to droga, i to jest dopiero obciach (forum dla instruktorów) To prawda.

 3. ABCDE

  ABCDE   12 lipca 2019, 22:41

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  a ja widzę że tutaj dla niektórych droga to jezdnia a jezdnia to droga, i to jest dopiero obciach (forum dla instruktorów)

 4. Robert Prokopiuk

  Robert Prokopiuk   12 lipca 2019, 21:44

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  OBSERWATOREX Poza tym nie przepraszałem za swoje wywody,A powinien Pan za to przepraszać w każdym poście, którym Pan tu śmieci. I dalej powtórzę. Jest Pan nie dość że kiepsko wyedukowany to jeszcze gorzej wychowany. Wskazuję tylko absurdalność Pana wywodów. Przejeżdżając przez skrzyżowanie z T-6a, bo o tym mowa, a nie ucieka Pan w jakieś bliżej nieokreślone miejsca. jadąc na wprost w podporzakowaną powinien Pan sygnalizować "opuszczanie drogi z pierwszeństwem" , jak to Pan tu bezmyślnie lansuje. W innym wpisie nie chce Pan sygnalizować , "bo jedzie się na wprost". Rozdwojenie jaźni. Pan w ogóle nie ma pojęcia o czym Pan pisze. Pan sobie prostuje kolejne skrzyżowanie, ponieważ nie jest w stanie Pan ogarnąć prawidłowej sygnalizacji. A wynika to z prostego faktu. Nie ma Pan pojęcia o podstawowych definicjach.

 5. OBSERWATOREX

  OBSERWATOREX   11 lipca 2019, 22:16

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Robert ProkopiukOBSERWATOREX Wygląda na to, że nareszcie zrozumiałeś Nie , prosze Pana. Napisałem to co pan się boi napisać. Pokazuję Pana dyletanctwo. Cały czas chodzi o skrzyżowanie oznaczone T-6a w kształcie +. Pan zaś wypisuje sobie to co Panu się w główce uroiło. Pan jest aż takim ignorantem,że Pan nie wie czym jest skrzyżowanie i nie ma Pan pojecia o definicji drogi.Jednak nie zrozumiał. Przeceniłem możliwości intelektualne tego osobnika. Nadal nie wie, że sygnalizuje się zamiar zmiany pasa ruchu lub kierunku jazdy, bez związku z kierunkiem ruchu i potrzebą kręcenia kierownicą. Piszesz też o skrzyżowaniu i drodze w związku z art. 22 ustawy PoRD, a tam nie ma mowy ani o skrzyżowaniu ani o drodze. Wymyślasz jakieś swoje zasady, gadasz od rzeczy, czy stosujesz bezmyślnie cudze wymysły, bo nie ogarniasz tematu? Nie ośmieszaj się, bo już jesteś żałosny. W art. 22 jest mowa jedynie o jezdni (art. 2.6 ustawy PoRD) będącej częścią drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów. Poza tym nie przepraszałem za swoje wywody, co nieudolnie sugerujesz, a za to, że muszę je powtarzać, bo masz problemy ze zrozumieniem słowa pisanego, o czym jest mowa także w tym wpisie. Język niskich lotów i rynsztok w buzi? Pisząc te słowa patrzyłeś w lustro tetryku?

 6. Robert Prokopiuk

  Robert Prokopiuk   11 lipca 2019, 20:22

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  OBSERWATOREXA kto pisze. Prosze Pana, po pierwsze , prosze się powstrzymać przed używaniem jezyka niskich lotów. Rynsztok z buzi, a pretensje,że ktoś Pana obraża. Schiza level master. Odpowiedzi z Pana strony nie ma żadnej. Są tylko Pana monologi, z których jest Pan słynny. Pan się tylko pyta czasami cały czas o to samo. Niczym się nie różni. Definicja skrzyżowania jest jedna i tu ma Pan problem. Pan sobie wymyśla własny PoRD. Pana już nie da się olśnić. Metryka Panu w tym przeszkadza. Pan nie jest w stanie pojąć podstawowych definicji.

 7. Robert Prokopiuk

  Robert Prokopiuk   11 lipca 2019, 20:15

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  OBSERWATOREXBardzo przepraszam czytelników,.Ma Pan rację i że Pan przeprasza. Te Pana wywody faktycznie tego wymagają. Pisze Pan,że nie sygnalizuje się jzdy na wprost, a jadać na wprost opuszcza się "drogę z pierwszęństwem z któreś strony, a dalej pisze Pan,że to zmiana kierunku jazdy. Nie jest tak ? Skłamałem ? Kompletny brak logiki w Pana wywodach.

 8. Robert Prokopiuk

  Robert Prokopiuk   11 lipca 2019, 20:13

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  OBSERWATOREX Wygląda na to, że nareszcie zrozumiałeś Nie , prosze Pana. Napisałem to co pan się boi napisać. Pokazuję Pana dyletanctwo. Cały czas chodzi o skrzyżowanie oznaczone T-6a w kształcie +. Pan zaś wypisuje sobie to co Panu się w główce uroiło. Pan jest aż takim ignorantem,że Pan nie wie czym jest skrzyżowanie i nie ma Pan pojecia o definicji drogi.

 9. OBSERWATOREX

  OBSERWATOREX   11 lipca 2019, 12:40

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Robert ProkopiukOBSERWATOREX. Nie zasługuje na poważne traktowanie osobnik, który nie sygnalizuje zamiaru zmiany kierunku jazdy tylko z tego powodu, że nie będzie kręcił kierownicą. . Droga zmienia kierunek w prawo i nie chce Pan nic sygnalizować, ponieważ rzekomo jedzie Pan cały czas tą samą drogą. Ok. Czyli na wprost opuszcza Pan drogę z pierwszeństwem z jej lewej strony i sygnalizuje Pan lewym kierunkowskazem jak mniemam. To jak Pan zasygnalizuje skręt w lewo ? Też Pan opuszcza drogę z pierwszeństwem. Czyli jedzie Pan na wprost z lewym kierunkowskazem i zapewne w lewo też z lewym ? A może inaczej ? Przypominam,że cały czas chodzi o konkretną sytuację skrzyżowania z T-6a. Wygląda na to, że nareszcie zrozumiałeś co znaczy sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy w związku z zamiarem opuszczenia jezdni drogi po której porusza się kierujący. Dodam jeszcze, że przed zmianą kierunku jazdy w lewo zbliżam się do osi jezdni, jeżeli droga z pierwszeństwem jest dwukierunkowa, lub do jej lewej krawędzi, jeżeli jest to droga jednokierunkowa. Nie rozumiem tylko, jeżeli rzeczywiście rwiesz co jest zmianą kierunku jazdy, dlaczego znów zadajesz głupie pytanie, "Jak się sygnalizuje jazdę zgodną z przebiegiem drogi z pierwszeństwem bez zamiaru opuszczenia jej jezdni lub zawrócenia na niej?".

 10. Robert Prokopiuk

  Robert Prokopiuk   10 lipca 2019, 23:19

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  OBSERWATOREX. Nie zasługuje na poważne traktowanie osobnik, który nie sygnalizuje zamiaru zmiany kierunku jazdy tylko z tego powodu, że nie będzie kręcił kierownicą. . Droga zmienia kierunek w prawo i nie chce Pan nic sygnalizować, ponieważ rzekomo jedzie Pan cały czas tą samą drogą. Ok. Czyli na wprost opuszcza Pan drogę z pierwszeństwem z jej lewej strony i sygnalizuje Pan lewym kierunkowskazem jak mniemam. To jak Pan zasygnalizuje skręt w lewo ? Też Pan opuszcza drogę z pierwszeństwem. Czyli jedzie Pan na wprost z lewym kierunkowskazem i zapewne w lewo też z lewym ? A może inaczej ? Przypominam,że cały czas chodzi o konkretną sytuację skrzyżowania z T-6a.

Dodaj komentarz

Twój komentarz został wysłany do Moderatora. Zostanie opublikowany po akceptacji przez Administratorów portalu. Jeżeli chcesz uczestniczyć w dyskusji i publikować swoje opinie bez opóźnień zaloguj się lub załóż bezpłatne konto w portalu.
Wystąpił błąd podczas dodawania komentarza.
Komentujesz artykuł jako Gość. Twój adres IP będzie zapisany do wiadomości administratora serwisu L-instruktor. Kontynuując zgadzasz się na ten warunek. Zaloguj się, aby Twój komentarz był od razu widoczny.

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.