Jak wydać mikropożyczkę?

/ /

Jak wydać mikropożyczkę?

Data publikacji: 7 lipca 2020, 09:59

W sprawie umorzenia mikropożyczek dla mikroprzedsiębiorców i osób samozatrudnionych do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej oraz ministra rozwoju została skierowana interpelacja poselska. Dziś sprawa jest zamknięta. Pozostaje pytanie jak te środki wydatkować i jak udokumentować.

W ramach działań antykryzysowych ukierunkowanych na pomoc dla mikroprzedsiębiorców oraz osób samozatrudnionych przygotowano mikropożyczki w wysokości do 5000 zł. Zgodnie z przepisami art. 15zzd ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (2020.374 z późń. zm.), pożyczka zostanie umorzona początkowo na wniosek przedsiębiorcy, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Według kolejnej nowelizacji tzw. Tarczy Antykryzysowej pożyczka będzie automatycznie umorzona. Przypomnijmy – pożyczka może być udzielona tylko raz.

Na co można wydać? Kwestię wydatkowania środków z mikropożyczki reguluje – niestety bardzo ogólnikowo – art. 15zzd ust. 1 tzw. tarczy antykryzysowej. Powinny być to stałe koszty ponoszone przez przedsiębiorcę jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19. Eksperci podkreślają, iż pożyczkę można przeznaczyć na bieżące koszty związane z prowadzona działalnością gospodarczą mikroprzedsiębiorcy lub samozatrudnionego - czyli wydatki, które przedsiębiorca musi ponieść dla zapewnienia sprawnego i płynnego działania firmy:

- koszty związane z miejscem prowadzenia działalności, tu: czynsz najmu biura czy magazynu; ubezpieczenie lokalu/ów; opłaty za media (w tym energia elektryczna, gaz, woda, wywóz nieczystości); koszty materiałów biurowych; opłaty leasingowe;

- koszty wykorzystywanych usług tu: usługi telefoniczne/internetowe; usługi księgowe; prawne; marketing i reklama;

- daniny publiczne, tu: opłacenie podatków (np. podatek dochodowy, podatek VAT); opłacenie składek ZUS;

- koszty eksploatacji samochodu firmowego, tu: zakup paliwa; koszty przeglądu technicznego; naprawy pojazdu/ów; ubezpieczenia; płatności autostradowe, parkowania itd.

- koszty zakupu towarów, tu: towary wykorzystywane do bieżącej działalności;

- wypłaty dla zatrudnionych i współpracujących.

Pamiętajmy o rzetelnym udokumentowaniu wydatków.

Na co nie można wydać? Eksperci wskazują, iż środków tych nie można wydać na prywatne potrzeby pożyczkobiorcy np. laptopa na cele prywatne. Jednak jeżeli komputer zostanie zakupiony w celu prowadzenia pracy zdalnej. Konieczne jest uzasadnienie wskazujące na potrzebę dostosowania działalności do nowych warunków – stanu epidemii, dopuszczalne rozliczenie nowego komputera czy drukarki, o ile poprzedni sprzęt uległ awarii i przedsiębiorca nie może wykonywać swojej pracy – jest zmuszony do zakupu sprzętu. Zakup nowego sprzętu, niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej musi być uzasadniony. Pamiętajmy, iż taki zakup może być zinterpretowany inaczej. Jak wiemy kwestia "niezbędności" jest subiektywna. Tak więc eksperci w kwestii zakupów sprzętu firmowego mają zdanie podzielone. Przypominają, iż pożyczka nie jest formą wsparcia dla rozwoju biznesu. Zdecydowanie trzeba pamiętać, że pieniędzy z pożyczki nie warto wydawać na cele niezwiązane w żaden sposób z działalnością przedsiębiorstwa. - Żadne wydatki nie będą kwestionowane, o ile przedsiębiorca wykaże, że są to wydatki związane z działalnością - tak resort pracy odpowiada na pytanie o przeznaczenie środków z mikropożyczki z urzędu pracy.

Jaki jest czas na wydanie środków z mikropożyczki? Tu wyjaśnienie jest krótkie – nie ma przepisu ustawy, ani umowy pożyczki, który wskazywałby na termin w jakim środki mają być wydane. I nie powinno tutaj być z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji. Eksperci spekulują, iż może to być 3 miesiące od daty jej otrzymania i radzą, aby środki w tym czasie wydać. (jm)

U s t a w a

z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

(2020.374 z późń. zm.)

(…) Art. 15zzd. 1. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

2. Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

3. Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł.

4. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

5. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

6. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki, o którym mowa w ust. 5, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

7. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

8. (uchylony).

9. Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek.

10. Przychód z tytułu umorzenia pożyczki na zasadach, określonych w ust. 7, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

11. Środki pochodzące z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

 

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.