Luka prawna w ustawie o kierujących?

/ /

Luka prawna w ustawie o kierujących?

Data publikacji: 10 stycznia 2020, 07:35
Luka prawna w ustawie o kierujących? (fot. archiwum Grupy IMAGE)

Katarzyna Osos zgłosiła interpelację w sprawie potrzeby nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami. Posłanka wskazuje na istnienie luki prawnej, która uniemożliwia skierowanie - osoby skazanej na podstawie wyroku za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości – na kurs reedukacyjny czy badanie lekarskie lub psychologiczne. Niemożliwe, bo? Otóż, według obowiązujących przepisów można to zrobić na podstawie ewidencji…, której dziś jeszcze nie ma. Autorka interpelacji ocenia, iż może zachodzić tu do niedopatrzenia legislacyjnego, ale niestety organy administracji publicznej są związane jego treścią – wnioskuje. Pyta o możliwość zmiany art. 125a aktu poprzez zmianę terminu końca jego stosowania, aby mógł stanowić on podstawę prawną do wydawania decyzji do czasu powstania ewidencji, o której mowa w art. 99 przywołanej samej ustawy.

Ustawa i jej art. 99. Posłanka Katarzyna Osos uzasadniając swoją wątpliwość zgłoszoną w interpelacji nr 1189 przywołuje art. 99 ust. 1 i 2 ustawy o kierujących pojazdami – pomieszczony w rozdziale 15 traktującym o nadzorze nad kierującymi. Zacytujmy:

Art. 99. 1. Starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na:

1) kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do ich kwalifikacji;

2) badanie lekarskie, jeżeli:

a) kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,

b) istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia;

3) badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, jeżeli:

a) kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,

b) przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego,

c) w okresie próbnym popełniła dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

d) kierując pojazdem spowodowała wypadek drogowy, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego;

4) kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, z zastrzeżeniem ust. 3, jeżeli:

a) przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego,

b) w okresie próbnym popełniła co najmniej dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

5) kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, jeżeli kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

2. Starosta wydaje decyzję administracyjną, o której mowa w ust. 1:

1) z urzędu:

a) na podstawie informacji i ustaleń stanu faktycznego uzyskanych w ramach wykonywania zadań własnych - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b,

b) na podstawie informacji uzyskanych od administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a-c oraz pkt 4 i 5,

c) na podstawie zawiadomienia właściwych organów orzekających o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b;

2) na wniosek organu kontroli ruchu drogowego lub dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 3 lit. b i d.

Nowelizacje. Autorka interpelacji precyzyjnie omawia nowelizacje: - Obecnie obowiązująca regulacja, tj. art. 99 ust. 1 pkt 5, art. 99 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o kierujących pojazdami, jest efektem zmian wprowadzonych m.in. ustawą z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 poz. 957). Zgodnie z założeniami ww. nowelizacji, która zakłada m.in. wprowadzenie tzw. ewidencji na zasadach określonych w art. 100aa-100aq ustawy Prawo o ruchu drogowym, będzie polegać to na etapowym wdrażaniu poszczególnych regulacji. Do czasu wdrożenia wskazanych w nowelizacji rozwiązań stosowane będą dotychczasowe przepisy ustaw – Prawo o ruchu drogowym oraz o kierujących pojazdami.

Z kolei art. 135a ustawy o kierujących pojazdami, który stanowił podstawę prawną do wydawania decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne na podstawie wyroku karnego wysłanego przez sąd wskazuje wprost datę 3 czerwca 2018 r. jako datę końca jego stosowania. To na jego podstawie starosta wydawał decyzję, o której mowa w art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a oraz pkt 5, na podstawie odpisu wyroku przesłanego przez sąd w trybie art. 182 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.

Problem. - I tak mamy do czynienia z luką prawną, która uniemożliwia skierowanie skazanego na podstawie wyroku za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości na kurs reedukacyjny czy na badanie lekarskie lub psychologiczne, bo wg obecnie obowiązujących przepisów można to zrobić na podstawie ewidencji, której dziś jeszcze nie ma. Zdaje się, że pozostawienie w art. 135a ustawy o kierujących pojazdami daty 3 czerwca 2018 r. jest efektem niedopatrzenia legislacyjnego - niestety organy administracji publicznej są związane jego treściąkonkluduje swoją interpelację posłanka Katarzyna Osos.

Adresatem prośby o ustosunkowanie się do przedstawionej sprawy i udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie jest resort infrastruktury. O stanowisku resortu będziemy informowali. (jm)

 

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.