Zmiany uchwalone!

Data publikacji: 27 czerwca 2014, 08:01
Autor: (jm) (Redakcja l-instruktor)
Zmiany uchwalone! fot. Krzysztof Białoskórski

Na Wiejskiej 70. posiedzenie plenarne Sejmu RP, dzień trzeci - głosowania.

Debata nad uchwałą Senatu wnoszącą 14. poprawek do uchwalonej 9 maja 2014 r. noweli ustawy o kierujących pojazdami odbyła się dzień wcześniej. Trwała… kwadrans. Głosowania i krótka dyskusja w dniu dzisiejszym… minut dziesięć.

Co ostatecznie uchwalono? W dwóch sprawach posłowie wyrażali rozbieżne opinie. Pierwsza z nich to poszerzenie uprawnień wynikających z posiadania prawa jazdy kat. B. I tak, kierowcy posiadający dokument powyżej lat trzech, bez szkolenia i bez egzaminu będą mogli przesiąść się na motocykl o pojemności do 125 cm3 z automatyczną, ale też manualną skrzynią biegów. Poseł Maciej Banaszak jeszcze przed głosowaniem poprosił o głos i pytał: „za chwilę będziemy głosować - wydawało się - dosyć banalną poprawkę Senatu, która brzmi „wykreślić wyrazy z automatyczną skrzynią biegów” co tak naprawdę ta poprawka oznacza. Oznacza to, że dajemy możliwość poruszania się samochodami osobom, które mają kat. B. Będą mogły od tego momentu jeździć motocyklami. Ja, jako doświadczony motocyklista (…) wiem - nie da się bez przygotowania wsiąść i jechać motocyklem, szczególnie z manualną skrzynią biegów. Przyjmując tę poprawkę będziecie tak naprawdę odpowiedzialni za śmiertelne wypadki na drogach, osób które wsiądą bez przygotowania na motocykl.” Komisja Infrastruktury wnioskowała o odrzucenie tej poprawki, 372 posłów zagłosowało przeciw (fot.). Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. 

Drugą poprawką było skrócenie okresu przejściowego, z określonego terminu na 1 stycznia 2015 r. do trzech miesięcy od daty publikacji aktu. Komisja wnioskowała o odrzucenie zmian. Senat ma rację - mówił poseł Bogdan Rzońca - ponieważ chce, aby ustawa weszła wcześniej, niż chce tego rząd. Na tę ustawę czekają ośrodki szkolenia kierowców, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, a przede wszystkim potencjalni kandydaci na kierowców. I apelował - uchwalmy tak, aby te ośrodki mogły działać normalnie. Dodał - na skutek złej ustawy, którą dzisiaj poprawiamy, nie będzie kandydatów na kierowców w osk i word. Proszę o nieodrzucanie słusznej poprawki Senatu, tak aby ta ustawa mogła wejść w życie wcześniej - konkludował. Poproszony o wypowiedź Zbigniew Rynasiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przywołał stwierdzenie sejmowego biura legislacyjnego, iż poprawki dotyczące terminów są niekonstytucyjne. Ostatecznie poprawki nr 12 i 13 zostały odrzucone bezwzględną większością głosów.

W ustawie w nowym brzmieniu pojawią się m.inn. zapisy: przywracające odpowiedzialność ministra ds. transportu za pytania używane podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy; baza testów będzie konsultowana przez specjalnie w tym celu powołaną komisję ekspertów, nadto będzie ona jawna i ogólnodostępna. Kolejną znaczącą zmianą jest zniesienie obowiązku odbywania przez kandydatów na kierowców szkolenia teoretycznego. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego otrzymają prawo organizacji szkolenia doskonalącego instruktorów i wykładowców nauki jazdy. W tzw. warsztatach nie będą musieli uczestniczyć instruktorzy, który uzyskali uprawnienia w danym roku kalendarzowym.

Uchwalona ustawa - o zmienionym tytule: o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym - trafi teraz do Kancelarii Prezydenta RP. Ostatni etap to publikacja w dzienniku ustaw. (jm)

 

 

Głosowania nad poprawkami Senatu RP do ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Poprawka Senatu

Wniosek i wynik głosowania

Treść poprawek Senatu RP

1), 9), 11), 14)

Zmiany o charakterze legislacyjnym

Wniosek komisji Infrastruktury o odrzucenie poprawki

Głosowanie:

ODRZUCONA

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: „o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym”;

9) w art. 1 skreśla się pkt 55

11) po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu: „Art. 1a. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) w art. 100b w ust. 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) odpowiednio do swoich kompetencji: organy kontroli ruchu drogowego, prokurator, sąd lub organ orzekający w sprawach o naruszenia w postępowaniu dyscyplinarnym - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 lit. e;”.”;

14) w art. 15 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) art. 1a, który wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.”.

2)

Wniosek Komisji Infrastruktury o odrzucenie poprawki

Głosowanie:

PRZYJĘTA

2) w art. 1 w pkt 1 w lit. b, w pkt 4 skreśla się wyrazy „z automatyczną skrzynią biegów”;

3), 5), 6)

Poprawki o charakterze redakcyjno-legislacyjnym

Komisja Infrastruktury - wniosek o przyjęcie ich poprawki

Głosowanie:

PRZYJĘTA

3). w art. 1 w pkt 14, w ust. 2 po wyrazach „osoby ubiegającej się o” dodaje się wyraz „uzyskanie”;

5) w art. 1 w pkt 16 w lit. a w tiret drugim, w pkt 2a wyrazy „, który zawiera” zastępuje się wyrazem „zawierający”;

6) w art. 1 pkt 18 otrzymuje brzmienie: „18) w art. 32 w ust. 3 w pkt 2:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„szczegółowy program oraz szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób prowadzenia:”,

b) lit. c otrzymuje brzmienie

„c) warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców;”;”;

4)

Komisja Infrastruktury - wniosek o przyjęcie ich poprawki

Głosowanie:

PRZYJĘTA

4) w art. 1 w pkt 15 dodaje się lit. c w brzmieniu: „c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Zajęcia, o których mowa w art. 23 ust. 3, są prowadzone pod nadzorem instruktora lub wykładowcy zatrudnionego w ośrodku szkolenia kierowców lub związanego z ośrodkiem szkolenia kierowców umową zlecenia, umową o dzieło lub innym stosunkiem prawnym o podobnym charakterze.”;”;

7)

Komisja Infrastruktury - wniosek o przyjęcie ich poprawki

Głosowanie:

PRZYJĘTA

7) w art. 1 w pkt 20 w lit. a w zdaniu wstępnym po wyrazach „w ust. 1” dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako tiret pierwsze oraz dodaje się tiret drugie w brzmieniu: „- w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) wojewódzki ośrodek ruchu drogowego spełniający wymagania, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3–5.”,”;

8

Komisja Infrastruktury - wniosek o przyjęcie ich poprawki

Głosowanie:

PRZYJĘTA

8) w art. 1:

a) w pkt 21, w ust. 1a wyrazy „ukończyła kurs dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców i uzyskała” zastępuje się wyrazami „uzyskała po raz pierwszy”,

b) w pkt 22 w lit. d, w ust. 6 po wyrazach „która uzyskała” dodaje się wyrazy „po raz pierwszy”,

c) w pkt 39, w ust. 1a po wyrazach „która uzyskała” dodaje się wyrazy „po raz pierwszy”;

10

Poprawka o charakterze redakcyjno-legislacyjnym

Komisja Infrastruktury - wniosek o przyjęcie ich poprawki

Głosowanie:

PRZYJĘTA

10) w art. 1 w pkt 56, w ust. 3a skreśla się wyrazy „, a nie spełniają obecnych wymagań”;

 

12, 13

Komisja Infrastruktury - wniosek o odrzucenie poprawki

Głosowanie:

ODRZUCONA

12) w art. 4 w ust. 1 wyrazy „dniu 1 stycznia 2015 r.” zastępuje się wyrazami „okresie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy”;

13) w art. 15:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) art. 1 pkt 4–6, pkt 12, pkt 16 lit. c, pkt 28 lit. a oraz pkt 29 lit. a, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;”,

b) skreśla się pkt 2;

 

Stenogram z głosowania - strony 281-283.

O obradach Komisji Infrastruktury o poprawkach Senatu.

 

Podsumowując najistotniejsze zmiany w Ustawie kierujących przyjęte w procesie legislacyjnym to:

  • ustanowienie uprawnienia dla osoby posiadającej od co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B do kierowania motocyklem o pojemności silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg;
  • zniesienie obowiązku odbycia przez kandydata na kierowcę części teoretycznej szkolenia, tj. możliwości przystąpienia do egzaminu państwowego bez odbycia części teoretycznej szkolenia;
  • wprowadzenie jednoznacznej normy ustawowej wskazującej, że pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym są jawne;
  • umożliwienie prowadzenia warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy przez WORDy;
  • zniesienie terminu ważności zdanego egzaminu teoretycznego, który obowiązywał przed zdaniem egzaminu praktycznego
  • zdawanie egzaminu dla kandydatów na kierowców na samochodzie, w którym odbywano szkolenie w OSK.

Ponadto zostanie powołana komisja ds. weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych. Jej działanie sfinansują m.in. WORDy przekazując 1,5% wpływu z tytułu opłat za egzamin teoretyczny.

Szerszy opis zmian opublikujemy wkrótce.

 

 

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.