Okres próbny - przepisy są, ale… Może to już czas?

/ /

Okres próbny - przepisy są, ale… Może to już czas?

Data publikacji: 17 listopada 2021, 06:45
Okres próbny - przepisy są, ale… Może to już czas? (fot. PEXELS)

W sprawie szkoleń dla tzw. młodych kierowców do ministra infrastruktury zwrócił się poseł Konrad Frysztak (interpelacja nr 28009 - [kliknij]). - Kiedy ww. szkolenia staną się obowiązkowe dla każdej osoby pomiędzy 4. a 8. miesiącem od otrzymania prawa jazdy? - zostaje zadane ważne pytanie. Ciekawi jesteśmy odpowiedzi - czekamy.

- Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.2001), od 4 czerwca 2018 roku miały zostać wprowadzone obowiązkowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, które miał przechodzić każdy pomiędzy 4. a 8. miesiącem od otrzymania prawa jazdy. Kurs miał być podzielony na część teoretyczną i praktyczną. Pierwsza miała trwać 90 minut i polegać na wykładzie, a druga 60 minut. W tym czasie młody kierowca miał odbyć szkolenie na torze, w ramach którego miał się zapoznać m.in. ze zjawiskiem poślizgu na łuku. Z pozyskanych przez mnie informacji wynika, że wprowadzenie ww. kursów dla tzw. "młodych kierowców" zostało odroczone - pisze w swojej interpelacji poseł Konrad Frysztak. Postawione zostały cztery ważne pytania:

1. Czy ww. szkolenia dla tzw. młodych kierowców zostały odroczone?

2. Jeśli tak, to jaki jest powód takiej decyzji?

3. Kiedy ww. szkolenia staną się obowiązkowe dla każdej osoby pomiędzy 4. a 8. miesiącem od otrzymania prawa jazdy?

4. Czy Ministerstwo Infrastruktury planuje inne rozwiązania legislacyjne ww. kwestii?

Oczywiście wiemy, iż przepisów rozdziału nie stosuje się do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie danych na zasadach natomiast minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w swoim dzienniku urzędowym komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych.

Przypomnijmy - ustawa z 5 stycznia 2011 r. (t.j. 2021.1212 [kliknij]) Rozdział 14. Okres próbny (fragmenty):

Art. 91. 1. Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata, począwszy od dnia, w którym został jej wydany ten dokument.

2. W okresie próbnym kierowca jest obowiązany:

1) odbyć między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy:

a) kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b) praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym;

2) przedstawić staroście zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i kursu, o których mowa w pkt 1, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy;

3) kierować wyłącznie pojazdem samochodowym oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego - przez pierwsze 8 miesięcy tego okresu. (…)

Art. 92. 1. Starosta wydaje decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu próbnego:

1) o kolejne 2 lata, jeżeli w trakcie jego trwania kierowca popełnił dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone w tym okresie mandatem karnym, prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym;

2) o czas zatrzymania prawa jazdy w przypadku, o którym mowa w art. 102 ust. 1 pkt 3.

Art. 93. 1. Kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 91 ust. 2 pkt 1 lit. a, prowadzi wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.

2. Kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest prowadzony w formie zajęć o charakterze teoretycznym, trwających 2 godziny, i obejmuje w szczególności przedstawienie:

1) czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

2) problematyki wypadków drogowych;

3) psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.

3. Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowcy, który uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach.

4. Kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest prowadzony za opłatą.

5. Opłata, o której mowa w ust. 4, stanowi przychód wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

Art. 94. 1. Praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, o którym mowa w art. 91 ust. 2 pkt 1 lit. b, prowadzi odpłatnie ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

2. Praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym jest przeprowadzane w formie ćwiczeń praktycznych, trwających 1 godzinę, i ma na celu:

1) uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nadmiernej i niedostosowanej do warunków ruchu prędkości;

2) kształtowanie postawy defensywnej u osoby szkolonej.

3. Ośrodek doskonalenia techniki jazdy wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia kierowcy, który uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach. (…).

Kończy się rok 2021, czyli minęło 10. lat od dnia publikacji tego tak ważnego rozwiązania i komunikatu nie ma. Może to już czas? Czekamy na odpowiedź resortu. (jm)

 

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.