Regulamin korzystania w portalu OSK

/ /

Regulamin korzystania w portalu OSK

Data publikacji: 1 kwietnia 2021, 11:33
Regulamin korzystania w portalu OSK (fot. screen)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU OSK

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług za pośrednictwem Portalu OSK przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A.

2. Portal OSK jest rozwiązaniem dedykowanym dla Ośrodków Szkolenia Kierowców (OSK) oraz kursantów szkolonych w OSK, umożliwiającym realizację ich zadań ustawowych związanych z prowadzeniem ewidencji danych kursantów oraz przekazywaniem informacji związanych z nadzorem nad szkoleniem osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami do Starosty.

3. Usługi świadczone w oparciu o niniejszy Regulamin będą realizowane zgodnie z wymogami przepisów prawa, w tym w szczególności z:

- Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2020 poz. 1268 z późn. zm.)

- RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (tj Dz.U z 2018r poz.1885)

- Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj Dz.U. 2020 poz. 344)

- Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. 2020 poz. 346 z późn.zm)

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

§ 2 DEFINICJE

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

1. Portal OSK - aplikacja webowa umożliwiająca gromadzenie i przetwarzanie danych, związanych z prowadzeniem Ośrodka Szkolenia Kierowców, a także przekazywanie tych danych do Starosty, oraz danych związanych z Ośrodkami i Podmiotami Szkolącymi kierowców zawodowych w zakresie kwalifikacji oraz szkolenia okresowego dostępna pod adresem internetowym: www.portalosk.pl, której opis i podział funkcjonalności według wybranej wersji (bezpłatna lub odpłatna) znajduje się w menu Pomoc.

2. PWPW S. A. - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Romana Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000062594 – administrator i podmiot uprawniony do dysponowania Portalem OSK, który na rzecz OSKów świadczy drogą elektroniczną usługi określone w par. 3 Regulaminu przy pomocy Portalu OSK.

3. OSK - Ośrodek Szkolenia Kierowców korzystający z Portalu OSK na zasadach określonych w Regulaminie.

4. OS - Ośrodek szkolenia Kierowców zawodowych w zakresie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej oraz szkolenia okresowego korzystający z Portalu OSK na zasadach określonych w Regulaminie.

5. Cennik - informacje dotyczące wysokości oraz warunków odpłatności za korzystanie z Odpłatnego Pakiet Usług Portalu OSK oraz Egzaminu Wewnętrznego określone w załączniku nr 1 do Regulaminu. Zmiany Cennika nie powodują zmiany Regulaminu.

6. Info-Car – Portal umożliwiający OSKowi dokonywanie opłat z tytułu korzystania z Odpłatnego Pakietu Usług Portalu OSK, udostępniany przez PWPW pod adresem www.info-car.pl.

7. Administrator OSK, OS - użytkownik Portalu OSK posiadający uprawnienie o nazwie „Administrator”

8. Dostęp Przedpłacony - wykupienie dostępu do Odpłatnego Pakietu Usług Portalu OSK korzystając z płatności Info-Car na okresy 30 dniowe, 90 dniowe lub 120 dniowe.

9. Dostęp abonamentowy - wykupienie dostępu do Odpłatnego Pakietu Usług Portalu OSK w opcji subskrypcji, korzystając z płatności Info-Car. Umowy zawierane są na okres 1 (jednego) miesiąca i automatycznie przedłużane o kolejne okresy jednomiesięczne do momentu rozwiązania Umowy przez OSK lub PWPW zgodnie z niniejszym Regulaminem. Dostęp abonamentowy wymaga podania danych karty, z której będą pobierane środki w okresach miesięcznych.

10. Nieodpłatny Pakiet Usług Portalu OSK – udostępnione dla OSK w ramach Portalu OSK usługi w następującym zakres:

* do dnia 14.06.2021 r.:

- Prowadzenie ewidencji kursantów

- Możliwość pobierania Profilu Kandydata na Kierowcę

- Aktualizacja/Zwrot Profilu Kandydata na Kierowcę

- Modyfikacja danych przedsiębiorcy (infrastruktura, zatrudnienie)

- Możliwość logowania i dostępu do harmonogramu, egzaminu przez kursanta

* począwszy od dnia 15.06.2021 r.:

- Możliwość eksportu danych dla Administratora OSK

- Możliwość usunięcia konta całego OSK

- Wykupienie dostępu do Odpłatnego Pakietu Usług Portalu OSK

11. Odpłatny Pakiet Usług Portalu OSK - udostępnione dla OSK-ów w ramach Portalu OSK usługi, których świadczenie jest uzależnione od wniesienia przez OSK opłaty wg Cennika za pośrednictwem Info-Car w zakres funkcjonalności:

* do dnia 14.06.2021 r.:

- Prowadzenie ewidencji kursantów

- Możliwość pobierania Profilu Kandydata na Kierowcę

- Aktualizacja/Zwrot Profilu Kandydata na Kierowcę

- Modyfikacja danych przedsiębiorcy (infrastruktura, zatrudnienie)

- Możliwość logowania i dostępu do harmonogramu, egzaminu przez kursanta

- Prowadzenie ewidencji kursów

- Zarządzanie flotą – informacje o kończących się badaniach technicznych, polisach

- Tworzenie harmonogramu zajęć teoretycznych, praktycznych

- Możliwość wprowadzania informacji o planowanym egzaminie

- Elektroniczna lista obecności z możliwością wydruku

- Możliwość dodawania załączników

- Zarządzanie ilością godzin zajęć praktycznych/teoretycznych dla poszczególnych kursów

- Zarządzanie opłatami za poszczególne kursy, zajęcia dodatkowe

- Harmonogram obciążenia sal wykładowych w określonym czasie

- Elektroniczna komunikacja z Portalem Starosty

- Elektroniczna książka prowadzonych zajęć

- Elektroniczka karta prowadzonych zajęć

- Obsługa oddziałów/filii

- Egzamin wewnętrzny

- Aplikacja mobilna

- Zapis na egzamin w WORD

- Obsługa ewniosków

- Serwis prawny

- Wizytówka

- Płatności

* od dnia 15.06.2021 r.:

- Prowadzenie ewidencji kursantów

- Możliwość pobierania Profilu Kandydata na Kierowcę

- Aktualizacja/Zwrot Profilu Kandydata na Kierowcę

- Modyfikacja danych przedsiębiorcy (infrastruktura, zatrudnienie)

- Możliwość logowania i dostępu do harmonogramu, egzaminu przez kursanta

- Prowadzenie ewidencji kursów

- Zarządzanie flotą – informacje o kończących się badaniach technicznych, polisach

- Tworzenie harmonogramu zajęć teoretycznych, praktycznych

- Możliwość wprowadzania informacji o planowanym egzaminie

- Elektroniczna lista obecności z możliwością wydruku

- Możliwość dodawania załączników

- Zarządzanie ilością godzin zajęć praktycznych/teoretycznych dla poszczególnych kursów

- Zarządzanie opłatami za poszczególne kursy, zajęcia dodatkowe

- Harmonogram obciążenia sal wykładowych w określonym czasie

- Elektroniczna komunikacja z Portalem Starosty

- Elektroniczna książka prowadzonych zajęć

- Elektroniczka karta prowadzonych zajęć

- Obsługa oddziałów/filii

- Egzamin wewnętrzny

- Aplikacja mobilna

- Zapis na egzamin w WORD

- Obsługa ewniosków

- Serwis prawny

- Wizytówka

- Płatności

- Nauka online/egzamin wewnętrzny

- Obsługa Profilu Kierowcy Zawodowego

- Prowadzenie Ewidencja Kierowców Zawodowych

- Prowadzenie kursów/szkoleń dla kierowców zawodowych

12. Zasoby Portalu OSK - udostępnione w ramach Portalu OSK usługi na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie. Na Zasoby Portalu OSK składają się: Nieodpłatny Pakiet Usług Portalu OSK, Odpłatny Pakiet Usług Portalu OSK oraz Egzamin Wewnętrzny

13. Licencje - udzielane przez PWPW na rzecz OSK licencje na korzystanie z Zasobu Portalu OSK, których warunki i zakres określa szczegółowo par. 7 Regulaminu.

§ 3 ZOBOWIĄZANIA PWPW

PWPW w ramach Zasobu Portalu Usług zobowiązuje się do świadczenia na rzecz OSK następujących usług:

1. udostępnianie OSK, OS aplikacji zwanej Portal OSK realizującej wybrane funkcjonalności wspomagające zarządzanie i pracę OSK;

2. udostępnianie OSK, OS w ramach Portalu OSK, możliwości wykonywania czynności związanych z gromadzeniem oraz przetwarzaniem danych i/lub dokumentów wprowadzonych do Portalu OSK przez OSK, OS zgodnie z przeznaczeniem aplikacji;

3. przechowywanie wprowadzonych przez OSK, OS danych w bazie danych;

4. udostępnianie OSK, w ramach Portalu OSK oraz dedykowanej aplikacji mobilnej, funkcjonalności umożliwiających przekazywanie i odbieranie informacji, które są wymagane przepisami prawa Ustawy o Kierujących Pojazdami oraz rozporządzeń wykonawczych;

5. archiwizacja danych i zabezpieczenie przed ich utratą;

6. aktualizacja rozwiązania do przepisów prawa;

7. udostępnienie OSK aplikacji Egzamin Wewnętrzny.

§ 4 PRZYSTĄPIENIE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY DOSTĘPU DO PORTALU OSK

1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego .

2. PWPW świadczy usługę dostępu do Portalu OSK zgodnie z Regulaminem.

3. Przystąpienie do ogólnych warunków umowy dostępu do Portalu OSK w zakresie Nieodpłatnego Pakietu Usług Portalu OSK następuje w momencie pierwszego logowania przez OSK na dedykowany login i hasło w Portalu OSK obowiązuje do dnia 14.06.2021.

4. Przystąpienie do ogólnych warunków umowy dostępu do Portalu OSK w zakresie Odpłatnego Pakietu Usług Portalu OSK następuje w momencie złożenia zamówienia i wniesienia przez OSK, OS opłaty wg Cennika za pośrednictwem Info-Car zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Portalu OSK.

5. Przystąpienie do ogólnych warunków umowy dostępu do Portalu OSK w zakresie Egzaminu Wewnętrznego następuje w momencie złożenia zamówienia i wniesienia przez OSK opłaty wg Cennika za pośrednictwem Info Car zgodnie z Regulaminem, z dniem 15.06.2021 funkcjonalność Egzaminu Wewnętrznego będzie dostępna w ramach Odpłatnego Pakiet Portalu OSK.

§ 5 DOSTĘP DO PORTALU OSK I WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Portal OSK znajduje się pod adresem: www.portalosk.pl .

2. Dostęp do Portalu OSK realizowany jest w sposób zdalny („online”) i możliwy jest z dowolnego komputera posiadającego połączenie z siecią Internet, przy czym zalecane jest używanie najnowszych wersji następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. OSK, OS musi dysponować też certyfikatem kwalifikowanym z numerem PESEL, aby móc w pełni korzystać z portalu OSK.

3. Do zalogowania się na Portalu OSK potrzebne jest uprzednie dokonanie przez OSK rejestracji działalności Ośrodka Szkolenia Kierowców w rejestrze prowadzonym przez starostę właściwego dla miejsca prowadzenia działalności przez OSK oraz otrzymanie na podstawie rejestracji od starosty prowadzącego rejestr, danych dostępowych w postaci loginu i kodu dostępowego.

4. Rejestracja OSK, OS do Portalu OSK następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego w zakresie następujących danych: PESEL, imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, wybór opcji przedsiębiorca lub inny podmiot.

5. W wyniku zakończenia procesu rejestracji OSK otrzymuje dostęp do Portalu OSK za pośrednictwem loginu i hasła dostępowego. Adres e-mail wskazany przez OSK jest powiązany z jego kontem i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej z korzystaniem z Portalu OSK.

6. OSK, OS w ramach prowadzonej działalności i dostępnej w Portalu OSK funkcjonalności może nadać uprawnienia do korzystania ze swojego dostępu do Portalu OSK zatrudnionym przez siebie instruktorom oraz osobom szkolonym. OSK ponosi pełną odpowiedzialność za sposób korzystania z Portalu OSK osób, którym nada ww. uprawnienia.

7. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja mobilna, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:

- dla wersji aplikacji pobranej z App Store - iOS w wersji minimum 9.0

- dla wersji aplikacji pobranej z Google Play - Android w wersji minimum 6

8. Aplikację można pobrać korzystając z internetowego sklepu:

- App Store (dla systemu iOS)

- Google Play (dla systemu Android)

9. Dostęp do Portalu OSK oraz Aplikacji mobilnej, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług w zakresie określonym w par. 2 ust. 1 pkt 7 lit a Regulaminu w wersji bezpłatnej - Nieodpłatny Pakiet Usług Portalu OSK - jest możliwe do 14.06.2021

10. Począwszy od dnia 15.06.2021 r. w ramach Nieodpłatnego Pakietu Usług Portalu OSK możliwe jest korzystanie z usług w zakresie określonym w par. 2 ust. 1 pkt 7 lit b Regulaminu.

11. OSK posiadającym Odpłaty Pakiet usług Portalu OSK w dniu 15.06.2021r zostanie zaaktualizowane oprogramowanie do wersji o której mowa w paragrafie 2 ust 1 pkt 8 lit b).

12. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji mobilnej pokrywają jej użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z Operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji. Operator zaleca użytkownikom Aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych.

13. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji mobilnej z innych źródeł niż te wskazane w punkcie powyżej, stanowi naruszenie Regulaminu. Powyższe nie dotyczy urządzeń mobilnych, na których aplikacja preinstalowana była fabrycznie a Operator wyraził na to zgodę.

14. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji mobilnej niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji urządzenia:

- aktywne połączenie internetowe

§ 6 ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU OSK

1. PWPW zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.

2. OSK, OS zobowiązuje się do uiszczania należności za Odpłatny Pakiet Usług Portalu OSK i Egzamin Wewnętrzny w terminie i w sposób określony w Portalu OSK dla danego typu Usługi.

3. PWPW dołoży wszelkich starań, żeby Portal OSK funkcjonował w sposób ciągły. PWPW zastrzega, że w funkcjonowaniu Portalu OSK mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych.

4. PWPW dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych OSK, OS na Portalu OSK przed nieuprawnionym dostępem, nieuprawnioną zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem oraz zniszczeniem, oraz stosować się do warunków umowy na przetwarzanie danych osobowych.

5. Każdy OSK, OS zobowiązany jest do korzystania z Zasobów Portalu OSK zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

6. OSK, OS zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym.

7. OSK, OS zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu do Portalu OSK przed dostępem osób nieuprawnionych.

8. Zabrania się używania aplikacji, które łączą się z aplikacją Portal OSK za pomocą loginu i hasła użytkownika oraz pobierają i przetwarzają dane gromadzone w Portalu OSK. Wyjątkiem są aplikacje, które stanowią część aplikacji Portal OSK.

9. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji mobilnej w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.

10. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:

- korzystania z Aplikacji mobilnej w sposób niezakłócający jej funkcjonowania

- korzystania z Aplikacji mobilnej w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw

- korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji mobilnej jedynie w zakresie dozwolonego użytku

11. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji mobilnej.

§ 7 PRAWA AUTORSKIE

1. PWPW w ramach Portalu OSK udziela na czas związania OSK, OS ogólnymi warunkami umowy niewyłącznych, ograniczonych do terytorium RP, bez prawa do udzielania sublicencji , wyłącznie na polach eksploatacji określonych w art. 74 ust.4 pkt.1 ustawy z dn. 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 880 z późń. zm).) następujących licencji:

- licencja na korzystanie z Portalu OSK w zakresie funkcjonalności objętych Nieodpłatnym Pakietem Usług Portalu OSK udzielana z chwilą przystąpienia do ogólnych warunków umowy zgodnie z par. 4 ust. 3 Regulaminu;

- licencja na korzystanie z Portalu OSK w zakresie funkcjonalności objętych Odpłatnym Pakietem Usług Portalu OSK- udzielana z chwilą przystąpienia do ogólnych warunków umowy zgodnie z par. 4 ust. 4 Regulaminu;

- licencja na korzystanie z Egzaminu Wewnętrznego – udostępniona z chwilą przystąpienia do ogólnych warunków umowy zgodnie z par. 4 ust. 5 Regulaminu.

2. PWPW oświadcza, iż posiada prawo do udzielenia licencji określonych w ust. 1 na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Udzielenie Licencji nie stanowi naruszenia praw osób trzecich, w tym w szczególności z tytułu majątkowych praw autorskich.

3. Licencje oraz inne prawa własności intelektualnej do Portalu OSK podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ich nieuprawnione wykorzystanie, w tym kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie stanowić będzie naruszenie autorskich praw majątkowych i osobistych jak również może stanowić delikt nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2018 poz. 419).

§ 8 CENNIK I PŁATNOŚCI

1. Sposoby wnoszenia opłaty za korzystanie przez OSK z odpłatnych modułów Zasobu Portalu OSK określono na stronach Portalu OSK.

2. PWPW zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika. Wszelkie zmiany Cennika będą ogłaszane na Portalu OSK.

3. OSK ma prawo do niezaakceptowania istotnej zmiany Cennika. wiąże się z brakiem konieczności dalszego płacenia i przejścia na Nieodpłatny Pakiet Usług.

4. Odmowa akceptacji zmian Cennika dokonana w trybie określonym w ust. 3 stanowi odstąpienie OSK od ogólnych warunków umowy dostępu do Portalu OSK. Umowa ulega rozwiązaniu po zakończeniu okresu, za który OSK opłaciło abonament. W takim przypadku wszelkie roszczenia OSK, OS związane z dokonaniem przez PWPW zmiany Cennika są bezskuteczne.

5. W przypadku wykupienia Odpłatnego Pakietu Usług Portalu OSK lub/i Egzaminu Wewnętrznego, OSK, OS wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Do odczytu faktury elektronicznej oraz weryfikacji integralności jej treści i autentyczności jej pochodzenia niezbędne jest korzystanie przez klienta OSK z programu Adobe Reader w aktualnej wersji.

6. OSK, OS zobowiązany jest do informowania PWPW o wszelkich zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawienia faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane. Dane do faktury są pobieranie z Portalu OSK z zakładki Dane podstawowe w części Dane OSK.

7. W przypadku wyboru przez OSK Odpłatnego Pakietu Usług w opcji Dostępu Przedpłaconego OSK wnosi opłatę za korzystanie z usług z wykorzystaniem systemu Info-Car na podstawie otrzymanej faktury, rozpoczęcie korzystania z usług następuje w dniu dokonania opłaty.

8. W przypadku wyboru przez OSK Odpłatnego Pakietu Usług w opcji Dostępu Abonamentowego, OSK wnosi opłaty za korzystanie z usług z wykorzystaniem systemu Info-Car

- OSK, OS zawiera umowę są na okres 30 dni z automatycznym przedłużaniem o kolejne okresy 30 dniowe do momentu rozwiązania Umowy przez OSK lub PWPW zgodnie z niniejszym Regulaminem.

- OSK, OS wnosi comiesięczną opłatę subskrypcyjną płatną z góry z wykorzystaniem systemu Info-Car; korzystanie z usług rozpoczyna się w dniu dokonania pierwszej opłaty przez OSK.

- OSK, OS zobowiązuje się dostarczyć niezbędne dokumenty i dane karty umożliwiające dokonywanie płatności oraz, w dniu upływu terminu płatności – zapewnić odpowiednie środki na dokonanie opłaty za dostęp do odpłatnych usług Portalu OSK.

- W przypadku braku odpowiednich środków w dniu płatności, PWPW wyśle za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez OSK, powiadomienie o „nieudanej płatności” i podejmie ponowną próbę, nie więcej jednak niż pięć (5) razy, pobrania należnej opłaty, zgodnie z metodą płatności wskazaną przez OSK.

- W przypadku braku płatności w terminie, PWPW będzie uprawniona do natychmiastowego zawieszenia lub ograniczenia dostępu OSK, OS do Portalu OSK. Będzie również uprawniona do natychmiastowego rozwiązania Umowy jeżeli opóźnienie w płatności przekroczy 20 (dwadzieścia) dni.

- Wypowiedzenie umowy przez PWPW z powodu braku płatności, o którym mowa powyżej nie zwalnia OSK, OS z konieczności uiszczenia opłaty za rozpoczęty okres subskrypcji.

- OSK, OS ma prawo wypowiedzenia Umowy subskrypcyjnej w każdym czasie jej trwania poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na Portalu OSK.

- Jeśli OSK, OS wypowie Umowę, wówczas ma prawo korzystać z Zasobów Portalu OSK do końca okresu rozliczeniowego, a PWPW, nie zwraca zapłaconej przez OSK, OS opłaty za subskrypcję za dany miesiąc.

- Jeśli OSK, OS wypowie Umowę subskrypcji, wówczas ma prawo korzystać z usługi do końca okresu rozliczeniowego, a PWPW, nie zwraca zapłaconej przez OSK, OS opłaty za subskrypcję za dany miesiąc.

- Uiszczone przez OSK, OS płatności za realizację Umowy subskrypcyjnej są bezzwrotne. PWPW nie zwraca środków, nie przyznaje kredytów z tytułu niewykorzystania w pełni Zasobów Portalu OSK przez OSK, OS. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi również wówczas gdy w danym okresie rozliczeniowym OSK nie będzie logował się do Portalu OSK.

9. Zakup Odpłatnego Pakietu Usług według Cennika obowiązującego do dnia 14.06.2021 r. jest możliwy do dnia:

- Licencja 180 dniowa - do 01/04/2021

- Licencja 90 dniowa - do 30/04/2021

- Licencja 30 dniowa - do 14/06/2021

§ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. PWPW dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i bezbłędne działanie Portalu OSK.

2. PWPW nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe przy okazji i/lub w związku z niewłaściwym korzystaniem przez OSK, OS z Portalu OSK, wprowadzeniem do Portalu OSK nieprawdziwych lub niepełnych danych oraz wadliwym funkcjonowaniem używanego przez OSK sprzętu komputerowego, oprogramowania czy sposobu łączności.

3. W zakresie dozwolonym przez prawo całkowita odpowiedzialność PWPW i jej dostawców z tytułu wszelkich roszczeń, w tym gwarancji i rękojmi, jest ograniczona do strat rzeczywistych i do kwoty zapłaconej PWPW przez OSK, OS lub jeśli PWPW podejmie taką decyzję, ograniczona do ponownego świadczenia przez PWPW tej usługi.

4. PWPW S.A. nie odpowiada za przypadki braku dostępności Zasobów Portalu OSK zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

5. PWPW S.A. zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania udostępniania Portalu OSK ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją portalu jej funkcjonalności technicznych związanych z funkcjonowaniem.

§ 10 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. OSK, OS przysługuje prawo do składania reklamacji w sprawach korzystania z Portalu OSK.

2. OSK, OS może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie na adres poczty elektronicznej: OSK@dxc.com .

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane wskazane poniżej, pod rygorem odmowy jego rozpatrzenia przez PWPW:

- dane identyfikacyjne OSK, OS (nazwa, adres email);

- wskazanie elementu Portalu OSK, co do którego zgłaszana jest reklamacja;

- przedmiot reklamacji;

- uzasadnienie.

- PWPW dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania od OSK, OS. O treści rozstrzygnięcia w wyniku rozpatrzenia reklamacji PWPW niezwłocznie zawiadomi OSK, OS za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.

- PWPW rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 11 ODSTĄPIENIE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY

1. Odstąpienie od ogólnych warunków Umowy przez OSK, OS następuje na żądanie OSK,OS realizowane poprzez funkcjonalność usunięcia konta. Przed usunięciem konta OSK,OS jest zobowiązane do złożenia wniosku podpisanego przez konto Administratora OSK,OS o zwrot powierzonych przez OSK,OS danych osobowych PWPW. Po potwierdzeniu pobrania danych przez Administratora OSK,OS i wybraniu opcji usuń konto, konto zostanie zablokowane a następnie usunięte po upływie 7dni o ile w tym terminie OSK,OS nie wniesie zastrzeżeń co do pobranych danych poprzez kontakt na adres Helpdesku Portalu OSK.

2. W sytuacji braku opłacenia ceny abonamentowej przez OSK,OS za Odpłatny Pakiet Usług lub Egzamin Wewnętrzny dostęp do tych Usług jest blokowany przez PWPW następnego dnia po upływie okresu opłaconego abonamentu.

3. PWPW zastrzega sobie prawo wypowiedzenia OSK, OS ogólnych warunków umowy w przypadkach, gdy uprawnienie takie przewidują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, przy czym pod pojęciem “ważnych powodów”, o których mowa w art. 746 §3 Kodeksu Cywilnego rozumieć należy m.in.:

- nieprzestrzeganie przez OSK, OS postanowień Regulaminu,

- podejmowanie przez OSK, OS działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Portalu OSK, w szczególności podejmowania prób nieuprawnionego dostępu do przedmiotowych danych;

- wykorzystywanie usług Portalu OSK do celów niezgodnych z prawem;

- działanie przez OSK, OS na szkodę PWPW.

4. Wypowiedzenie ogólnych warunków umowy przez PWPW w przypadkach, o których mowa w ust. 4 powyżej następuje z chwilą powiadomienia OSK, OS o wypowiedzeniu w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu OSK.

§ 12 ZMIANA REGULAMINU

1. PWPW zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane na Portalu OSK.

2. OSK, OS ma prawo do niezaakceptowania zmiany Regulaminu i usunięcia konta zgodnie z procedurą określoną § 11.

3. W razie odmowy akceptacji zmian Regulaminu przez OSK, OS umowa ulega rozwiązaniu w dacie otrzymania przez PWPW odmowy akceptacji zmiany Regulaminu w części dotyczącej licencji nieodpłatnej, a w przypadku odmowy akceptacji zmian Regulaminu przez OSK, OS dotyczących licencji odpłatnej po zakończeniu okresu, za który OSK, OS opłaciło cenę abonamentową. W takim przypadku wszelkie roszczenia OSK, OS związane z dokonaniem przez PWPW zmiany są bezskuteczne.

§ 13 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Wykonywanie czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych reguluje Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

2. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych z powodu odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy zgodnie z par. 11 Regulaminu lub odmowy akceptacji zmian Regulaminu zgodnie z par. 12 Regulaminu, PWPW zależnie od decyzji OSK, OS usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie chyba, że szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.

3. Usunięcie lub zwrot danych osobowych w sytuacji określonej w ust. 2 następuje zgodnie z procedurą określona w par. 11 ust. 1.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. PWPW ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw OSK, OS, które wniosły opłatę na poczet świadczenia przez PWPW usług odpłatnych.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności zastosowanie znajdują postanowienia Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Portalu OSK oraz oświadczenia do PWPW OSK, OS może kierować na adres poczty elektronicznej osk@dxc.com.

4. Załączniki do Regulaminu: Załącznik nr 1. Cennik

5. Wersja Regulaminu 3.0, wchodzi w życie dnia 1 kwietnia 2021 r.

Załącznik nr 1

Cennik obowiązujący do dnia 14.06.2021 r.

Usługa

Abonament

Cena netto dla klienta

Wersja rozszerzona Portalu OSK dla pojedynczego OSK

30 dni

40 zł netto

Wersja rozszerzona Portalu OSK dla pojedynczego OSK

90-dniowy

112 zł netto

Wersja rozszerzona Portalu OSK dla pojedynczego OSK

180-dniowy

224 zł netto

Egzamin Wewnętrzny dla pojedynczego OSK

30 dni

10 zł netto

Egzamin Wewnętrzny dla pojedynczego OSK

90-dniowy

30 zł netto

Egzamin Wewnętrzny dla pojedynczego OSK

180-dniowy

60 zł netto

Cennik obowiązujący począwszy od dnia 15.06.2021 r.

Usługa

Abonament

Cena netto dla klienta

Model subskrypcyjny/abonamentowy małe OSK (do 10 PKK/PKZ)

30 dni

60 zł netto

Portal OSK dla małe OSK (do 10 PKK/PKZ)

90 dni

180 zł netto

Portal OSK dla małe OSK (do 10 PKK/PKZ)

180 dni

345,60 zł netto

Model subskrypcyjny/abonamentowy średnia OSK (do 20 PKK/PKZ)

30 dni

80 zł netto

Portal OSK dla średnie OSK (do 20 PKK/PKZ)

90 dni

240 zł netto

Portal OSK dla średnie OSK (do 20 PKK/PKZ)

180 dni

460,80 zł netto

Model subskrypcyjny/ abonamentowy duże OSK

30 dni

100 zł netto

Portal OSK dla duże OSK

90 dni

300 zł netto

Portal OSK dla duże OSK

180 dni

576 zł netto

 

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.