Resort infrastruktury w sprawie warsztatów

/ /

Resort infrastruktury w sprawie warsztatów

Data publikacji: 18 listopada 2020, 09:33
Resort infrastruktury w sprawie warsztatów (screen)

Z upoważnienia ministra, Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury zajął stanowisko w sprawie zawieszenia nałożonych na instruktorów nauki jazdy obowiązków uczestniczenia i przedstawienia organowi ewidencyjnemu w terminie do 7 stycznia zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w roku poprzednim w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców, o których mowa w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (2020.1268 z późn. zm.).

Rafał Weber informuje: - Mając to na uwadze, przedmiotowe warsztaty doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268) mogą być nadal realizowane według programu określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1885). I dalej dowiadujemy się, iż resort nie planuje zawieszenia tego obowiązku: - Ministerstwo Infrastruktury nie planuje zawieszenia obowiązku dostarczenia do dnia 7 stycznia 2021 r. staroście zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w tych warsztatach, także z tego powodu, że warsztaty te odbywają się przez cały rok i znaczna liczba instruktorów oraz wykładowców takie szkolenia już odbyła. Resort jednak - bez względu na powyższe wyjaśnienia - przewiduje, iż przy najbliższej nowelizacji przepisów w tym zakresie, ponownie przeanalizuje sprawę i zaproponuje propozycje rozwiązania problemu.

Skonkludujmy – według aktualnego stanu prawnego oraz wykładni resortu infrastruktury warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców mogą nadal być realizowane, a ich uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia stosownego zaświadczenia w terminie do 7. stycznia 2021 r. Zawieszenie tego obowiązku nie jest planowane. (jm)

Obowiązujące regulacje

* Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.p. 2011.30.151 oraz t.j. 2020.1268), Rozdział 6. Instruktorzy i wykładowcy (fragment):

      Art. 35. (…) 5. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wydaje kandydatowi na instruktora lub instruktorowi zaświadczenie o ukończeniu odpowiedniego kursu, jeżeli osoba ta:

1) uczestniczyła we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach;

2) uzyskała pozytywny wynik egzaminu, o którym mowa odpowiednio w ust. 3 pkt 3 lub ust. 4 pkt 2.

      6. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D lub podmiot wykonujący przewozy tramwajem – w zakresie szkolenia instruktorów osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem, lub wojewódzki ośrodek ruchu drogowego spełniający wymagania, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3-5, w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D organizuje warsztaty doskonalenia zawodowego według programu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 2 lit. c i zapewnia udział w warsztatach wszystkim zainteresowanym instruktorom i wykładowcom oraz wydaje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w tych warsztatach. (…)

      Art. 37. 1. Instruktor jest obowiązany: (…)

2) corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 35 ust. 6;

3) do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach, o których mowa w art. 35 ust. 6; (…)

      Art. 38. (…) 5. Wykładowca jest obowiązany: (…)

2) corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 35 ust. 6;

3) do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach;

      Art. 38a. W przypadku instruktora lub wykładowcy, posiadającego uprawnienia egzaminatora, obowiązek, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 oraz w art. 38 ust. 5 pkt 2, uznaje się za spełniony także po dostarczeniu staroście, w terminie określonym w art. 37 ust. 1 pkt 3 lub art. 38 ust. 5 pkt 3, zaświadczenia lub kopii zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach, o których mowa w art. 62 ust. 3. (…)

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (t.p. 2016.280 oraz t.j. 2018.1885), Rozdział 5. Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców (fragment):

      § 32. 1. Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców, o których mowa w art. 35 ust. 6 ustawy, obejmują:

1) zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne - w przypadku warsztatów dla instruktorów lub

2) zajęcia teoretyczne - w przypadku warsztatów dla wykładowców.

      2. Zajęcia teoretyczne obejmują co najmniej:

1) uzupełnienie wiedzy w zakresie następujących przedmiotów:

a) "Psychologia" - 1 godzina zajęć teoretycznych,

b) "Metodyka nauczania" - 1 godzina zajęć teoretycznych,

c) "Prawo o ruchu drogowym" - 1 godzina zajęć teoretycznych,

d) "Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu" - 1 godzina zajęć teoretycznych,

e) "Bezpieczeństwo ruchu drogowego" - 1 godzina zajęć teoretycznych,

f) "Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców" - 1 godzina zajęć teoretycznych;

2) omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców - co najmniej 2 godziny zajęć teoretycznych;

3) omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców i motorniczych podczas egzaminu państwowego - co najmniej 2 godziny zajęć teoretycznych.

      § 33. Zajęcia praktyczne obejmują co najmniej następujące tematy:

1) przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych - co najmniej 1 godzina zajęć praktycznych;

2) przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców lub motorniczych przeprowadzanej w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych - co najmniej 1 godzina zajęć praktycznych;

3) ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów - co najmniej 2 godziny zajęć praktycznych.

      § 34. Po zakończeniu warsztatów:

1) instruktor otrzymuje zaświadczenie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykładowca otrzymuje zaświadczenie, o którym mowa w art. 38 ust. 5 pkt 3 ustawy.

 

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.