Resort o doszkalaniu

Data publikacji: 20 stycznia 2017, 14:56
Resort o doszkalaniu
10
ODTJ w Lublinie, otwarty w maju 2014 r. /fot. Grupa IMAGE

Poseł Artur Soboń zaadresował do ministra infrastruktury i budownictwa interpelację w sprawie przeprowadzania kursów doszkalających dla osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi (Interpelacja nr 8588). Dotyczy ona osób, które chcą podnieść jakość swoich podstawowych praktycznych umiejętności kierowania pojazdem. Nadto chcą skorzystać z pomocy ośrodka szkolenia kierowców. Na pytanie o stanowisko resortu, o podejmowania działania, Jerzy Szmit wskazał na działający przy ministrze Zespół doradczy. - Ustalenia Zespołu będą pomocne przy podejmowaniu decyzji o ewentualnych pracach legislacyjnych w przedmiotowym zakresie.

Art. 112 ustawy o kierujących pojazdami. W rozdziale 17 pt. „Szkolenie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym już w pierwszym przepisie ustawodawca rozstrzyga, iż szkolenie praktyczne osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym jest prowadzone w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. Tzw. ODTJ-ty szkolą w warunkach specjalnych. Czy te ośrodki, choć ustawowo przeznaczone do prowadzenia zajęć doskonalących umiejętności prowadzenia pojazdu są zainteresowane nauka praktyczną w ruchu drogowym? One przecież nie muszą nawet posiadać pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy, wyposażonych w dodatkowy hamulec, lusterka, oznakowanie. Również uprawnienia instruktora techniki jazdy nie są tożsame z uprawnieniami instruktora techniki jazdy. W 2013 roku zmieniono zasady nadawania tych uprawnień i od tego czasu uzyskanie uprawnień instruktora techniki jazdy nie wymaga już posiadania uprawnień instruktora nauki jazdy, co znacząco zmienia obraz kompetencji tych instruktorów. Wątpliwości posła budzą także zagadnienia zainteresowania ekonomicznego szkoleń prowadzonych przez ODTJ. Niebagatelnym jest także fakt małej ich ilość, ok. 20-tu w całym kraju.

Art. 28 tej samej ustawy. W praktyce oznacza to, że osoba posiadająca prawo jazdy, która chce doszkolić swoje umiejętności nie może skorzystać ze szkolenia w ośrodku szkolenia kierowców. Te ostatnie natomiast mają prawo szkolenia wyłącznie kandydatów na kierowców. Tu poseł pisze: - „Ośrodek szkolenia kierowców (OSK) zwany powszechnie szkołą nauki jazdy prowadzi szkolenie kandydatów na kierowców na podstawie art. 28. ustawy z dnia 5 stycznie 2011r. o kierujących pojazdami. Działalność ośrodka szkolenia kierowców stanowi regulowaną działalność gospodarczą w myśl ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a oprócz jednostek wojskowych, jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz niektórych placówek oświatowych które również szkolą kandydatów na kierowców - to jedyny rodzaj podmiotu, który świadczy takie usługi powszechnie. Regulowany charakter działalności sprawia, iż prowadzenie działalności musi być realizowane ściśle wg wytycznych opisanych w odnośnych przepisach a wszelkie nieprawidłowości skutkują wykreśleniem z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, czyli zakazem prowadzenia tej działalności”. Podsumujmy, iż Polsce OSK jest ok. 6000. Czyli potencjalny kierowca-klient miałby ułatwiony do nich dostęp.

Jaka jest praktyka? To niestety pytanie o działania osk, który chce szkolić potencjalnego klienta, choć z formalno-prawnego punktu widzenia nie ma do tego prawa. Poseł pisze: - OSK są zmuszone do uciekania się do ukrywania faktu świadczenia tych usług, nierejestrowania tych szkoleń lub zawierania umów zawierający wręcz ekwilibrystyczne zapisy, które dalekie są od potrzeb obywateli. Osoba zakupująca usługę szkoleniową w profesjonalnym OSK jest w przekonaniu, że instruktor zapewnia jej znaczną dozę bezpieczeństwa i w razie sytuacji kolizyjnej pomoże wybrnąć z problemu a w przypadku ewentualnego zdarzenia drogowego odpowiedzialność majątkowa spoczywać będzie na instruktorze i szkole jazdy. Niestety OSK mając świadomość ograniczenia prawnego w świadczeniu tego rodzaju usług albo nie zawierają umów wcale albo ich treść nie stanowi rzetelnie o usłudze szkoleniowej a jedynie doradczej i zupełnie zdejmuje z instruktora odpowiedzialność za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z wydawanych przez niego poleceń i rad. Kłóci się to w oczywisty sposób z potrzebami obywatela”. I dalej czytamy: „Sam instruktor nauki jazdy, zobligowany przez przedsiębiorcę do odbycia zajęć szkoleniowych, również staje przed trudną decyzją dotyczącą użycia oznakowania „L” na dachu pojazdu. Z logicznego punktu widzenia prowadząc zajęcia z osobą o małych umiejętnościach, rozsądnym jest oznakowanie pojazdu szkoleniowego, aby uczynić zadość zasadom bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Stoi to jednak w oczywistej sprzeczności z przepisami art.55 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, który stanowi, że tablicą „L” oznakowuje się pojazdy przeznaczone do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego, zaś szkoleniem nauki jazdy jest szkolenie osoby nie posiadającej uprawnień. Świadczenie tego rodzaju usług przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców może być traktowane przez organ nadzoru jako prowadzenie szkolenia niezgodnie z przepisami, choć oczywiście problem o znacznie poważniejszej wadze będzie miał miejsce, gdy podczas prowadzenia szkolenia z osobą posiadającą uprawnienia dojdzie do wypadku drogowego. Wielu przedsiębiorców obawiając się konsekwencji odmawia klientom świadczenia takich usług co powoduje, że osoba zmuszona życiowymi okolicznościami do prowadzenia pojazdu wraca do uczestnictwa w ruchu drogowym samodzielnie, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa swojego i innych uczestników ruchu”.

Stanowisko resortu. Poseł składający interpelację zwrócił się do Ministra o ewentualne działania w zakresie umożliwienia praktycznego pozyskiwania podstawowych umiejętności prowadzenia pojazdów silnikowych osobom posiadającym już uprawnienia w ośrodku szkolenia kierowców - z wyłączeniem szkoleń w warunkach specjalnych? Odpowiedzi udzielił podsekretarz stanu w MIiB Jerzy Szmit. Informował: - „Zarządzeniem nr 35 z dnia 4 sierpnia 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa powołał Zespół doradczy do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy. Do zadań tego Zespołu, będącego organem pomocniczym Ministra Infrastruktury i Budownictwa, należy w szczególności analiza przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.) w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i przeprowadzenia egzaminu państwowego na prawo jazdy oraz opracowywanie propozycji rozwiązań zmierzających do podniesienia jakości szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. W ramach prac przedmiotowego Zespołu analizie może zostać poddane również szkolenie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami w ośrodkach szkolenia kierowców. Ustalenia ww. Zespołu będą pomocne przy podejmowaniu decyzji o ewentualnych pracach legislacyjnych w przedmiotowym zakresie”. I konkluzja: „W ramach prac przedmiotowego Zespołu analizie może zostać poddane również szkolenie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami w ośrodkach szkolenia kierowców”. (jm)

Komentarze

 1. Robert Prokopiuk

  Robert Prokopiuk   24 stycznia 2017, 14:53

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  SB-Warszawa Więc w czy jest problem?Ze strony OSK nie ma problemu. Urzędnicy zawsze mają problem.

 2. Cyryl

  Cyryl   24 stycznia 2017, 06:36

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  więc jeżeli miałbyś tylko kat. B i w zakresie uczenia osoby, która posiada "niejeżdżące" prawo jazdy to masz rację, ale w pozostałych przypadkach to nie.

 3. Cyryl

  Cyryl   24 stycznia 2017, 06:36

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  niedoswiadczony???Szkolę 27 lat...na wszystkie kat..czy mam mniejsze umiejętności i mała wiedzę od instruktora techniki jazdy który szkoli,doszkala na zamkniętym terenie?... jeżeli masz wszystkie kategorie, to jeżeli masz instruktora doskonalenia, to będziesz mógł prowadzić szkolenia w ramach KW na torze. ja jak większość pierwszych dostałem uprawnienia z nadania, jednak od 2004 do 2009 współpracowałem z austriacką szkoła Test&Trenig i najpierw obserwowałem jak Austriacy szkolą, potem szkolono mnie, następnie ja pod okiem Austriaków, na końcu samodzielnie. i gdy weszło szkolenie KW i pojechałem z grupą 20 ludzi na tor z kolegą instruktorem, on na kat. C ja na kat. D, nie wiedział nawet jak ustawić grupę ludzi nie biorących udział bezpośrednio w szkoleniu, obserwujących, tak aby im się nie działa krzywda. nie wspomnę, że zajęcia w jego wykonaniu to zaciąganie ręcznego na płycie, czyli prawie nic nie uczące.

 4. SB-Warszawa

  SB-Warszawa   23 stycznia 2017, 21:42

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Sprawa możliwości szkolenia osób posiadających formalne uprawnienia, od lat (lecz nie praktykująca) jest drążona przez instruktorów jak i przez organizacje społeczne związane ze szkoleniem. Jako postulat jest również zgłoszony do Zespołu doradczego przy MIiB. Miejmy nadzieję tylko, że decydenci będą chcieli zaakceptować i raz na zawsze uregulować coś co od lat funkcjonuje i się sprawdziło, a nie szukać, nowych sztucznych zapisów, które nie będą możliwe do zrealizowania. Należy wysunąć tutaj tezę że: tylko i wyłącznie OSK, które są powszechnie dostępne i w których działalność jest wpisana nauka jazdy, mogą spełnić oczekiwania społeczne w tym zakresie. Na takim zapisie skorzystają wszyscy: -ludzie, którzy przyjdą na takie szkolenie i poprawia swoje umiejętności w kierowaniu pojazdem -OSK, które zarobią na takim szkoleniu -państwo zyska podatek dochodowy odprowadzony przez OSK -społeczeństwo, bo pozyska świadomego dobrze przygotowanego kierowcę. Więc w czy jest problem?

 5. Robert Prokopiuk

  Robert Prokopiuk   23 stycznia 2017, 13:33

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  YordiJednak nie powinni uczestniczyc w takich zajeciach Ci co maja zatrzymane prawo jazdy.Jak się taki kierowca ma dowiedzieć czego może oczekiwać na egzaminie ? Lepiej chyba, aby przejechał sie z instruktorem i "przypomniał" sobie co poniektóre przepisy.Każdy kto wyraża chęć doszkolenia w jakikolwiek sposób zasługuje na umożliwienie mu tego.

 6. niedoswiadczony???

  niedoswiadczony???   22 stycznia 2017, 13:25

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Szkolę 27 lat...na wszystkie kat..czy mam mniejsze umiejętności i mała wiedzę od instruktora techniki jazdy który szkoli,doszkala na zamkniętym terenie?jednak wolę być czynnym instruktorem niż sztucznym gościem który wydał ponad 3tys za ;papier;....A panom w ministerstwie to już dziękujemy!!!niech jadą wypoczywać na Escobar!!!!!!!!!!!pozdr

 7. Cyryl

  Cyryl   22 stycznia 2017, 07:05

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  w.szZespół został powołany już ponad pół roku temu... biorąc pod uwagę marginalność tego typu potrzeb klientów, koszty funkcjonowania takiego zespołu oraz to, że może jeszcze pogorszyć sytuację prawną, niech zostanie tak jak jest. nie po prawie, ale o ile tańsze i bezpieczniejsze.

 8. w.sz

  w.sz   21 stycznia 2017, 20:25

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Zespół został powołany już ponad pół roku temu. Oczywista dla większości szkoleniowców i znana od lat sprawa doszkalania osób posiadających prawa jazdy jakimś dziwnym zrządzeniem losu jest jedną z wielu podobnych i od dawna nas nękających podobnych zmór nie do rozwiązania

 9. Yordi

  Yordi   20 stycznia 2017, 22:46

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Jednak nie powinni uczestniczyc w takich zajeciach Ci co maja zatrzymane prawo jazdy.

 10. Robert Prokopiuk

  Robert Prokopiuk   20 stycznia 2017, 15:30

  Zgłoś nadużycie Cytuj

  Ktoś kiedyś zdał egzamin j nie jeździł np 15 lat. Przecież to świeżak.I co ma zrobić ?

Dodaj komentarz

Twój komentarz został wysłany do Moderatora. Zostanie opublikowany po akceptacji przez Administratorów portalu. Jeżeli chcesz uczestniczyć w dyskusji i publikować swoje opinie bez opóźnień zaloguj się lub załóż bezpłatne konto w portalu.
Wystąpił błąd podczas dodawania komentarza.
Komentujesz artykuł jako Gość. Twój adres IP będzie zapisany do wiadomości administratora serwisu L-instruktor. Kontynuując zgadzasz się na ten warunek. Zaloguj się, aby Twój komentarz był od razu widoczny.

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.