WORD w Świdnicy?

Data publikacji: 27 lutego 2014, 14:05

fot.: um.swidnica.plCzemu nie! Zwłaszcza, że region najwyraźniej by sobie tego życzył. Opinie w tej sprawie samodzielnie i na własną rękę zebrał i opracował tamtejszy Ośrodek Szkolenia Kierowców "ŻURAW". Raport z badań przeprowadzonych z udziałem 50 szkół jazdy publikujemy w całości.

WYNIKI ANKIETY PROGNOZUJĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO – ODDZIAŁU TERENOWEGO W ŚWIDNICY

Ankieta była anonimowa. Została przeprowadzona w okresie od 27 maja do 7 czerwca 2013 r. Badania były prowadzone w formie telefonicznej. W ankiecie wzięło udział 50 szkół nauki jazdy z różnych miast powiatu świdnickiego, a także dzierżoniowskiego, wałbrzyskiego, wrocławskiego i ząbkowickiego.

Pod pojęciem szkół nauki jazdy należy raczej rozumieć ich właścicieli. Ze względu na koniunkturę gospodarczą oraz specyfikę funkcjonowania ośrodków szkolenia kierowców (OSK) w związku z wprowadzonymi zmianami 19 stycznia 2013 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, placówki tego rodzaju są najczęściej jednoosobowe.

Respondenci w przeprowadzonym badaniu odpowiadali na 5 zasadniczych pytań:

 1. Na terenie jakiego powiatu prowadzi Pan/i szkolenie kandydatów na kierowców?
  (do wyboru powiaty: świdnicki, dzierżoniowski, wałbrzyski, wrocławski i inny niewymieniony).
 2. Do którego miasta kieruje Pan/i swoich kursantów na egzamin państwowy?
  (do wyboru: Wałbrzych, Wrocław, Legnica oraz inne niewymienione miasto).
 3. Czy jest Pan/i gotów zrezygnować z posyłania swoich kursantów do dotychczasowych ośrodków egzaminacyjnych w przypadku powstania WORD-u w Świdnicy?
  (do wyboru odpowiedź: tak, nie lub nie mam zdania).
 4. Czy Pana/i zdaniem układ komunikacyjny Świdnicy umożliwia przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy?
  (do wyboru odpowiedź: tak, nie lub nie mam zdania).
 5. Czy możliwość zdawania egzaminów na prawo jazdy w Świdnicy będzie dla kursantów jednym z elementów zwiększających ich atrakcyjność?
  (do wyboru odpowiedź: tak, nie lub nie mam zdania).

Odpowiedź na pytanie pierwsze odnośnie powiatu, na terenie którego szkolą ankietowane OSK przedstawia poniższe zestawienie oraz wykres 1.

Liczba OSK szkolących w danym powiecie

powiat świdnicki - 33
powiat dzierżoniowski - 11
powiat wałbrzyski - 1
powiat wrocławski - 1
inny powiat (wskazany p. ząbkowicki) - 4

Wykres 1. Procentowy wykaz powiatów, na terenie którego szkolą ankietowane OSK.

  

Źródło: Opracowanie własne.

Odpowiadając na pytanie nr 1 dotyczące powiatu, na terenie którego szkolą ankietowane OSK, 66% respondentów zaznaczyło powiat świdnicki, co stanowiło w ogólnej strukturze 33 szkoły nauki jazdy, w tym: ze Świdnicy, Strzegomia, Jaworzyny Śląskiej, Żarowa, Świebodzic i Marcinowic. 22% ankietowanych (11 szkół nauki  jazdy biorących udział w badaniu) zaznaczyło powiat dzierżoniowski, czyli miejscowości: Dzierżoniów i Bielawa. 2% przeprowadza szkolenie wyłącznie w powiecie wałbrzyskim (1 szkoła nauki jazdy pochodząca ze Świebodzic). Jedna szkoła z Sobótki zaznaczyła powiat wrocławski, ale właściciel podkreślał, że bliżej ma do Świdnicy, stąd chciałby do tej miejscowości wysyłać kursantów na egzamin. Ostatnią grupą respondentów były ośrodki szkolenia kierowców z powiatu ząbkowickiego, co stanowiło 8% badanych szkół nauki jazdy. Właściciele podkreślali fakt, że często to właśnie kursanci decydują o miejscu zdawania egzaminu i oni - jako instruktorzy - nie mają na tą decyzję wpływu.

Na drugie pytanie ankiety dotyczące miasta, do którego właściciele OSK kierują swoich kursantów na egzamin państwowy respondenci odpowiadali w sposób zróżnicowany. Niektórzy podawali tylko jedno miasto, ponieważ kierują swoich kursantów do jednego WORD-u, inni posyłają kursantów do WORD-ów w kilku miastach w celu zwiększenia atrakcyjności przeprowadzanych szkoleń. Obrazowo zostało to przedstawione na wykresie 2. Pytanie nr 2 było wielokrotnego wyboru.

Wykres 2. Miasta, do których kierują swoich kursantów szkoły nauki jazdy.

 

Źródło: Opracowanie własne.

Największą liczbę odpowiedzi uzyskało miasto Wałbrzych (36 OSK), następnie Wrocław (18 OSK) oraz Kłodzko (16 OSK). Na ostatnim miejscu znalazło się miasto Legnica. Z odpowiedzi jasno wynika, że OSK kierują swoich kursantów przeważnie do miasta, do którego mają najbliżej, czyli do Wałbrzycha.

Trzecie pytanie dotyczyło decyzji zrezygnowania z dotychczasowego ośrodka egzaminacyjnego w przypadku powstania WORD-u w Świdnicy. Odpowiedzi można porównać na wykresie 3.

Wykres 3. Gotowość zrezygnowania z posyłania kursantów do dotychczasowych WORD-ów w przypadku powstania ośrodka egzaminacyjnego w Świdnicy.

 

Źródło: Opracowanie własne.

Aż 75% ankietowanych przedsiębiorstw wyraziło chęć zrezygnowania z posyłania swoich kursantów do innych ośrodków egzaminacyjnych w przypadku powstania WORD-u w Świdnicy. Właścicieli ośrodków szkolenia kierowców, którzy nie mieli zdania w tej kwestii było 8, co stanowi 16% ogółu. Szkół nauki jazdy, które nie zrezygnowałyby z dotychczasowych praktyk było zaledwie 4, czyli 8% całości.

Czwarte pytanie ankiety dotyczyło zagadnienia układu komunikacyjnego Świdnicy (czy umożliwia przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy). Respondenci bardzo często w swoich wypowiedziach podkreślali, że kiedyś istniał WORD w Świdnicy i były już na terenie miasta organizowane egzaminy. Obrazowo odpowiedzi zostały ukazane na wykresie nr 4.

Wykres 4. Odpowiedzi na pytanie dotyczące odpowiedniego układu komunikacyjnego Świdnicy, niezbędnego do egzaminowania kandydatów na kierowców.

 

Źródło: Opracowanie własne.

86% ankietowanych OSK (43 szkoły jazdy) wypowiedziało się pozytywnie na postawione w ten sposób pytanie. 10% respondentów (5 właścicieli szkół) nie miało zdania twierdząc, że nie zna miasta (byli to przedstawiciele powiatu ząbkowickiego) bądź się nad tym jeszcze nie zastanawiali. Jedynie 4% właścicieli ośrodków szkolenia kierowców stwierdziło, że układ komunikacyjny nie jest wystarczający do przeprowadzania takiego rodzaju egzaminów.

Piąte pytanie ankiety dotyczyło tego, czy możliwość zdawania egzaminów na prawo jazdy w Świdnicy będzie dla kursantów jednym z elementów zwiększających ich atrakcyjność. Dla większości respondentów odpowiedź była twierdząca (84%). Niektórzy przedstawiciele firm wahali się jednak podając powód, że nie tyle będzie to atrakcyjniejsze, co na pewno korzystniejsze dla mieszkańców (14%). Tylko 1 szkoła jazdy stwierdziła, że nie wpłynie to na atrakcyjność egzaminów, jak i samego miasta. Odpowiedzi można porównać na wykresie 5.

Wykres 5. Pytanie dotyczące opinii na temat poprawy atrakcyjności egzaminu na prawo jazdy w związku z powstaniem WORD-u w Świdnicy.

 

Źródło: Opracowanie własne.

Z przeprowadzonego badania wyłania się pozytywna opinia dotycząca możliwości powstania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Świdnicy – Oddziału Terenowego. Badanie z pewnością nie jest profesjonalną analizą statystyczną, która pozwoliłaby na uzyskanie rzetelnych i bardzo wiarygodnych danych. Jest jednak odzwierciedleniem spontanicznych nastrojów i opinii przedstawicieli ośrodków szkolenia kierowców, którzy popierają pomysł utworzenia ośrodka w mieście, które m.in.: posiada dobrą infrastrukturę drogową pomocną w przeprowadzaniu egzaminów państwowych na prawo jazdy, jest „stolicą” liczącego się w regionie powiatu, a także rokuje na zadowalającą koniunkturę obsługi kandydatów na kierowców.

Opracowanie danych: Paweł Żuraw, Monika Szczepaniak – Ośrodek Szkolenia Kierowców „ŻURAW” w Świdnicy.

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.