Egzaminowanie po uzgodnieniach międzyresortowych

/ /

Egzaminowanie po uzgodnieniach międzyresortowych

Data publikacji: 13 czerwca 2019, 11:32
Egzaminowanie po uzgodnieniach międzyresortowych
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Z dniem 1 lipca 2019 r. w życie powinno wejść rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie egzaminowania – dziś informacja dotycząca przeprowadzonych uzgodnień międzyresortowych.

Jak informuje Rządowe Centrum Legislacji z datą 12 czerwca br. zmodyfikowany został projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. Do pierwszej wersji dokumentu – opatrzonego datą 3 kwietnia br. - zgłoszono 87. uwag - opisaliśmy je szczegółowo (L-INSTRUKTOR. 15.5.2019. „Egzamin będzie bardziej przyjazny?” - https://www.l-instruktor.pl/aktualnosci/egzamin-bedzie-bardziej-przyjazny.html#.XQHiRIgzaM8 ) To w ramach konsultacji publicznych. Opublikowana kolejna wersja projektu opatrzona została datą 13 maja br. Odbyły się także uzgodnienia międzyresortowe. W ramach tych konsultacji uwagi zgłosił:

- minister spraw zagranicznych zgłosił wątpliwości dotyczące braku w projekcie odpowiednika całości wytycznej wynikającej z Dyrektywy 2006/126/WE, w art. 7 ust. 1 oraz w załączniku II pkt II, która wymaga, aby kierowcy dysponowali wiedzą, umiejętnościami, i zachowaniami opisanymi w pkt 1-9 tego załącznika. Wymaga m.in. aby być w stanie „dopomagać w zapewnianiu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, w szczególności najsłabszych i najbardziej narażonych, przez wykazywanie należytego szacunku dla innych". Zasugerowano, że zastrzeżenie to mogłoby zostać uwzględnione przez odpowiednie uzupełnienie projektowanego § 27 pkt 9 lit. b) rozporządzenia, zgodnie z którym podczas części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator zwraca szczególną uwagę na zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego. Kolejna sprawa: - zgodnie z art. 10 dyrektywy 2006/126/WE egzaminatorzy przeprowadzający egzaminy na prawo jazdy spełniają minimalne wymagania określone w załączniku IV. Zauważyć należy, że niektóre wymagania dla egzaminatorów, przewidziane w załączniku IV, nie znajdują pełnego odzwierciedlenia w odpowiednich przepisach projektu. W projektowanym § 42, dotyczącym zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych na kursie kwalifikacyjnym dla kandydatów na egzaminatorów, używa się co do zasady bardziej ogólnych określeń, niż te, którymi posługuje się dyrektywa w pkt 1 załącznika IV do dyrektywy, określającym „zakres wiedzy i umiejętności obowiązujący egzaminatora przeprowadzającego egzamin praktyczny". Powstają w związku z tym wątpliwości co do tego, czy te ogólne określenia obejmują wszystkie szczegółowe elementy wiedzy i umiejętności wymienione w załączniku – wnioskuje minister. I wątpliwość zgłoszona jako ostatnia – dotyczyła przepisów dotyczących egzaminowania, w tym zwłaszcza w § 49 - § 57 projektu, gdzie brak jest odniesienia się wprost do zawartych w projektowanym § 42 wymagań co do treści szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów. Resort inrastruktury wyjaśnił, iż wymienione przepisy w takim brzmieniu podlegały już wcześniej ocenie pod względem zgodności z prawem UE i otrzymywały pozytywną opinię.

- minister cyfryzacji wskazał, iż wprowadzono szereg zmian prawnych, zgodnie z którymi w obszarach wczesnego stosowania „bezpiecznego podpisu elektronicznego” obecnie zastosowanie ma „kwalifikowany podpis elektroniczny”. Ponadto za właściwe uznał umieszczenie w projektowanych przepisach możliwości użycia podpisu zaufanego, też zasadne byłoby uwzględnienie również podpisu osobistego. - Właściwym pozostaje takie sformułowanie treści wskazanych przepisów projektu rozporządzenia, aby uwzględniały możliwość opatrywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym i podpisem zaufanym - konkluduje minister. Wszystkie uwagi zostały w projekcie uwzględnione.

- minister rodziny, pracy i polityki społecznej - wskazał na zagadnienia dot. udziału osób niepełnosprawnych w egzaminie - obowiązku udostępnienia osobom niepełnosprawnym pojazdów odpowiednio przystosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności; nałożenia na ośrodek egzaminowania kolejnego obowiązku - zapewnienia udziału w egzaminie tłumacza języka migowego lub tłumacza systemu językowo-migowego (ponadto do czasu zapewnienia osobom niesłyszącym pytań egzaminacyjnych przetłumaczonych na język migowy wskazane jest skreślenie przepisu dotyczącego uczestniczenia tłumacza migowego jedynie do czasu rozpoczęcia testu - zaproponowano), wydłużenia - w przypadku osób niesłyszących - czasu potrzebnego na przeczytanie treści pytania i udzielenie odpowiedzi w części teoretycznej egzaminu państwowego. W 2018 r. zostało wprowadzonych szereg zmian do przepisów ustawy o kierujących pojazdami, które stanowią realizację ułatwień dla osób niepełnosprawnych w kontekście realizacji zapisów konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Te weszły w życie z dniem 4 maja 2018 r. - wyjaśnił resort infrastruktury.

- minister sprawiedliwości – stoi na stanowisku, iż we wzorze wniosku o wpis do ewidencji egzaminatorów należy wykreślić instytucję kolegiów do spraw wykroczeń, które od 17 listopada 2001 nie istnieją. Ponadto wskazał, iż zakazy prowadzenia pojazdów orzeczone przez te podmioty mogły trwać co najwyżej 3 lata, dlatego nie ma możliwości, by orzeczenia przez nie wydane istniały do dzisiaj. Wszystkie uwagi zostały w projekcie uwzględnione.

- minister spraw wewnętrznych i administracji – zwrócił uwagę, iż w załączniku nr 11 zaproponowano nowy wzór legitymacji egzaminatora, tymczasem z dniem 12 lipca br. w życie wejdą zapisy wprowadzone ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (2019.53). Tam określono trzy kategorie dokumentów publicznych, w trzeciej z nich wymieniono legitymacje wskazane w ustawie o kierujących pojazdami. Przygotowywany jest projekt rozporządzenie w sprawie minimalnych zabezpieczeń dokumentów – zapisy te zostały pominięte w projekcie ministra infrastruktury. Wyjaśnienia przyjęto do akceptującej wiadomości, natomiast wobec faktu, iż ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych wchodzi w życie 12 lipca br., a projekt aktu w wykonawczego do tej ustawy nie został jeszcze ogłoszony - oraz mając na uwadze to, że projekt w/w rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury musi wejść w życie najpóźniej 1 lipca br., wprowadzenie nowych wzorów legitymacji egzaminatora nie jest możliwe. Dodatkowo wskazano, iż prace nad nowym wzorem legitymacji egzaminatora są planowane wraz z pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, której projekt jest aktualnie w trakcie uzyskiwania wpisu do wykazu prac rządu.

- Rządowe Centrum Legislacji uważa, iż - § 64 projektu rozporządzenia wymaga przeredagowania w taki sposób, aby przepis ten zawierał przepisy materialne, a nie przepisy mające charakter przepisów zmieniających. Ponadto wskazano, iż projekt nie zawiera przepisów przejściowych regulujących m.in. sytuację prawną osób będących w trakcie zdawania egzaminu ani osób, które złożyły wniosek o dopuszczenie do egzaminu. - Tym samym projekt wymaga uzupełnienia o odpowiednie przepisy przejściowe lub wykazanie w uzasadnieniu do projektu, że nie ma konieczności zamieszczania stosownych przepisów intertemporalnych. Niezależnie od powyższego przedmiotowy projekt rozporządzenia wymaga dopracowania pod względem redakcyjno-legislacyjnym - czytamy w opinii RCL. Wszystkie uwagi zostały w projekcie uwzględnione.

Ostatnim etapem jest analiza prawna w Rządowym Centrum Legislacji i podpis ministra. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2019 r. (jm)

Rządowe Centrum Legislacji – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach - https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321640/katalog/12587830#12587830

 

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.