Tadeusz Szewczyk. Opinie i propozycje MSNKK

/ /

Tadeusz Szewczyk. Opinie i propozycje MSNKK

Data publikacji: 8 czerwca 2021, 20:06
Tadeusz Szewczyk. Opinie i propozycje MSNKK Tadeusz Szewczyk, prezes MSNKK (fot. Jolanta Michasiewicz)

Małopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Kształcących Kierowców z siedzibą w Krakowie przesłało do naszej redakcji opinię swojego środowiska w kwestiach zaproponowanych przez Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury zmian w systemie szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców – o których informowaliśmy [kliknij]. Dokonano ocen, ale też przygotowano własne propozycje, uzasadniono je. Dokument z prośbą o jego publikację przesłał Tadeusz Szewczyk, prezes MSNKK, tekst poniżej (wersja oryginalna, bez poprawek redakcyjnych). Redakcja

O p i n i a

Małopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców

dotycząca zmian w systemie działalności Ośrodków Szkolenia Kierowców.

         W mediach ukazał się „ministerialny projekt zmian systemu szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców”, prezentowany na Komisji Sejmowej w dniu 28 kwietnia br. przez p. Rafała Webera, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, który zakłada szereg zmian w organizacji systemu szkolenia kierowców, a między innymi:

1) wprowadzenie wyższych wymagań dla ośrodków szkolenia kierowców tj. posiadanie własnego biura, sali wykładowej, placu manewrowego i różnego wyposażenia, oraz przewiduje się likwidację „super osk”; 

2) zakłada możliwość odbycia jazd doszkalających z osobą towarzyszącą; 

3) oficjalnie, osk będą mogły szkolić osoby z prawem jazdy; 

4) zwiększa wymagania dla instruktorów nauki jazdy, ma być szkoła średnia i 3 lata w kat. A oraz 5 lat w kat B;

5) podniesienie wymagań dla osób nadzorujących osk, które mają mieć kurs instruktora lub egzaminatora z 5 letnim stażem;

6) przeniesienie do ITS egzaminów dla instruktorów i egzaminatorów oraz warsztatów doskonalenia zawodowego;

7) obowiązek warsztatów co 2 lata, dla instruktorów techniki jazdy, w ODTJ wyższego stopnia;

8) powierzenie tylko WORD-om prowadzenie warsztatów i szkoleń instruktorów.

Małopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Kształcących Kierowców, po dyskusji w środowisku szkoleniowym kierowców przedkłada opinie i propozycje:

         Projekty tych przepisów zmierzają do monopolizacji, centralizacji i upaństwowienia szkoleń kierowców, jak to już było za czasów PZM, LOK i ZDZ, więc środowisko szkoleniowe kierowców nie popiera wszystkich propozycji i uzasadnia swoje obawy:

Ad. 1. Zwiększenie wymagań - aby każdy ośrodek szkolenia kierowców (osk) posiadał własną salę wykładową jest niedorzeczne, bowiem wykłady są nieobowiązkowe i kursanci wolą uczyć się samodzielnie w domu, nie chodząc na wykłady, tak jak eksterniści, lub szkolić się internetowo on-line, albo korzystać z pomocy e-learningu, która jest dopuszczona tylko w „super osk”.

1-W sprawie propozycji obowiązku posiadania przez każdy osk własnej sali wykładowej i placu manewrowego – proponujemy : aby sala wykładowa i plac manewrowy w osk były nie obowiązkowe.

UZASADNIENIE: W tej sprawie, propozycje ministerialne uważamy za błędne, ze względu na brak odpowiednich terenów miejskich i znaczne koszty posiadania własnej sali wykładowej oraz placu do ćwiczeń praktycznych stają się dla osk zbyt kosztowne i wręcz niemożliwe, które spowodują upadek osk. Obecnie osk wynajmują sale wykładowe i place manewrowe, które tylko generują zbędne koszty, bowiem stoją puste i niewykorzystane, gdyż każdy kursant chce uczyć się teorii samodzielnie, a jazd i manewrów w ruchu drogowym a nie na terenie zamkniętym. WORD-y również mają problemy z nabyciem odpowiednich terenów na przeprowadzanie egzaminów wszystkich kategorii.

2-Dla poprawy bezpieczeństwa drogowego proponujemy zastosować sprawdzone wzory z państw UE i stworzyć odpowiednie warunki do powstawania w każdym województwie, ogólnie dostępnych, państwowych terenów na tzw. „autodromy” przeznaczone do ćwiczeń na różnych pojazdach dla osób które czują się niepewnie na drodze i chcą udoskonalać swoją jazdę.

UZASADNIENIE: W tej sprawie, Małopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Kształcących Kierowców złożyło Wniosek w Małopolskiej Wojewódzkiej Radzie BRD aby przeznaczyć teren i fundusz na budowę ogólnodostępnego autodromu w Małopolsce. Z autodromu skorzystają również zagrażający bezpieczeństwu „piraci drogowi”, którzy obecnie ćwiczą na drogach publicznych swoją sprawność i możliwości samochodów w wyścigach lub poślizgach, dryftach wokół wysp na rondach. Na autodromach będą mogli uczyć się również początkujący kierowcy, pod okiem „osoby towarzyszącej” - bowiem obecnie nie ma takich możliwości ani warunków.

3-W sprawie likwidacji „super osk” - proponujemy jedynie zmianę nazwy, bez odbierania im nabytych uprawnień.

UZASADNIENIE: Tak zwane „super osk” szkolą na wszystkie kategorie prawa jazdy i zatrudniają znaczną ilość kadry nauczającej oraz zadłużając się zainwestowano znaczne środki finansowe w sprzęt i infrastrukturę aby sprostać wymogom obowiązujących przepisów. Znacznym utrudnieniem w ich działalności jest podległość kontrolna pod dwa oddzielne urzędy państwowe, które częstymi kontrolami zaburzają procesy szkoleniowe.

Ad. 2. Jazdy doszkalające z „osobą towarzyszącą” istnieją od dawna w krajach UE i na tych doświadczeniach należy się wzorować.

4-Proponujemy: zaczerpnąć wzory organizacyjne z państw UE, które stosują odpowiednie przepisy prawne dot. jazd z „osobą towarzyszącą”.

UZASADNIENIE: Wprowadzenie systemu szkolenia kandydatów na kierowców z tzw. „osobą towarzyszącą” wymaga szczegółowego dopracowania po konsultacjach społecznych z fachowcami, z branży szkoleniowej aby nie zagrażało bezpieczeństwu drogowemu. Aktualnie brakuje wytycznych do wprowadzenia tych rozwiązań, bowiem potrzebne będą:

-przepisy wykonawcze dot. programu, organizacji i odpowiedzialności;

-warunki techniczne pojazdów odpowiednio przystosowanych i oznakowanych;

-warunki nadzoru i szkolenia osób, które będą szkolić jako „towarzyszące”;

-ogólnie dostępne, wojewódzkie place treningowe tzw. „autodromy”.

Ad. 3. Zgoda na oficjalne doszkalanie osób z prawem jazdy przez osk jest ze wszech stron bardzo konieczna i długo oczekiwana przez osk.

5-Proponujemy: wprowadzić odpowiednie przepisy w prawie drogowym, które zezwolą wszystkim osk prowadzić doszkalanie osób z prawem jazdy na odpowiednio oznakowanym pojeździe klienta i możliwość oficjalnego rozliczania finansowego za tą usługę.

UZASADNIENIE: Branża szkoleniowa, przez wiele lat domagała się zmian przepisów, które umożliwią prowadzenie oficjalnego szkolenia i doszkalania osób z prawem jazdy przez wszystkie osk. Dotychczasowe prawo tego zabraniało, więc inni kierowcy lub instruktorzy prywatnie i nieoficjalnie podejmowali się prowadzenia lekcji jazdy na samochodzie klienta, z dużym zagrożeniem bezpieczeństwa  w ruchu drogowym. Usługa ta rozliczana była na „czarno”.

Ad. 4. Wszystkie organizacje szkoleniowe kierowców, głośno protestowali przed obniżaniem kryteriów zawodowych, wprowadzanych przez Pana Gowina. Obecnie wraca się do tego co już było dobre i sprawdzone.

6-Proponujemy: umieścić zapis, że „instruktor nauki jazdy jest osobą publiczną i jak nauczycielowi przysługuje mu autorytet, poszanowanie i ochrona prawna”.

UZASADNIENIE: Dawniej od kandydata na instruktora wymagano oprócz prawa jazdy udokumentowanie praktyki np. wydane poświadczenie rodziców, że kandydat kierował samochodem rodzinnym, bowiem na kursy instruktorów zgłaszają się studenci, którzy mają prawo jazdy przeszło 5 lat, lecz od uzyskania prawa jazdy nie prowadzili żadnego pojazdu.

Ad. 5. Bardzo słusznym założeniem jest wymóg udokumentowania odpowiednich kwalifikacji, które pozwolą zweryfikować kontrolną kadrę urzędników i jako profesjonalistów z uprawnieniami zawodowymi i autorytetem będą fachowo i merytorycznie przygotowani do przeprowadzania hospitacji zajęć prowadzonych przez instruktorów nauki jazdy i wykładowców.

Ad. 6. Nie jest dobrym pomysłem przenoszenia egzaminów kandydatów na instruktorów i egzaminatorów oraz warsztatów doskonalenia zawodowego do ITS, bowiem tworzy to monopol ITS i korupcjogenność. Aktualny stan prawny jest dobry, nikomu nie przeszkadza i nie ma większych zastrzeżeń, bowiem każdy osk i WORD przygotowuje pracowników do swoich wymagań. 

Ad. 7. Słusznym jest uzupełnienie braków w obecnych przepisach i zobowiązanie instruktorów doskonalenia techniki jazdy do odbywania corocznego szkolenia warsztatowego, na tych samych warunkach co wszyscy instruktorzy nauki jazdy, lecz w okresie 1 roku, a nie jak proponowano co 2 lata. Czyżby ministerstwo przewidywało jakieś ulgi i upusty dla pewnej grupy instruktorów ?

Ad. 8. Ministerstwo, w swoich założeniach, foruje WORD-y na strategiczne miejsca centralizacji, upaństwowienia i monopolizacji szkolenia. Przekazuje WORD-om warsztaty i szkolenia instruktorów, które odbiera osk, powodując ograniczanie ich działalności i stopniowy upadek.

7-Proponujemy: przeniesienie egzaminów państwowych pod państwowy organ kontroli i nadzoru bezpieczeństwa ruchu drogowego jakim jest Policja, a egzaminatorzy winni być niezależni i niezawiśli jak urzędnicy sądowi.

UZASADNIENIE: w większości krajów egzaminy państwowe przeprowadzają urzędy państwowe, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz kontrolę i nadzór nad kierowcami jak np. Policja.

Egzaminatorzy państwowi winni być niezawiśli i niezależni jak urzędnicy państwowi np. policjanci, sędziowie, prokuratorzy czy notariusze.

System egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców w naszym kraju wymaga zmian, bowiem takich tworów jak Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, niema w żadnym kraju, które są organem powołanym politycznie, gdzie dyrektora mianuje aktualnie rządząca opcja polityczna, a zatrudnieni egzaminatorzy są podlegli i uzależnieni od dyrekcji WORD, gdzie są oceniani i rozliczani po procencie zdawalności kierowców.

WORD-y dysponują terenami i infrastrukturą techniczną, oraz prowadzą szereg działalności gospodarczych, których nie mogą prowadzić prywatne ośrodki szkolenia:

1-szkolenia na redukcję punktów karnych;

2-kursy reedukacyjne z problematyką przeciwalkoholową;

3-kursy kierowania ruchem;

4-kursy dla egzaminatorów;

5-kursy dla instruktorów;

6-warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów;

7-warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów;

8-kursy diagnostów samochodowych;

9-profilaktyczne doszkalanie kierowców z kat. B.

10-szkolenia obsługi tachografów i z czasu pracy kierowców;

11-szkolenia nauczycieli szkół egzaminujących na kartę rowerową;

12-przeprowadzanie szkoleń oraz egzaminów na kartę rowerową;

13-seminaria w zakresie brd.;

Analizując powyższe propozycje ministerialne widać, że jest to dążenie do zmian  zwiększenia obciążeń finansowych osk doprowadzających do monopolizacji szkolenia kierowców, które w żadnym stopniu nie wpływają na podniesienie jakości szkolenia.

Dla kierowców, największą zmorą są błędne oznakowania dróg, szczególnie na obszarach robót drogowych lub po likwidacji torów kolejowych.

Brak odpowiedzialności „organizatorów ruchu” za ustawianie nieodpowiednich znaków i w nieodpowiednich miejscach wprowadza kierowców w zakłopotanie i w stan lekceważenia znaków, stwarzając patologię społeczną, zagrożenie bezpieczeństwa oraz sankcje karne.

Wzorując się na innych krajach proponujemy:

1-Tam gdzie jest to możliwe – zmianę dróg dwukierunkowych na jednokierunkowe i mogą tam powstać dodatkowe miejsca parkingowe, lub drogi dla rowerów;

2-Zmianę oznakowań pionowych:

-B-35 „zakaz postoju” na znak poziomy „linię krawędziową” w kolorze białym, malowaną na krawężniku na odcinku obowiązywania znaku;

-B-36 „zakaz zatrzymywania” na znak poziomy „linię krawędziową” w kolorze żółtym malowaną na krawężniku na odcinku obowiązywania znaku;

3-Kulturę zachowań i porozumień między uczestnikami ruchu na przejściach i przejazdach:

-kierowcy - gestem otwartej ręki zapraszają do przejścia lub przejazdu,

-piesi - z podniesioną ręką sygnalizują chęć i przechodzą przez jezdnię,

Nasi branżowi przedstawiciele ze społecznych organizacji pozarządowych jak Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców wielokrotnie uzgadniali nowelizację przepisów dotyczących szkolenia i egzaminowania, lecz przez częste zmiany osobowe w Departamencie Transportu, uzgodnienia przepadały.

Małopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Kształcących Kierowców wyraża chęć współpracy z różnymi organizacjami i organami państwowymi, które są zainteresowane bezpieczeństwem uczestników ruchu, poprawą szkolenia, egzaminowania, organizacją i inżynierią ruchu drogowego - zapraszam.

 

W imieniu członków

Małopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców

prezes zarządu - Tadeusz Szewczyk

***

Czekamy na dalsze Państwa opinie, propozycje dotyczące zaproponowanych zmian w ustawie o kierujących pojazdami: redakcja@l-instruktor.pl

Nasze dotychczasowe publikacje dostępne poniżej:

29.4.2021. L-INSTRUKTOR. „Resort proponuje: jazdy z osobą towarzyszącą, egzaminy w its, likwidację super osk, warsztaty w word oraz…” [kliknij]

29.4.2021. L-INSTRUKTOR. „To jest czas, aby szkolenie poprawić - ocenia dyrektor Bogdan Oleksiak” [kliknij]

29.4.2021. L-INSTRUKTOR. „Pożądany profil instruktora nauki jazdy. odbyła się DYSUSJA NA RATUSZOWEJ” [kliknij]

29.4.2021. YouTube. „Dyskusja na Ratuszowej - 20210429 - Pożądany Profil Instruktora Nauki Jazdy” [kliknij

29.4.2021. YouTube. DYSUSJA NA RATUSZOWEJ. Wystąpienie Bogdana Oleksiaka, dyrektora Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury [kliknij]

5.5.2021. L-INSTRUKTOR. Marek Górny. „Szkolenie: marzenia i dzisiejszość” [kliknij]

8.5.2021. L-INSTRUKTOR. Piotr Leńczowski. „Warsztaty dla instruktorów techniki jazdy tak, ale…” [kliknij]

10.5.2021. L-INSTRUKTOR. Tomasz Mielnik. „Kilka wątpliwości” [kliknij]

24.5.2021. YouTube. „Redakcja pyta - ekspert odpowiada. Warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów dziś! A jutro?” [kliknij]

26.5.2021. L-INSTRUKTOR. Mariusz Sztal. „Warsztaty doskonalenia zawodowego dziś? A jutro?” [kliknij]

27.5.2021. YouTube. „Dyskusja na Ratuszowej - 2021.05.13 - OSK wczoraj i dziś - możliwości rozwoju” [kliknij]

27.5.2021. YouTube. „Wypowiedź Anastazji i Macieja Perków podczas Dyskusji na Ratuszowej” [klinij]

27.5.2021. YouTube. „Wypowiedź Romana i Michała Szypury podczas Dyskusji na Ratuszowej” [kliknij]

27.5.2021. YouTube. „Wypowiedź Dagmary i Karoliny Romanowicz podczas Dyskusji na Ratuszowej” [kliknij]

27.5.2021. YouTube. 1.6.2021. „Wypowiedź Tomasza Matuszewskiego podczas Dyskusji na Ratuszowej” [kliknij]

28.5.2021. L-INSTRUKTOR. „Czy już czas, aby przygotować nową ofertę?” [kliknij]

7.6.2021. L-INSTRUKTOR. Karolina Romanowicz. „Rozwój depcze nam po piętach. Trzeba się obudzić! Tu i teraz!” [kliknij]

8.6.2021. L-INSTRUKTOR. Tadeusz Szewczyk. „Opinie i propozycje MSNKK” [kliknij]

 

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.